Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.04.2021 - 07:16  //  aktualizácia: 09.04.2021 - 07:17  //  zobrazené: 1375

Poďakovanie príslušnému útvaru na meste Šaľa oddeleniu stratégie a komunálnych činností za ochotu zabezpečiť smetné koše

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 25. marca 2021

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 03. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. Chcel by som poďakovať príslušnému útvaru na meste Šaľa oddeleniu stratégie a komunálnych činností za ochotu zabezpečiť smetné koše. Poprosil by som mesto o zabezpečenie náhradných smetných košov, aby sa do budúcnosti v prípade požiadavky vedeli osadiť na miesta,  ktoré vyplynú z požiadaviek obyvateľov, ktorí miesta vo svojom okolí veľmi dobre poznajú, a ich podnety majú zmysel.

 

 1. Chcel by som sa spýtať, či už bol oslovený architekt v rámci spolupráce – prípravy návrhu na zrevitalizovanie celého okolia COV, ak áno, aké sú výstupy.

 

 1. Poprosil by som plán budovania parkovísk v meste Šaľa na rok 2021.

 

 1. V mene obyvateľov pri Hospodárskej ulici by som sa chcel poďakovať za zaradenie Hospodárskej ulice do plánu rekonštrukcie ciest, ktorou sa zabezpečí kompletná výmena povrchu a zabezpečia sa podmienky obyvateľov k slušnému bývaniu. Stav tohto povrchu je katastrofálny, týmto by som chcel poprosiť o zaradenie rekonštrukcie na ul. Hospodárska na 1. miesto.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. V priebehu mesiaca apríl budú objednané malé smetné nádoby a následne osadené.
 2. Mestský architekt bol oslovený v súvislosti s úpravou okolia Kultúrneho domu v Šali, keďže samotná rekonštrukcia domu kultúry bola zaradená medzi priority rozpočtu mesta Šaľa. Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje schváleného rozpočtu, kde revitalizácia okolia COV nebola zahrnutá, pokúšame sa nájsť iné zdroje financovania na uvedenú aktivitu.  
 3.  

 4. Mesto Šaľa nedisponuje plánom parkovísk na rok 2021. Prioritou mesta v zmysle územného plánu sú parkovacie domy, na ktoré sú vyčlenené vhodné plochy, problémom však naďalej zostáva ich financovanie.
 5.  

 6. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa prác, ktorého súčasťou bude aj časový harmonogram. Po ukončení súťaže pri odovzdávaní staveniska (miestnych komunikácií) bude možno priestor na určenie poradia realizácie jednotlivých miestnych komunikácií.
 7.  

  S pozdravom

   

   

   

   Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vypracoval:

  Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia správy a komunálnych činností