Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 30.05.2022 - 09:47  //  aktualizácia: 30.05.2022 - 09:50  //  zobrazené: 811

Pozeral som sa na stránku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a pozeral som, koľko stojí teplo po novom; na fotke (na projektore) sú vysvietené štyri teplárne mimo šalianskej...

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 12. mája 2022

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 12. 05. 2022,
ste predniesli interpeláciu v znení:

„pozeral som sa na stránku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a pozeral som, koľko stojí teplo po novom; na fotke (na projektore) sú vysvietené štyri teplárne mimo šalianskej, pozeral som sa na maximálne ceny tepla aké sú, sú tu rôznorodé hodnoty, tak by ma zaujímalo, že niekde sa dostaneme až k dvojnásobným hodnotám; neverím, že dostanem odpoveď teraz, lebo som sa pozeral aj na ostatné mestá, tuto by som porovnával napríklad Dunajskú Stredu, čo sa týka veľkosťou a samozrejme môžeme diskutovať o tom, že koľko obsluhuje jednotiek MeT-ka a koľko ten SOUTHERM, to nemám ani potuchy, čiže niekde je možno rozdiel aj vo fixoch; v každom prípade, až ma pamäť neklame, toto je druhá najvyššia cena za teplo na Slovensku; akým spôsobom to vlastne funguje, lebo tie rozdiely sú enormné“.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o. (ďalej spoločnosť) poskytuje služby a teplo odberateľom tepla napojených na centrálne zásobovanie teplom vo vymedzenom území mesta Šaľa
a mestskej časti Veča. Spoločnosť vykonáva predmet podnikania (výroba tepla, rozvod tepla) v regulovanom prostredí definovanom Úradom pre reguláciu sieťových odvetví prostredníctvom legislatívy. Spoločnosť je samostatne hospodáriaci subjekt ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Tvorba ceny tepla sa stanovuje na základe Vyhlášky č. 248/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v platnom znení z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

2

Regulačné prostredie pozostáva z:

  • regulácie tvorby zisku spoločnosti závislej od výšky regulačného príkonu a pomeru neobežných aktív/ regulačného príkonu,
  • regulácie nákladov priamo súvisiacich s výrobou a predajom tepla s definovaním ich max. výšky,
  • nákladov priamo nesúvisiacich s výrobou tepla definovaných ako regulovaná zložka fixných nákladov.

Plánovaná cena tepla je dvojzložková a pozostáva:

  • z variabilnej zložky fakturovanej v Eurách/ kWh odobratého tepla,
  • z  fixnej zložky fakturovanej  v Eurách / kW regulačného príkonu.

Fakturácia za teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody prebieha v plánovanej cene tepla nasledovne:

  • variabilná zložka za skutočne odobraté množstvo tepla za každý mesiac,
  • fixná zložka jednou dvanástinou z celkového regulačného príkonu.

Po ukončení roka spoločnosť uplatňuje pre odberateľov tepla skutočné náklady
a prerozdelenie nákladov fixnej zložky podľa skutočne odobratého objemu tepla medzi jednotlivých odberateľov.

Najväčšia položka vo variabilnej zložke je cena paliva.

Vo fixnej zložke je to hlavne oprava a údržba, odpisy z investícií, čo poukazuje na modernizáciu zariadení vo vlastníctve spoločnosti a ich udržiavanie v stave schopnom vyrábať a dodávať tepelnú energiu pre odberateľov hospodárne.

Teraz k porovnaniu s fotkou na projektore:

Spoločnosti Bratislavská teplárenská a.s., Tepláreň Košice a.s., Žilinská teplárenská a.s. sú veľké spoločnosti vlastnené štátom, ktoré nakupujú palivo za iných podmienok ako ostatné spoločnosti vyrábajúce teplo.

Spoločnosť SOUTHERM Dunajská Streda je členom energetickej skupiny GGE, ktoré majú v portfóliu GGE Považská Bystrica, GGE Devínska Nová Ves, Energetika Sereď, Energy Snina, GGE Želiezovce. Ako energetická skupina nakupuje palivo obdobne ako teplárne za výhodných podmienok, čo má vplyv na zníženie variabilnej zložky. Z toho dôvodu je zavádzajúce porovnávať cenu tepla s uvedenými spoločnosťami. Z verejne dostupných zdrojov (www.registeruz.sk) je možné pri porovnaní spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. a SOUTHERM s.r.o. za rok 2020 získať nasledovný prehľad o výrobe, kapacite a cene oboch výrobcov tepla nasledovne:

3

Spoločnosť

SOUTHERM s.r.o.

MeT Šaľa, spol. s r.o.

dodávka tepla v kWh

43 193 578 €

29 949 586 €

max.cena tepla VAR bez DPH

0,0501 €/kWh

0,0491 €/kWh

vyúčt.cena tepla VAR bez DPH

0,0493 €/kWh

0,0382 €/kWh

max.cena tepla FIX bez DPH

192,028 €/kW

206,779 €/kW

vyúčt.cena tepla FIX bez DPH

166,1279 €/kW

191,8187 €/kW

tržby z predaja tepla

3 707 607 €

2 364 363 €

tržba na 1 kWh

0,085836996 €

0,078944764 €

V prílohe je porovnanie cien dodávateľov tepla podľa URSO, ktorí majú cenu tepla prepočítanú na jednozložkovú vyššiu alebo rovnakú ako spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o. Z uvedenej tabuľky vyplýva, že to určite nie je druhá najvyššia cena tepla na Slovensku.

Na záver je potrebné vysvetliť, že síce je regulačným úradom stanovená maximálna cena tepla, ale pre odberateľa je dôležitá cena po vyúčtovaní.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. Roman Kondys, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o.