Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.09.2011 - 12:27  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 12:28  //  zobrazené: 1949

Odkedy má mesto Šaľa informácie o existencii skládok stavebného odpadu v Šali za ulicou Hrabová?

číslo: I18/2011

Požadované informácie:

1. Odkedy má mesto Šaľa informácie o existencii skládok stavebného odpadu v Šali za ulicou Hrabová (a vedľa nej)? 
2. Kto je majiteľom pozemkov pod skládkami?
3. Ako vznikli tieto skládky a kto ich vytvoril?
4. Boli tieto skládky nejako povolené? Ak áno, kedy a kým?
5. Ak skládky neboli povolené, aké kroky mesto podniklo k ich odstráneniu a kedy?
6. Kto je majiteľom stĺpov (ktoré sú skládkou čiastočne zasypané) a na čo sú určené?

Sprístupnené informácie:

1. Vzhľadom na blízkosť železničnej trate bolo potrebné podľa návrhu projektanta
vybudovať protihlukovú bariéru na výšku 6,5 m. Gabiónová konštrukcia protihlukovej bariéry bola navrhnutá v systéme BLOCK - SK. Výplň gabiónových košov o  objeme
4 950 m3  plniva mal tvoriť vzniknutý odpad z asanácie betónových komunikácií podrvených na frakciu 32 – 64 mm a 1 000 m3 zeminy pre výsadbu vegetačnej zelene. Vybudovaný násyp nie je v súlade s vydaným stavebným povolením. Investor mal podľa overenej PD vybudovať „Protihlukovú gabiónovú konštrukciu“ a na jej zásyp použiť vybúraný materiál.
Ďalej viď bod 5.

2. Vlastníkom pozemkov pod skládkami (podľa stavebného povolenia je objekt označený
ako „protihluková bariéra") bolo a je mesto Šaľa.
V čase riešenia stavebného povolenia a realizácie tohto „objektu" mala spoločnosť SCB s.r.o. ako investor a stavebník stavby „Obytný súbor Nové bývanie, Orechová II, Šaľa"
k pozemku nájomný vzťah založený NZ č. 2/2005-SCB zo dňa 08. 03. 2005
v znení dodatku č.1 zo dňa 05. 02. 2008. Platnosť NZ bola skončená ku dňu 28. 02. 2010.
Uznesením MsZ č. 7/2009 - XXIV. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa
10. 12. 2009 bola schválená ponuka spoločnosti SCB s.r.o. na odpredaj pozemkov vrátane  rozostavaných objektov. Dňa 29. 04. 2010 MsZ v Šali prijalo Uznesenie č. M2/2010-VI.,  ktorým  zobralo  na  vedomie  postup  MsÚ  pri  príprave  podkladov potrebných na uzatvorenie KZ a zároveň poverilo primátora, aby podpísal predložený návrh KZ č.30/2010, v ktorej je konštatované:
"Realizácia protihlukovej  bariéry bola povolená ako súčasť  objektovej sústavy SO 08 Príprava územia v rámci stavby „Obytný súbor Nové bývanie, Orechová II, Šaľa“, stavebným povolením č.j.323/2005 zo dňa18.03.2005, právoplatným dňom 22. 04. 2005."
Predávajúci  bol  najneskôr  pri  podpise KZ  povinný  odovzdať  všetky  doklady
a dokumentáciu súvisiacu s realizáciou stavby "Obytný súbor Nové bývanie, Orechová II, Šaľa." (KZ bola podpísaná zmluvnými stranami dňa 18. 05. 2010).
Nedokončený  objekt „protihluková bariéra" nie je v súlade s odovzdanou PD a nie je
v súlade so stavebným povolením č.323/2005.
Vklad KZ bol Správou katastra povolený dňom 06. 07. 2010, týmto dňom nastali aj právne účinky vkladu.

3. Násyp vybudoval súkromný investor IBV Orechová II.

4. Dňa 18. 03. 2005 vydalo mesto Šaľa stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu „Obytný súbor NOVÉ BÝVANIE, Orechová II, Šaľa“, pre investora  SCB, spol. s r.o., Pázmáňa č. 49/3, 927 01 Šaľa, v zastúpení KOODIS, spol. s r.o., Šaľa, ul. Pázmáňa 49/3, Šaľa, ktorej súčasťou bol aj stavebný objekt SO 08 – Príprava územia, a v ňom aj výstavba protihlukovej bariéry. Rozhodnutie sa stalo právoplatným a  vykonateľným dňa
22. 04. 2005 (príloha č. 1).

