Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.04.2021 - 07:13  //  aktualizácia: 16.04.2021 - 12:07  //  zobrazené: 1453

Ohľadne vypracovania analýzy významovosti Technických služieb (TS) v mesta Šaľa

predkladateľ: Mgr. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 25. marca 2021

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 03. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. Na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020 som podávala písomnú interpeláciu, v ktorej som žiadala mesto o vypracovanie analýzy významovosti Technických služieb (TS) v mesta Šaľa, pričom som žiadala doplniť túto analýzu o dáta od občanov, ktoré by boli zozbierané dotazníkovou formou, a ktoré by ukázali, či má význam obnoviť TS v meste Šaľa. Odpoveď na moju interpeláciu bola, že zamestnanci mestského úradu čerpajú pandemickú práceneschopnosť a z personálnych dôvodov nie je možné vypracovať takúto analýzu. Chcela by som teda mesto Šaľa znova požiadať o vypraco-vanie analýzy významovosti TS v meste Šaľa, ktorá bude mapovať záujem občanov o obnovenie/založenie TS v meste Šaľa. Finančnú analýzu ohľadom TS nie je potrebné vykonávať, nakoľko takáto analýza už bola vypracovaná spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r.o. Myslím si, že obnovu TS by privítalo mnoho občanov mesta. Čistota v našom meste je na bode mrazu. Smeti, ktoré sú porozhadzované, nemá kto pozbierať, samozrejme okrem dobrovoľníkov, ktorí však podľa môjho názoru robia túto prácu na úkor svojho voľného času. Zber bioodpadu tak isto viazne aj napriek tomu, že mesto podpísalo 15. 03. 2021 zmluvu so spoločnosťou INEX-Haugarden, s.r.o., ktorá zabezpečuje údržbu zelene. Náplňou ich práce je tiež vývoz bioodpadu. Zber bioodpadu sa v meste Šaľa začal 19. 03. 2021 v mestskej časti Veča a pokračoval 20. 03. 2021 v Šali. Žiaľ, v Šali bol bioodpad vyvezený až 24. 03. 2021 (streda). Som toho názoru, že takto to fungovať nemá. Nemôže predsa spoločnosť poskytovať službu údržby zelene, keď je evidentné, že si túto povinnosť plniť nedokážu.
  2. Chcela by som sa spýtať mesta Šaľa, aké sú aktuálne informácie ohľadom plavárne. Zaujíma ma aktuálny technický stav plavárne, nie len strechy, ale celkový technický stav plavárne, tzn. potrubia, atď., pretože ako vieme, tak v apríli 2021 to budú 2 roky odkedy bola plaváreň zatvorená a myslím si, že to neprospieva technickému stavu plavárne. Taktiež by ma veľmi zaujímalo, ako to vyzerá s vyriešením nepríjemných záležitostí, ktoré vznikli voči zamestnancom plavárne a tiež voči ľuďom, ktorí mali zakúpené permanentky. Tiež by ma zaujímalo, či k vyriešeniu týchto nepríjemných záležitostí prispela aj obec Močenok, nakoľko vieme, že to nie je problém výhradne nášho mesta.

2

 

  1. Chcela by som sa informovať, ako to vyzerá s budovaním nového cintorína v Šali. Podľa mojich informácií počet miest na pochovávanie v „starom“ cintoríne rapídne ubúda a myslím si, že by nebolo vhodné, keď by nastala situácia, že sa nebudú mať kam pochovávať zosnulí.  

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Analýza významovosti technických služieb v meste Šaľa – predpokladáme, že ide o anketu, resp. prieskum názorov občanov v tejto oblasti. V snahe pripraviť rozsah tohto prieskumu s vysokou mierou zodpovednosti navrhujeme pracovné stretnutie, kde by sme si zadefinovali obsah, rozsah a formu otázok, ktoré budú prezentované občanom mesta.

 

  1. Dvojročná odstávka plavárne určite neprospieva technickému stavu už aj tak príliš zastaralých technológií (VZT hala, VZT zázemie, bazénová technológia, ústredné kúrenie, elektroinštalácia a bleskozvod a pod.).

Prvotne je nutné odstrániť havarijný stav strešnej konštrukcie. V súčasnosti sa realizuje projektová dokumentácia na odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie plavárne. Technický stav technológií nie je možné posúdiť, pretože pre zhodnotenie napr. bazénovej technológie, by bolo nutné napustiť systém a to v súčasnosti nie je možné z vyššie uvedených dôvodov. Možno by bolo vhodné urobiť výjazd poslancov na plaváreň a vizuálne, avšak nie odborne, by zhodnotili technický stav plavárne. Ak chceme zhodnotiť technický stav odborne, tak je to úloha pre jednotlivých profesistov a na to nie sú v rozpočte finančné prostriedky. Predmetom dotácie Ministerstva financií bolo len odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie plavárne.

