Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.06.2010 - 09:47  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:28  //  zobrazené: 1846

Prečo ste nebrali do úvahy uvedené skutočnosti? Na základe čoho ste odsúhlasili postavenie stabilného plotu?

číslo: I20/2010

Požadované informácie:
1. Prečo ste nebrali do úvahy uvedené skutočnosti? Na základe čoho ste odsúhlasili postavenie stabilného plotu?
2. Prečo ste v tomto prípade nechceli čakať na rozhodnutie krajského súdu?
3. Prečo ste uzavreli zmluvu o budúcej zmluve, keď ste už poznali právoplatné rozhodnutie krajského súdu?
4. Kto dal pokyn Ing. Tóthovej, aby v zmluvách neuviedla skutočný stav predmetu?
5. Zabezpečíte nápravu?
6. Prečo má prednostné právo u Vás Ing. T. Alföldi na prenájom 171 m2 pozemku, ktorý bol pridelený do osobného užívania Ing. Szarkovi v roku 1978 a má tam ovocné stromy a stabilný plot, ktoré sú jeho majetkom a má prednostné právo na kúpu pozemku?
7. V čom vidíte, že krajský súd rozhodol „protiprávne“?
8. Prečo myslíte, že priznanie JUDr. Kelemena na súde, ktorý je tiež zodpovedný za túto situáciu, je falošné?
9. Keď si myslíte, že kúpna zmluva v roku 2000 bola spracovaná v zmysle platných predpisov a zákonov, uveďte tie predpisy a zákony!“.

Rozhodnutie o nevyhovení v bode 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9.

Sprístupnené informácie:
Stavebníci predložili doklady, na základe ktorých bolo možné drobnú stavbu – oplotenie uskutočniť na základe Ohlásenia drobnej stavby Stavebnému úradu v Šali podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Náležitosti ohlásenia boli v súlade s § 5 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Stavebník podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov môže uskutočniť ohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Žiadateľ: Ing. Alexander Szarka, Šaľa

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 172.15 kB)