Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 25.02.2019 - 08:37  //  aktualizácia: 25.02.2019 - 08:39  //  zobrazené: 1540

Mohlo by mesto zabezpečiť opravu výťahu vo vestibule budovy mestského úradu?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 7. februára 2019

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 07. 02. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. Mohlo by mesto zabezpečiť opravu výťahu vo vestibule budovy mestského úradu?

 

 1. Môže mesto zabrániť znehodnocovaniu trávnika na rohu budovy mestského úradu (od okresného úradu) nedisciplinovanými obyvateľmi napr. uložením skaly väčšieho rozmeru?

 

 1. Uvažuje mesto v budúcnosti so zriadením kontajnerov na biologický odpad na sídliskách a pri rodinných domoch?

 

 1. Môže dať mesto vyrobiť poslanecké preukazy pre všetkých poslancov a poslankyne mestského zastupiteľstva?

 

 1. Mohlo by mesto vybudovať ohradené venčovisko pre psov v teritóriu parku na križovatke ulíc Vlčanská a Dolná (za garážami) podobne ako na sídlisku Novomeského?

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Problém s nefunkčnosťou výťahu riešime, v prílohe zasielame reklamáciu, ktorú sme dňa 07. 02. 2019 zaslali firme Menert spol. s r.o.
 2. Na trávniku už boli osadené a stále sa budú umiestňovať tabuľky s piktogramom zákazu vstupu na trávnik. Skaly tam nie je možné umiestniť, pretože sa tam nachádzajú zavlažovacie trysky, ktoré by bránili zavlažovaniu trávnika.
 3. Otázka smeruje zrejme k zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), pretože biologický odpad zo záhrad a parkov sa už zbiera. K zberu BRKO nás zaväzuje odpadová legislatíva. Zatiaľ je však v tejto oblasti možné uplatniť výnimku podľa presne definovaných zákonných podmienok a tento odpad nezbierať. Túto výnimku mesto uplatnilo, čo je zadefinované aj v platnom VZN (§ 26 VZN č. 7/2016 v znení VZN
 4. č. 4/2017) V budúcnosti však bude mesto riešiť aj zber tohto odpadu.
 5. Áno, mesto vyhotoví preukazy pre poslancov. Na vystavenie preukazu je potrebná fotografia s rozmermi 2,5 x 3 cm. V prípade záujmu o vyhotovenie preukazu poslanca je  potrebné fotografiu doručiť na Mestský úrad v Šali, oddelenie organizačné a správne.
 6. V roku 2019 nie sú na takúto aktivitu vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte mesta. Voľný výbeh pre psov na ul. Novomeského bol vybudovaný v rámci participatívneho rozpočtu na návrh obyvateľov tejto lokality.

 

S pozdravom

 

 

 

Príloha

Reklamácia

 

 

 

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Elena Matajsová, referent pre investičnú činnosť

Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia

Ing. Edita Haládiková, referent životného prostredia

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

Prílohy

02b Reklamácia

(pdf - 339.65 kB)