 

Na decembrovom zasadnutí v roku 2020 MsZ v Šali bolo uvedené, že Mgr. Martin Kirica, právnik zastupujúci bývalých zamestnancov záujmového združenia Aquasport, podal návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Aquasport. Na základe uznesenia sp. zn. 26K/3/2020–17 zo dňa 03. 12. 2020 Okresný súd Trnava tento návrh zamietol s odôvodnením, že Aquasport je rozpočtová alebo príspevková organizácia mesta, a preto na subjekt platí exekučná amnestia a nemožno z tohto dôvodu vyhlásiť konkurz. Mesto Šaľa síce bolo jedným z jeho zakladajúcich členov, ale nebolo zriaďovateľom združenia podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Aquasport bol založený ako subjekt obchodného práva – združením právnických osôb a je samostatný právny subjekt, ktorý hospodáril s vlastným majetkom a mesto Šaľa nie je jeho zriaďovateľom podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ale je jeho spoluzakladateľom podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

V zmysle uvedených faktov Mgr. Martin Kirica  podal dňa 15. 12. 2020 na Okresný súd Trnava odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu zo dňa 03. 12. 2020 a požiadal, aby odvolací súd toto uznesenie zrušil.  Odvolacie konanie stále prebieha na Krajskom súde v Bratislave.

 

Začiatkom tohto roka riaditeľ záujmového združenia Ing. Patrik Ščasný doručil na Sociálnu poisťovňu dokumenty, na základe ktorých by mohla poisťovňa bývalým zamestnancom vyplatiť finančné prostriedky za ich nevyplatené odstupné.  Tieto dokumenty sú potrebné na uznanie nároku na plnenie z garančného poistenia Sociálnej poisťovne. Nakoľko bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Aquasport a bolo podané odvolanie voči tomuto návrhu, čaká sa na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave.

 

Čo sa týka preplácania permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a.s. dňa
25. 06. 2020 MsZ v Šali schválilo na svojom zasadnutí návrh na preplatenie permanentiek za

3

 

nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a.s. z rozpočtu mesta na rok 2020 pre záujmové združenie Aquasport (Uznesenie č. 4/2020 – XII). V septembri 2020 mesto Šaľa zaslalo platobným poukazom z tejto účelovej dotácie časť finančných prostriedkov vo výške 3 176,55 Eur v prospech účtu záujmového združenia, ktoré však neboli použité na tento účel, ale boli zablokované a odpísané z účtu na základe exekúcie vedenej v prospech veriteľa Sociálna poisťovňa. O tejto skutočnosti mesto Šaľa ako poskytovateľ účelovej dotácie nemalo vedomosť a finančné prostriedky v dobrej viere Aquasportu poskytlo. Z tohto dôvodu ďalšie účelovo viazané finančné prostriedky nebolo možné zaslať záujmovému združeniu. Zároveň v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zákona o rozpočtových pravidlách mesto Šaľa nemôže preplácať permanentky priamo držiteľom za ich nevyužité vstupy do plavárne. Z tohto dôvodu dňa 03. 12. 2020 MsZ uznesením č. 9/2020 – I. zrušilo pôvodné uznesenie zo dňa 25. 06. 2020. Ako bolo uvedené vyššie, čaká sa na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave a v prípade vyhlásenia konkurzu na záujmové združenie Aquasport bude určený správca konkurznej podstaty.

 

Čo sa týka obce Močenok, ktorá je taktiež členom záujmového združenia Aquasport, zatiaľ obec neprispela, avšak na spoločnom stretnutí zástupcov mesta s riaditeľom Aquasportu dňa 01. 03. 2021 primátor uviedol, že osloví starostu Močenku a zvolá Valné zhromaždenie záujmového združenia.

 

  1. Je spracovaná štúdia nového cintorína, ktorá je však nepoužiteľná pre spracovanie projektovej dokumentácie, nakoľko pri spracúvaní štúdie projektant nezobral do úvahy VN vedenie, ktoré križuje pozemok, ku ktorému Západoslovenskej energetike, a.s. aj vzniklo vecné bremeno zo zákona. Je potrebné spracovať novú štúdiu a následne pristúpiť k obstaraniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Tohtoročný rozpočet mesta Šaľa s touto investíciou nepočíta. K naplnenosti mestských cintorínov uvádzame, že v roku 2019 bola v mestských cintorínoch v Šali vykonaná kontrola úhrad nájomného na hrobové miesta a po ukončení administratívneho konania v mestskom cintoríne na ul. Hlavná je k dispozícii 260 hrobových miest a v mestskom cintoríne na ul. Nitrianska je k dispozícii 85 hrobových miest. V dôsledku epidémie COVID-19 aj v našom meste bol v mesiacoch január – február 2021 zvýšený počet smútočných obradov.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia správy a komunálnych činností

Ing. Martina Čižmáriková, referent pre kultúru a šport 

Bc. Dajana Hanesová, referentka pre komunikáciu a marketing

 

 

  1.