Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.09.2020 - 09:20  //  aktualizácia: 18.09.2020 - 09:21  //  zobrazené: 1302

Mohlo by mesto zabezpečiť kríky na skrášlenie okolia mestského areálu pre potreby dobrovoľníkov, ktorí chcú tieto rastliny osobne zasadiť...

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 20. augusta 2020

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 20. 08. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. Mohlo by mesto zabezpečiť kríky na skrášlenie okolia mestského areálu pre potreby dobrovoľníkov, ktorí chcú tieto rastliny osobne zasadiť:
 • na ul. M. R. Štefánika: 4 – 5 kríčkových ruží na doplnenie ružového záhonu (adresa rožného domu ul. Školská 12)
 • na ul. Vlčanská 559: 5 – 6 kríkov vavrínovca k novovybudovanému chodníku .

 

 1. Môže mesto vystaviť písomné poverenie na kontrolu udržiavania čistoty a poriadku na brehoch Váhu pre poslancov, ktorí o to požiadajú, aby spolu so svojim poslaneckým preukazom mali právo legitimovať a kontrolovať zodpovednú osobu piknikujúcej skupiny a privolať príslušníkov mestskej polície v prípade nedodržania čistoty a poriadku po akcii?

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. V prípade, že nebude nepriaznivá situácia v súvislosti s ochorením Covid-19 mesto zabezpečí z rozpočtu mesta dodávku kríkov v jarnej sezóne 2021.

 

 1. Poslanci majú viacero práv a povinností, ktoré sú upravené v zákone č. 369/1990
  Zb.
  o obecnom zriadení (ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“).

Podľa § 25 ods. 4 zákona o obecnom zriadení poslanec je oprávnený najmä:

 1. predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
 2. interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
 3. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú
  v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
 5. zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
 6. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 7. Oprávnenie zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností                            a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta, poslancom mestského zastupiteľstva je nevyhnutné vykladať v súvislosti s ostatnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení,                ako aj s osobitnými predpismi, napr. zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov                    a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je teda potrebné konštatovať, že pri výkone tohto oprávnenia je poslanec povinný rešpektovať určité zákonné limity, a to:

 8. podmienka nezasahovania do oprávnení iných subjektov v rámci samosprávy (starosta, prednosta, mestská polícia),
 9. požiadavka na nezasahovanie do kontrolných oprávnení hlavného kontrolóra mesta (ktorý ako jediný je oprávnený vykonávať kontrolu v rozsahu, ako to vymedzuje zákon o obecnom zriadení v ustanovení § 18d).
 10. Poslanec je oprávnený zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta. Poslanec teda nemôže vykonávať vlastnú kontrolu alebo previerku, pretože v podmienkach obecnej samosprávy neexistuje inštitút poslaneckého prieskumu, ako je v parlamente, a tu často dochádza k nepochopeniu. Poslanec môže kontrolu buď iniciovať napr. cez hlavného kontrolóra, alebo sa na prebiehajúcich kontrolách zúčastňovať. Je ale len v pozícii pasívneho pozorovateľa – môže sledovať, ako sa kontrola vykonáva alebo ako sa prešetruje sťažnosť, môže byť pri jednotlivých úkonoch, môže sa pýtať, ale nemôže do týchto procesov zasahovať. Nemôže však nastať situácia, že sa skupina poslancov rozhodne prísť napr. do školy a začne tam vykonávať „poslanecký prieskum“. Takáto aktivita nemá oporu v zákone.
 11. Vzhľadom na vyššie uvedené a skutočnosť, že poslanec mestského zastupiteľstva má zákonom o obecnom zriadení vymedzené oprávnenia a povinnosti aj vo vzťahu ku kontrolnej činnosti a tieto mu neumožňujú vykonávať samostatne kontrolu v rozsahu oprávnení orgánov obce, ktorým je aj Mestská polícia Šaľa ako poriadkový útvar mesta, je nevyhnutné konštatovať, že poslanec nemôže osobne kontrolovať a legitimovať na základe poslaneckého preukazu osoby, ktoré sa dopúšťajú, napr. protiprávneho konania v súvislosti s poriadkom a udržiavaním čistoty pri pikniku alebo kultúrnom a športovom podujatí na brehu Váhu. Preukaz poslanca slúži iba na evidenčné účely a jeho vydanie nemá žiadne oprávnenia vo vzťahu k tretím osobám. Poslanec nemá zákonné oprávnenie na vyžadovanie preukázania totožnosti osoby. Poslanec má v takomto prípade iba možnosť upozorniť takéto osoby na možné protiprávne konanie a urobiť o tom oznámenie príslušným orgánom, napr. mestskej polícii, Policajnému zboru SR, príslušným orgánom na ochranu životného prostredia.

   

  S pozdravom

   

                                                                                                             Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

  Vypracoval:

  Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

  JUDr. Roman Porubský, právnik mesta