Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.04.2019 - 13:45  //  aktualizácia: 11.04.2019 - 13:47  //  zobrazené: 1576

Popraskaný asfalt na ZŠ s MŠ Bernolákova...

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 28. marca 2019

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 03. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Popraskaný asfalt na ZŠ s MŠ Bernolákova:

„Chcem upozorniť na to, že už je prasklina na betónovej ploche, ktorá sa vyasfaltovala.“

  1. Hrboľatý chodník popri panelovom dome na ul. Lúčnej:

„Prečo sa doposiaľ neuskutočnila oprava chodníka na ul. Lúčnej v mestskej časti Veča, ktorá bola na základe poslaneckého návrhu p. poslanca Angelova zapracovaná do programového rozpočtu na rok 2017?

  1. Nebezpečne polámané stromy a suché konáre:

„Chcem poprosiť, či by sa nemohol upozorniť Urbariát (ak im patria stromy popri Váhu), ľudia si všimli, že sú niektoré konáre polámané a dosť nebezpečné, pri prechádzke lesom popri Váhu.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Povrch hracej plochy na Základnej škole Bernolákova bol upravený nanesením vrstvy asfaltobetónovej zmesi za účelom vyrovnania nerovností. Betónový podklad bol upravený, no nebol rekonštruovaný (nebola potreba), tento podklad pracuje a vytvorenie jemnej praskliny nemá žiadny vplyv na rovnosť a ani kvalitu povrchu. Asfalt, ktorý nový povrch tvorí, sám znova ucelí prasklinu, nakoľko tento povrch nie je nijako namáhaný.
  2. Do rozpočtu pre rekonštrukcie chodníkov sa ročne vyčlení zhruba od 20 do 30 tisíc Eur, z čoho je možné opraviť jednu súvislú časť chodníka. V minulom roku bol zrekonštruovaný prioritne chodník na ul. Dolnej, ktorý bol v havarijnom stave. Taktiež bola vykonaná obhliadka chodníka na ul. Lúčnej a v rámci opráv sa vyspravili najhoršie časti na uvedenom chodníku a aj iných v jeho okolí. Momentálne je jeho stav dobrý a nie je potrebná jeho rekonštrukcia, nakoľko by nebola z hľadiska jeho funkčnosti finančne efektívna. Zoznam nutných opráv chodníkov sa aktualizuje každý rok, no momentálne pre rok 2019 neboli schválené žiadne finančné prostriedky pre kompletné rekonštrukcie chodníkov.
  3. Pozemkové spoločenstvo Urbariát má podanú žiadosť na odstránenie stromov v inundačnom území rieky Váh na okresnom úrade – odbor starostlivosti o životné prostredie. Okresný úrad – ochrana vôd má kompetencie na vydanie súhlasu na odstránenie stromov.  Pozemkovému spoločenstvu Urbariát je známa skutočnosť, že niektoré stromy sú nebezpečné a potrebujú zásah a orezanie.

 

 

S pozdravom

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia