Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 13.07.2018 - 08:39  //  aktualizácia: 13.07.2018 - 08:40  //  zobrazené: 1575

Môže mesto zabezpečiť zakúpenie malých smetných košov a osadiť ich na frekventovaných miestach pri MŠ na Družstevnej ul., na Školskej ul. pri ZŠ Ľ. Štúra a pri Gymnáziu J. Fándlyho ako aj pri ostatných školách v meste?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2018,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Môže mesto zabezpečiť zakúpenie malých smetných košov a osadiť ich na frekventovaných miestach pri MŠ na Družstevnej ul., na Školskej ul. pri ZŠ Ľ. Štúra a pri Gymnáziu J. Fándlyho ako aj pri ostatných školách v meste?
 2. Môže mesto vyhovieť žiadosti ZŠ Hollého, ktorá sa týka ochrany majetku školského dvora pred vandalizmom a ktorá je predmetom uznesenia z Rady školy zo dňa 27. 06. 2018?

(Základná škola Jána Hollého v Šali, v zastúpení štatutárnym zástupcom, riaditeľom školy, žiada o navýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie ochrany majetku mesta (multifunkčného ihriska) prostredníctvom SBS služby na skúšobné obdobie.)

 1. Mohlo by mesto zabezpečiť zakúpenie prvkov resp. rastlín, ktoré by skrášlili všetky tri kruhové objazdy v našom meste, alebo napr. osloviť záhradníctva pôsobiace v našom meste, aby sa starali o príslušný kruhový objazd s možnosťou na tom objazde umiestniť svoju reklamu?
 2. Môže mesto navrhnúť všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom by bolo uvedené, že areály školských dvorov sa nebudú predávať, ale naopak otvoria sa pre verejnosť a pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže a dospelých.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Mesto priebežne dokupuje smetné nádoby a dopĺňa ich na frekventovaných miestach.

   
 2. Dňa 28. júna 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo v rámci 1.  úpravy rozpočtu navýšenie finančných prostriedkov pre ZŠ J. Hollého o 31 710 Eur, podľa predložených požiadaviek riaditeľa školy za 1. polrok 2018.
 3. Ďalšia úprava rozpočtu momentálne nie je aktuálna. Zriaďovateľ v súčasnosti nemá  zdroje na navyšovanie rozpočtu škôl. V žiadosti ani nie je uvedené, o akú sumu sa jedná.

  Problém vandalizmu sa prejavuje aj na iných školských objektoch, preto by sa mal problém riešiť komplexne. Keďže sa jedná o značné finančné prostriedky, malo by sa k tomu vyjadriť mestské zastupiteľstvo pri návrhu rozpočtu, či podporuje takúto formu ochrany majetku a či navýši financie z PDFO na tieto účely.

  Návrhu musí predchádzať diskusia s riaditeľmi všetkých škôl a hlavne urobiť finančná analýza nákladov jednotlivých škôl a očakávaný efekt.

   

 4. Kruhové objazdy nie sú majetkom mesta, ale preveríme možnosti výsadby. Predpokladáme, že umiestnenie reklám v telese križovatky nebude možné z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, ale uvedenú záležitosť prekonzultujeme s príslušnými povoľovacími orgánmi.
 5. Keďže ide o majetok mesta, je možné toto ustanovenie zapracovať do novely „Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“, ktorá bude predložená na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pri spracovávaní novely bude oddelenie správy majetku a zariadení mesta na túto skutočnosť prihliadať a tento návrh zapracuje.

S pozdravom

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

Ing. Erika Velazquezová, vedúca Spoločného školského úradu

Ing. Gabriela Braníková, referát životného prostredia

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta