Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.05.2024 - 13:22  //  aktualizácia: 31.05.2024 - 13:22  //  zobrazené: 210

Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie 5.6.2024

P O Z V Á N K A

 

na 3. zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 5. júna 2024
o 16:30 hod. v zasadačke MsÚ na 1. poschodí

 

 1. Otvorenie

 

 1. Návrhy
 • Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

 • Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2024

 

 • Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024

 

 •  Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2023

 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2023

 

 • Návrh na zmenu interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 7/2023 – III. zo dňa 26. októbra 2023 v znení jeho Dodatku č. 1, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2024 – VIII. zo dňa 18.04.2024

 

 • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta       

 

 • SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta     

 

 

 1. Rôzne

 

 1. Záver