Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.07.2018 - 13:10  //  aktualizácia: 16.07.2018 - 08:45  //  zobrazené: 1036

Pracovná pozícia - referent správca nehnuteľnosti (cintorín)

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

prijme do pracovného pomeru, k obsadeniu  pracovnej pozície

 

 referent správca nehnuteľnosti (cintorín)

 

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek:

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          úplné stredoškolské vzdelanie,

 

Iné kritériá a požiadavky:

-          odborná spôsobilosť na prevádzku pohrebísk (výhodou),

-          ekonomická prax vítaná (min. 3 roky),  

-          bezúhonnosť (čestné vyhlásenie v rámci výberového konania, výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),

-          práca v MS Office (Word, Excel), práca vo web. prehliadači,

-          znalosť zákonov samosprávy, všeobecných právnych predpisov, zákona o pohrebníctve,

Charakteristika pracovného miesta:

-          správa a údržba mestského cintorína  a domu smútku v Šali a vo Veči,

-          kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku v Šali a vo Veči,

-          dozor a ozvučenie pri rôznych spomienkových slávnostiach, napr. pamiatka zosnulých.

-          výber poplatkov za hrobové miesta, zasiela výzvy a upomienky,

-          výber nájomného v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku Šaľa a vo Veči,

-          evidencia hrobových miest na pohrebisku v systéme GISplan a jeho pravidelná aktualizácia, evidencia platieb za nájom hrobových miest v systéme Korwin,

-          usmerňovanie a spoluprácu s kamenármi pri osádzaní pomníkov dozor pri smútočných obradoch,

Základná zložka mzdy v hrubom: 595,- Eur (mesačne)

Ponúkané výhody:

- osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: august 2018

Termín uzávierky prihlášok:  20. júla  2018

 

Prihlášku vrátane písomného a  telefonického kontaktu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní s profesijným životopisom a súhlasom                        na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení) možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

 

Mestský úrad

personálny referát                           Zn. referent – správca nehnuteľnosti (cintorín) 

Nám. Sv. Trojice č. 7                                  

927 15  Šaľa 

 

Šaľa  26. 06. 2018

 

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta