Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 30.03.2011 - 10:04  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 10:05  //  zobrazené: 1168

Koncepcia rozvoja sociálnej pomoci pre ľudí bez domova v meste Šaľa

Koncepcia rozvoja sociálnej pomoci o ľudí bez domova v meste Šaľa je založená na snahe zadefinovať a zreálniť možnosti pomoci tejto skupine obyvateľov mesta. Jej sprievodným znakom je nielen geografická a hlavne sociálna izolácia, ale aj jej široké sociálne vrstvenie, prejavujúce sa tým, že iba časť je ochotná akceptovať súčasnú formu pomoci zo strany mesta Šaľa. Väčšia časť v dôsledku popretrhaných sociálnych väzieb, absencie načasovania ako aj existencie alternatív pomoci v podobe komplexnej sociálnej starostlivosti /terénnu sociálnu prácu na prvom mieste nevynímajúc/ zostáva na ulici, v prípade mesta Šaľa hlavne v medzihrádzovom priestore na oboch stranách Váhu žijúcich v podmienkach nezlučiteľných s ľudskou dôstojnosťou.

Samotná koncepcia vychádza z analýzy súčasného stavu poskytovania sociálnej pomoci ľuďom bez domova v meste Šaľa, identifikácie ich reálnych, skutočných potrieb a následne v hľadaní možností ich zabezpečovania. Mala by byť chápaná ako spôsob konkretizácie ako naplniť zámery a ciele mesta zverejnené v Programe sociálneho rozvoja mesta Šaľa vypracovaného v roku 2004, či už v podobe zlepšenia kvality života občanov odkázaných na sociálne služby, riešenia problémov bývania spoločensky neprispôsobivých a v neposlednom rade aj samotnej podpory činnosti občianskych združení, nadácií a neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnej služby.

Z pohľadu riešenia nepriaznivej sociálnej bezdomovcov nie je podstatné hodnotenie dôvodov z akých sa človek ocitol na ulici, ani toho, či ten ktorý konkrétny človek je obyvateľom mesta, má trvalý pobyt v Šali, keďže poväčšine ide o ľudí z okolia Šale. Snahou je :

  • vytvoriť alternatívu pre slobodný výber spôsobu života, keďže pre mnohých z nich neexistuje
  • zabezpečiť dôstojné životné podmienky – hygiena, strava, ubytovanie, terénna sociálna práca
  • vytvoriť reálne možnosti pre návrat týchto ľudí späť do spoločnosti – podpora nástrojov, ktoré im to majú uľahčiť ako je sociálne a pracovné poradenstvo, možnosti sprostredkovania práce, brigád, podpora aktívneho prístupu boja proti závislostiam /alkohol, omamné a psychotropné látky, gamblerstvo/, zdravotnej starostlivosti.

Cieľom uvedených zámerov je snaha o čo najväčšiu možnú mieru resocializácie ľudí bez domova odkázaných na pomoc, ktorí už pocítili dôsledky svojej nepriaznivej životnej situácie na vlastnej koži a chcú svoju situáciu zmeniť, no sami to nedokážu a vytvoriť systém komplexnej sociálnej pomoci minimalizujúci prírastok ďalších ľudí s podobným osudom.

Prílohy