Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.11.2023 - 14:12  //  aktualizácia: 07.11.2023 - 14:13  //  zobrazené: 413

O príkaznej zmluve č. 941/2022 ohľadom "video prezentácie pre Spoločenské stretnutie predstaviteľov samosprávy s podnikateľmi

číslo: I49/2023

Požadované informácie: o príkaznej  zmluve č. 941/2022 ohľadom "video prezentácie pre Spoločenské stretnutie predstaviteľov samosprávy s podnikateľmi":

  1. či uzavretiu tejto zmluvy predchádzala súťaž alebo prieskum trhu, ktorá skúmala možnú kvalitu poskytnutej práce/služby a cenu za jej poskytnutie?
  2. pokiaľ takáto súťaž či prieskum trhu prebehol, je možné zaslať ponuky, ktoré neboli úspešné, vrátane názvu firiem (či mena osôb) a ponúknutej ceny?
  3. aké boli kritériá na hodnotenie ponúk? Pokiaľ bola príkazná zmluva uzatvorená napriamo, aké boli kritériá na výber daného poskytovateľa/vykonávateľa práce uvedenej v príkaznej zmluve?
  4. upravuje zákon, VZN mesta či iné relevantné pravidlá mesta (napríklad zásady hospodárenia) obmedzenia pre účasť v súťaži/uzatváranie príkaznej zmluvy pre osoby či firmy úzko (rodinne) prepojené so zamestnancom/zamestnankyňou mesta?

Sprístupnené informácie:

K otázkam pod písmenami a), b), c):

Uvedený zmluvný vzťah bol uzatvorený v zmysle Občianskeho zákonníka a nie podľa Obchodného zákonníka. Preto nemôže byť výsledkom obstarávania či prieskumu trhu ( pozn. ak by sa v danej sume odmeny obstarávali činnosti, spadali by pod priame zadanie.)

Príkazná zmluva je typ zmluvy upravený v ustanoveniach § 724 až § 732 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ide o zmluvu, predmetom ktorej je záväzok obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť.

Zákonodarca pri prijímaní základnej pracovnoprávnej normy múdro predpokladal, že nie je v reálnom živote objektívne možné vykonávať všetku potrebnú činnosť prostredníctvom osôb v pracovnom pomere.

Príkazca môže dať prednosť príkaznej zmluve vtedy, ak ide o krátkodobú spoluprácu, za podmienok, že sa ňou nezastiera pracovný pomer  alebo obdobný vzťah.

Príkazná zmluva môže byť využívaná na najrôznejšie účely – napr. na výkon funkcie člena poroty, rozhodcu zápasu, na obstaranie vykonania inej činnosti, a to najmä tam, kde z určitých dôvodov ako odbornosti, zručnosti, špecifickej činnosti atď. nie je možné zabezpečiť vlastnými možnosťami (personálne, technické).

K otázke pod písmenom d):

K tejto otázke Vám mesto Šaľa v zmysle  § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „každý má právo na prístup  k   informáciám,  ktoré    majú   povinné  osoby   k dispozícii;  právo   na   prístup

k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov“ uvádza, že takéto vzťahy sú bližšie upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákonmi), ktoré príkladom uvádzame:

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

Zákon č. 311/2000 Z. z. zákonník práce,

Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe,

Mesto Šaľa nemá prijaté Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým by upravovalo „relevantné pravidlá mesta (napríklad zásady hospodárenia) obmedzenia pre účasť v súťaži/uzatváranie príkaznej zmluvy pre osoby či firmy úzko (rodinne) prepojené so zamestnancom/zamestnankyňou mesta“.

Mesto Šaľa má v súčasnosti prijaté a zverejnené interné predpisy, ktoré Vám uvádzame odkazom na zverejnené informácie

https://sala.sk/clanok/eticky-kodex-zamestnanca

https://sala.sk/kategoria/interne-smernice