5. Dňa 15. júna 2009 bol na mesto Šaľa doručený mailovou poštou podnet, ktorý upozorňoval na množiace sa čierne skládky rôzneho odpadu v okolí stavby protihlukovej bariéry,
na základe ktorého vykonali pracovníci odboru technických činností MsÚ Šaľa  miestnu ohliadku. Pri nej bolo zistené nekontrolované ukladanie prevažne stavebného odpadu s prímesou aj komunálneho a iného odpadu, hlavne po oboch stranách budovanej
protihlukovej bariéry. Následne  MsÚ Šaľa predvolal investora stavby v zastúpení Lenkou Weisabelovou, konateľkou spoločnosti SCB, spol. s r.o., Pázmáňa 49/3, Šaľa,  za účelom riešenia vzniknutého problému. Zo zisťovania vyplynuli skutočnosti uvedené v priložených dokumentoch (prílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7). Mestský úrad v Šali listom vyzval investora na odstránenie nezákonného stavu pri nakladaní s odpadmi. Nakoľko v určenej lehote nedošlo k náprave, mesto vec postúpilo na riešenie na ObÚŽP Šaľa ako vecne príslušnému úradu. Obvodný úrad ŽP Šaľa zvolal ústne pojednávanie na deň 10. 02. 2010, ktoré sa však neuskutočnilo pre neprítomnosť investora. V záujme predchádzania havárie na plynovej rozvodni po ľavej  strane stavby protihlukovej bariéry začiatkom roka 2010, mesto zabezpečilo vyčistenie pozemku od veľkého množstva prevažne stavebného odpadu rôzneho charakteru (polystyrén, linoleum, stavebné kvádre, betóny a pod.).  Na jar t.r. mesto zabezpečilo opätovné vyčistenie oboch koncov stavby protihlukovej bariéry od rôzneho odpadu, väčšinou komunálneho pôvodu. Po vyčistení týchto lokalít boli na jar t.r. osadené po oboch stranách stavby  tabule so zákazom ukladania odpadu s uvedením možných sankčných postihov.

6. Podľa informácie od pracovníka ZEZ a. s. v Šali bola na stĺpoch vedená NN prípojka regulačnej stanice plynu, ktorá bola majetkom SPP a.s.. Po vybudovaní novej trafostanice v lokalite Orechová II. bola zrealizovaná nová NN podzemná prípojka regulačnej stanice plynu (vzdušné vedenie bolo odpojené) a následne pred zahájením prác na „Protihlukovej gabiónovej konštrukcii“ mal investor stĺpy odstrániť resp. dať odstrániť.

Prílohy:

1. Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu „Obytný súbor NOVÉ BÝVANIE, Orechová II, Šaľa“, pre investora  SCB, spol. s r.o., Pázmáňa č. 49/3, 927 01 Šaľa, v zastúpení KOODIS, spol. s r.o., Šaľa
2. Predvolanie zo dňa 29. 06. 2009,
3. Opätovné predvolanie zo dňa 21. 07. 2009,
4. Záznam zo šetrenia ohľadom nahláseného nekontrolovaného ukladania odpadu pri stavbe „Obytný súbor Nové bývanie, Orechová II, Šaľa, SO 08-Príprava územia-výstavba protihlukovej bariéry zo dňa 05. 08. 2009,
5. Výzva na odstránenie nezákonného stavu zo dňa 10. 08. 2009,
6. Postúpenie podania zo dňa 14. 12. 2009,
7. Oznámenie o začatí zisťovacieho konania podľa § 18. ods. 8 zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel zo dňa 26. 01. 2010.

Prílohy

Príloha č.1

(pdf - 458.46 kB)
Príloha č.2

(pdf - 53.32 kB)
Príloha č.3

(pdf - 53.79 kB)
Príloha č.4

(pdf - 90.94 kB)
Príloha č.5

(pdf - 134.69 kB)
Príloha č.6

(pdf - 43.62 kB)
Príloha č.7

(pdf - 69.66 kB)