Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 27.05.2021 - 16:21  //  aktualizácia: 27.05.2021 - 16:21  //  zobrazené: 1370

Kedy sa budú riešiť parkovacie miesta v meste, obyvatelia uvádzajú, že niektoré parkovacie miesta sú roky nezaplatené s neexistujúcimi ŠPZ-tkami ...

predkladateľ: Róbert Andráši

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 13. mája 2021

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 13. 05. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Kedy sa budú riešiť parkovacie miesta v meste, obyvatelia uvádzajú, že niektoré parkovacie miesta sú roky nezaplatené s neexistujúcimi ŠPZ-tkami a suverénne parkujú na nich s inými ŠPZ-tkami (nezaplatenými). Kedy začne mesto riešiť nesprávne označené vyhradené parkovacie miesta? Množstvo parkovacích miest má len nejakú tabuľku
  s ŠPZ-tkou či čiary vlastnoručne namerané a nakreslené na parkovacom mieste. No podľa zákona vieme, že nič z toho neplatí, pokiaľ tam nie je aj zvislé dopravné značenie upozorňujúce na vyhradené parkovacie miesta.

 

 1. Bude sa riešiť eliminácia komárov, aby sme ich tu nemali veľké množstvo v lete? Ak áno, kedy a ako? Je potrebné pripraviť sa na to v predstihu.

 

 1. Či sa pred rekonštrukciou ciest a chodníkov v Šali prejednal plán rekonštrukcie s Orange a Tcom o možnej plánovej trase pre optiku alebo iné siete v dotknutých uliciach, aby sa potom o pár rokov zase nerozkopávali zrekonštruované cesty a chodníky.

 

 1. V akom štádiu je realizácia projektu, na ktoré bolo vydané už aj stavebné povolenie „predstaničný priestor“?

 

 1. Či firma, ktorá sa stará o zeleň, môže upraviť záhon s ružami pred Domom kultúry v Šali popri hlavnej ceste. Je celý zarastený burinou. Prosím aj o informáciu, kedy budú upravovať kríky v meste Šaľa.“  

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

2

 

 1. Momentálne sú parkovacie miesta vyznačené vodorovným a zvislým dopravným značením parkovania v mestskej časti Veča. Občania parkujú na pridelených parkovacích miestach na základe parkovacieho preukazu, ktorý im bol  pridelený na konkrétne parkovacie  miesto pracovníkmi MsÚ, pričom tento parkovací preukaz sú povinní mať za oknom auta tak, aby bola možná kontrola oprávnenosti parkovania. Parkovanie nie je podmienené číslom ŠPZ vozidla, občan uhrádza za parkovanie  miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

V meste Šaľa plánujeme obdobný systém riešenia parkovania zaviesť v tomto roku.  Bol spracovaný projekt, na základe ktorého sa budú parkovacie miesta označovať vodorovným a zvislým dopravným značením a následne sa budú prideľovať záujemcom v poradí, ako si podali žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta. Vodorovné značenie je možné vykonať len pri určitých poveternostných podmienkach, ktoré boli doposiaľ nevyhovujúce. Práce na označovaní parkovacích miest budú vykonané v nasledujúcich mesiacoch.

Po označení parkovacích miest vodorovným a zvislým dopravným značením budú parkovacie miesta  pridelené občanom, ktorí  dostanú parkovacie preukazy na konkrétne parkovacie  miesta,  pričom  budú odstránené všetky tabuľky so ŠPZ, ktorými boli doposiaľ parkovacie miesta v Šali označené.

Mesto takto získa prehľad o všetkých parkovacích miestach, ktoré budú spoplatnené,  takže už nebude môcť dochádzať k situácii, že si občania budú svojvoľne označovať parkovacie miesta bez toho, aby za takého miesto uhradili daň za užívanie verejného priestranstva.

 1. V minulosti mesto zabezpečovalo postrek proti komárom. Posledný postrek v meste a snaha mesta situáciu eliminovať boli spojené s negatívnymi reakciami obyvateľov. Na základe našich záporných skúseností sa postrek realizovať pravdepodobne nebude.
 2. Z dôvodu rozdielnych projektových plánov každého poskytovateľa telekomunikačných služieb je nemožné tieto práce zosúladiť. Na zrekonštruovaných cestách a chodníkoch bude v prípade požiadavky o umiestnenie nového vedenia podmienka mesta Šaľa viesť trasy mimo cesty a chodníky.
 3. Tak ako bolo uvedené  prílohe materiálu na rokovanie MsZ  týkajúceho sa plnenia uznesení v prílohe č. 1 – prehľad projektov k 29.4.2021,  pri projekte „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ bol uvedený nasledovný stav:

Dňa 29.4.2021 bolo doručené rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP pre nedostatok finančných prostriedkov určených na čerpanie vo výzve, (rozhodnutie môže byť preskúmané v budúcnosti  v prípade disponovania finančnými prostriedkami, to znamená, že projekt bol zaradený do zásobníka projektov).

 1. Záhon ruží na ul. SNP je okopaný a odburinený. Kríky sa začnú upravovať od konca
  mája 2021.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Eliška Vargová, referentka pre štrukturálne fondy a rozvoj