Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 26.11.2020 - 13:51  //  aktualizácia: 26.11.2020 - 13:51  //  zobrazené: 1202

Mohlo by mesto zabezpečiť opravu „kolotoča“ a malého domčeka v nemocničnom parku z dôvodu odtrhnutej sedačky a chýbajúceho stupienka na malej lezeckej dráhe

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 12. novembra 2020

 

 

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 12. 11. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Mohlo by mesto zabezpečiť opravu „kolotoča“ a malého domčeka v nemocničnom parku z dôvodu odtrhnutej sedačky a chýbajúceho stupienka na malej lezeckej dráhe?

 

  1. Môže mesto zariadiť, aby „vzdušné“ návestie ukazujúce smer zaradenia motorových vozidiel na ul. SNP pri budove notára JUDr. K. Kovácsa bolo umiestnené správnym smerom?

 

  1. Mohlo by mesto vyzvať zodpovednú firmu, aby odstránila náletové dreviny, ktoré vyrastajú z krytov na stojanoch verejného osvetlenia na križovatke ul. SNP a Kráľovská pri živom plote a aby skontrolovala aj ostatné stojany a trafostanice v meste?

 

  1. Môže mesto zariadiť osadenie dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť motorových vozidiel na 30 km/h na ul. Agátová a M. R. Štefánika v zmysle doporučenia tvorcov Dopravného generelu v tom zmysle, že to bude prvý ústretový krok v prospech bezpečnosti cyklistov nahrádzajúci chýbajúce cyklochodníky?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Mesto vystavilo objednávku na zabezpečenie hlavnej ročnej kontroly ihriska ešte dňa
    19.10.2020. V súčasnosti čakáme na realizáciu uskutočnenia ročnej kontroly a odstránenia závad na ihrisku, termín je závislý od dodávateľa prác.

 

  1. Mesto Šaľa opätovne vyzve správcu SSC o zabezpečenie zvislého dopravného značenia na ul. SNP.

 

  1. Vaša požiadavka bude riešená s firmou vykonávajúcou údržbu zelene v meste Šaľa v spolupráci s údržbou verejného osvetlenia.  

Ďalej Vás chceme informovať, že trafostanice na území mesta Šaľa sú majetkom Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s.

 

  1. Pôvodný zámer dopravného generelu mesta Šaľa v zóne, v ktorej sa nachádza ul. Agátová, bol realizovaný odstránením dopravných značiek so zmenou prednosti sprava, čo malo za následok aj zníženie rýchlosti. Táto zmena sa nestretla s vôľou niektorých občanov dotknutej lokality a dopravné značenie bolo opätovne osadené. Osadenie dopravného značenia znižujúce rýchlosť na 30 km/h bude prerokované s dopravným inžinierom a o výsledku Vás bude informovať pracovník príslušného referátu mesta Šaľa p. Poliček.

Na ul. M. R. Štefánika bolo osadené dopravné značenie znižujúce rýchlosť zároveň so spomaľovacími prahmi. Toto značenie bolo a aj je schválené, no dochádza k jeho poškodzovaniu práve obyvateľmi tejto ulice. Značenie bude opätovne zaradené do plánu opráv.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností