Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.07.2019 - 14:08  //  aktualizácia: 11.07.2019 - 14:12  //  zobrazené: 1244

Na Kráľovskej ul., ako sa dokončujú nájomné byty, je jeden prechod pre chodcov; jednak je to málo, ale aj tento prechod pre chodcov, síce je tam osvetlenie ....

predkladateľ: Ing. Marián Krištof

Ing. Marián Krištof

Agátová 1118/11

927 01  Šaľa

 

 

Váš list číslo/zo dňa     Naše číslo                             Vybavuje/klapka                     Šaľa

            -                         14019/2019/OOaS/3317      Bc. Veronika Jarošová           09. 07. 2019

770 5983 kl. 328

 

Vec

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2019

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 06. 2019,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Na Kráľovskej ul., ako sa dokončujú nájomné byty, je jeden prechod pre chodcov; jednak je to málo, ale aj tento prechod pre chodcov, síce je tam osvetlenie, síce je to vyznačené, ale priznám sa, že každé ráno, keď idem do práce, ma preberie tento prechod, lebo autá tam parkujú z jednej strany aj z druhej strany, a to je tak životu nebezpečný prechod pre chodcov, ja by som poprosil skutočne vysokú prioritu, keby sa aspoň na asfalt dali tie blikajúce svetielkujúce malé označenia, pretože fakt je to síce označený prechod, ale tých chodcov tam spoza tých áut veľmi zle vidieť.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Uvedený návrh osadenia dodatočného výstražného osvetlenia bude prerokovaný s firmou na to určenou za účelom vypracovania cenovej ponuky. O ďalšom postupe Vás bude osobne informovať zodpovedný pracovník referátu dopravy a technických činností.

 

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností