Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 24.10.2012 - 15:38  //  aktualizácia: 24.10.2012 - 15:41  //  zobrazené: 2003

Kto staval cesty v lokalite „Nové bývanie“?

číslo: I42/2012

Požadované informácie:

1. Sprístupnenie odpovedí na tieto otázky:
 Kto staval cesty v lokalite „Nové bývanie“?
 Kto to platil?
 Aká je záruka na práce?
 Kto je vlastníkom týchto ciest?
 Má mesto vedomosť o mimoriadne mizernom stave ciest v tejto oblasti?
 Uplatnilo si mesto (v prípade, že je vlastníkom) zákonné nároky z dôvodu nekvalitných prác? Ak áno, ako?
2. Stavebné povolenie povoľujúce stavbu ciest v lokalite Nové bývanie.
3. Kolaudačné rozhodnutie týkajúce sa ciest v oblasti Nové bývanie.

Sprístupnené informácie:
K bodu č. 1:
 Pre stavebníka SCB s. r. o. Stavebný objekt  SO 01 komunikácie a chodníky – betónovú cestnú komunikáciu stavala spoločnosť PP ORP s. r. o., Hrnčiarska 12,
926 00 Sereď.
 Mesto nedisponuje touto informáciou, stavbu neplatilo mesto.
 Odovzdávací protokol medzi SCB s. r. o. a PP ORP s. r. o. neuvádza číselný údaj o dĺžke záruky, len informáciu o zákonom stanovenej záručnej dobe.
 Vlastníkom ciest je mesto Šaľa.
 Mesto má vedomosť o zlom technickom stave komunikácií v lokalite IBV Orechová II.
 Mesto je vlastníkom komunikácií na základe kúpnej zmluvy (ďalej len KZ)
č. 30/2010. Pôvodný vlastník – SCB s. r. o. si uplatnil reklamáciu u zhotoviteľa ciest u spoločnosti PP ORP s. r. o. a to pred podpisom kúpnej zmluvy s mestom Šaľa. Zhotoviteľ ciest spoločnosť PP ORP s. r. o. reklamáciu neuznal. O tejto skutočnosti malo mesto informácie už v čase podpísania KZ č. 30/2010.

V KZ č. 30/2010 je v bode 4.6. uvedené, že predávajúci sa zaväzuje uhradiť odstránenie závad maximálne do výšky 99 581,75 eur. Mesto Šaľa však zatiaľ k odstraňovaniu závad nepristúpilo, v rozpočte mesta neboli v rokoch 2011 a 2012 schválené prostriedky na odstraňovanie závad komunikácií v lokalite IBV Orechová II.

2. Stavebné povolenie na stavbu „Obytný súbor Nové bývanie, Orechová II, Šaľa,
SO 01 Komunikácie a chodníky – predĺženie trasy MC 20B“ zo dňa 8. 12. 2005
vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4.

3. Kolaudačné rozhodnutie na kolaudáciu stavby „Obytný súbor Nové bývanie, Orechová II Šaľa, SO 01 Komunikácie a chodníky a predĺženie trasy MC 20B“
zo dňa 20. 10. 2010 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany formátu A4.

Prílohy

Kolaudačné rozhodnutie

(pdf - 238.45 kB)
Stavebné povolenie

(pdf - 448.58 kB)