Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 05.10.2018 - 07:47  //  aktualizácia: 05.10.2018 - 07:48  //  zobrazené: 1363

Mohlo by mesto zabezpečiť, aby aj po ukončení rekonštrukcie Mestského úradu mohli predávajúci na utorkových farmárskych trhoch naďalej predávať na pešej zóne?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 20. septembra 2018

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 20. 09. 2018,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. Mohlo by mesto zabezpečiť, aby aj po ukončení rekonštrukcie Mestského úradu mohli     predávajúci na utorkových farmárskych trhoch naďalej predávať na pešej zóne? Toto     miesto im viac priestorovo vyhovuje.

 

 1. Môže mesto vybaviť, aby sa zrušil ľavý odbočovací pruh na ul. SNP  za semaforom     
  /ul. Štúrova - SNP/ smerom od mosta,  ktorý vedie k Poliklinike a Modrej lekárni? Vznikajú tu totiž nebezpečné kolízie hlavne v čase dopravnej zápchy. Navrhujeme, aby sa k Poliklinike odbočovalo iba priamo na križovatke so semaforom /ul. Štúrova - SNP/.

 

 1. Môže mestská polícia zabezpečiť, aby na ul. Agátovej ako aj ostatných uliciach autá neparkovali na ceste celým objemom? Autá tam jazdia vysokou rýchlosťou a vznikajú nebezpečné dopravné situácie. Obyvatelia, ktorí chcú parkovať vonku, by si mali pred domami vybudovať parkovacie miesta, lebo cestná komunikácia nemá slúžiť ako parkovisko.

 

 1. Môže Mestská polícia zabezpečiť, aby na hlavnom parkovisku na Hlavnej ulici neparkovali tam pôsobiaci podnikatelia a ich zamestnanci? Často vznikajú situácie, že kupujúci a návštevníci nemajú kde zaparkovať, lebo všetky miesta sú nimi obsadené. Tu pôsobiaci podnikatelia by si mali vyriešiť parkovanie vo svojich dvoroch, resp. na iných miestach.

 

 1. Mohlo by mesto zabezpečiť, aby boli osadené malé smetné koše na parkovisku pri hádzanárskej hale a tiež opraviť cestu, ktorá k nej vedie? Súčasný stav parkoviska a cesty nie je peknou vizitkou nášho mesta hlavne pre zahraničných športovcov a návštevníkov.
 1. Mohlo by mesto zabezpečiť osadenie malých smetných košov na Družstevnej ul. pri materských školách? Tieto koše tam dlhodobo chýbajú a deti nemajú možnosť získať užitočné návyky pri dodržiavaní čistoty a poriadku.

 

 1. Mohlo by mesto osadiť nové lavičky a smetné koše v nemocničnom parku ako náhradu za    poškodené a zničené?

 

 1. Môže mesto inštalovať ďalšie hracie a hojdacie prvky do nemocničného parku aj pre staršie deti vo veku 10 a viac rokov? V popoludňajších hodinách, v čase vysokej návštevnosti parku, totiž jestvujúce prvky a hojdačky nepostačujú.

 

 1. Môže mesto zabezpečiť, aby na októbrovom zasadnutí MsZ bol predložený návrh na schválenie pre vytvorenie cyklochodníkov v zmysle žiadosti V. Hrebíka ?

 

 1. Mohlo by dať mesto vyhotoviť ručne maľovanú mapu mesta Šaľa v záujme zvýšenia      atraktivity pre svojich návštevníkov, /napr. u CBS spol,s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica /?

 

 1. Mohlo by mesto zabezpečiť, aby smetné koše v nemocničnom parku boli zakopané hlbšie do zeme? Mohli by byť podobným spôsobom osadené aj dopravné značky na území mesta?      Zamedzilo by sa tým súčasnému vandalizmu.

 

 1. Mohlo by mesto zabezpečiť výmenu poškodenej šmýkalky v parčíku Slniečko pri Čajovni a doplniť hracie prvky o hojdačku „hniezdo“ a jednu lavičku?

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Po ukončení rekonštrukcie Mestského úradu budú farmárske trhy naďalej na pešej zóne.
 2. Úprava dopravného značenia na štátnej ceste SNP nie je z dôvodu plynulosti a bezpečnosti dopravy možná. Parametre cesty vyžadujú a spĺňajú požiadavky umiestnenia odbočovacieho pruhu. Každý vodič je povinný rešpektovať vodorovné dopravné značenie, kolízne situácie spôsobujú vodiči práve nerešpektovaním a porušovaním dopravných predpisov.
 3. MsP môže konať, ak vodiči v tomto prípade porušujú  § 23 zákona č. 8/2009 Z.z. Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo.

Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy a pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

 1. Mestská polícia a ani policajný zbor nemôže zabezpečiť aby tam pôsobiaci podnikatelia a ich zamestnanci neparkovali na ul. Hlavnej, nakoľko je to verejné parkovisko.

 

 

 

 

3

 

Podnikatelia a ani ich zamestnanci sa tým, že parkujú na uvedenej ulici na parkovacích miestach nedopúšťajú žiadneho priestupku.

 1. a 6.  V priebehu 39. týždňa boli osadené malé smetné koše na parkovisku pri hádzanárskej hale (1 kus) a na Družstevnej ulici pri materskej škole (1 ks). Viac košov momentálne nie je možné osadiť, nakoľko v tomto roku na to nie sú vyhradené finančné prostriedky. V roku 2019 plánujeme dokúpiť malé smetné koše a osadiť ich na všetky chýbajúce miesta v meste Šaľa.

Ohľadom opravy cesty a parkoviska pri hádzanárskej hale odborní pracovníci túto skutočnosť preveria a posúdia, či Vami navrhované riešenie nevyžaduje kompletnú rekonštrukciu a nie len opravu.

 1. Nový mobiliár sa bude osádzať do nemocničného parku podľa finančných možností a v závislosti od schváleného rozpočtu na rok 2019.
 2. Osadenie nových herných prvkov do nemocničného parku nie je možné  z dôvodu obmedzeného priestoru na zabezpečenie dodržania bezpečnostnej zóny. Pre deti staršie vo veku 10 a viac rokov sú v nemocničnom parku umiestnené dva stoly na stolný tenis.
 3. Návrh cyklotrás  v meste Šaľa musí byť vypracovaný oprávneným projektantom a schválený príslušným dopravným inšpektorátom. Organizáciu a zmeny v doprave ohľadom cyklotrás je vhodné robiť v súlade s dopravným generelom po jeho spracovaní. S návrhom p. Hrebíka sa nestotožňuje dopravný inžinier a preto jeho návrh nemôže byť predložený na zastupiteľstve v tom stave, ako bol navrhnutý.
 4. Mesto Šaľa získalo v minulom roku dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja (konkrétne na podporu cestovného ruchu) vo výške 1800 eur. Vďaka tejto dotácii sa nám podarilo koncom roka 2017 vydať až 1000 kusov máp, ktoré majú záujemcovia k dispozícii v pokladni mesta, resp. na referáte komunikácie. Nakoľko sme na vydanie mapy získali dotáciu, nie je možné mapy predávať. To znamená, že zamestnanci mesta radi poskytnú mapu komukoľvek zdarma. Záujem o mapy je veľký, po necelom roku vydania však stále máme k dispozícii ešte dostatočný počet máp. Momentálne nie je potreba vydať ďalšiu mapu. Akonáhle však táto potreba vznikne, pri plánovaní ďalšieho vzhľadu mapy určite budeme brať do úvahy aj myšlienku vydania ručne maľovanej mapy.
 5. Smetné koše v nemocničnom parku osádzal Nitriansky samosprávny kraj. Mesto zabezpečuje osádzanie smetných košov správnym technologickým postupom.
 6. Mesto zabezpečí doplnenie prvkov do parku za CVČ podľa finančných možností a po súhlasnom stanovisku riaditeľa CVČ.

 

S pozdravom

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia

Gabriela Kováčová, referent podnikateľských činností

Mgr. Peter Krokavec, náčelník MsP Šaľa

Mgr. Erika Kollerová, referent pre komunikáciu