Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.12.2011 - 07:31  //  aktualizácia: 13.12.2011 - 07:31  //  zobrazené: 2116

Ohľadom podnetu SA 15 - zakladanie nelegálnych skládok pri Váhu

číslo: I36/2011

Požadované informácie: ohľadom podnetu SA 15 - zakladanie nelegálnych skládok pri Váhu.

Sprístupnené informácie:

Váš podnet bol prijatý dňa 27. 09. 2011. Spisová dokumentácia nebola založená, nakoľko podobné podnety od občanov sú riešené miestnou ohliadkou zodpovedného pracovníka MsÚ so zmluvným partnerom mesta v oblasti komunálnych odpadov a následným odstránením čiernych skládok.
Za účelom vyčistenia brehov Váhu od komunálneho odpadu v rámci už šiesteho opakovania akcie Šaľania svojmu mestu - Šaľa sebe VI, ktorú organizovalo mesto Šaľa, sa zišlo asi 15 dobrovoľníkov, ktorí dňa 15. 10. 2011 zbierali smeti na brehoch Váhu. Celkovo vyzbierali 91 vriec s odpadom.
Následne, v dňoch 18. 11. 2011 a  26. 11. 2011 boli organizované ďalšie dve akcie občanmi mesta, ktoré boli takisto zamerané na dočisťovanie okolia Váhu. Pozbieraný komunálny odpad bol odvezený na medzisklad a zneškodňovaný na náklady mesta Šaľa.

Dňa 28. 11. 2011 bola zodpovedným pracovníkom mesta vykonaná kontrola Vami uvedených lokalít tzv. čiernych skládok. Z výsledkov kontroly vyplýva, že na Vami uvádzaných miestach sa nenachádzajú žiadne komunálne odpady.

Stavebný odpad – veľké betónové dielce pod mostom v  blízkosti BILLA,  mesto neodstraňovalo, nakoľko pozemok nie je vo vlastníctve mesta a tento odpad nemá charakter komunálneho ani drobného stavebného odpadu. Preto sme uvedené riešili zaslaním oznámenia na Obvodný úrad životného prostredia v zmysle § 18 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov.