Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 12:13  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:27  //  zobrazené: 1971

Kedy a kto vydal stavebné povolenie na výstavbu pešej zóny.

číslo: I17/2006

Požadované informácie boli sprístupnené nasledovne:

1. Stavebné povolenie bolo riešené a vydané podľa príslušnosti pre jednotlivé stavebné objekty:

Mestom Šaľa, špeciálnym stavebným úradom 2.8.2006 pod č. 3928/2006 v rozsahu:
SO 01  Úprava plôch
SP 1 Parkoviská v rámci pešej zóny
SP 2 Spevnená plocha v priestore Nám. Sv. Trojice
SP 3 Spevnená plocha v priestore Hlavnej ulice
SP 4 Spevnené plochy zjazdných  chodníkov
SP 5 Doplnkové spevnené plochy
SO 03  Komunikácie a parkoviská
Trasa B
Trasa C.

Obcou Močenok 3.8.2006 pod č. 896/2006 v rozsahu:
SO 01  Úprava plôch, SO 02  Urbanistický mobiliér a malá architektúra, SO 04  Terénne a sadovnícke úpravy, SO 05  Výtvarné dielo, SO 08  Verejné osvetlenie, SO 09  Slaboprúdové rozvody, SO 10  Káblové rozvody NN a SO 11  Úprava existujúcich povrchových prvkov vedení TI (podrobnejšie informácie môže podať Ing. Petrová)

Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Šali 11.8.2006 pod č. 2006/01399-03 v rozsahu:
SO 03   Komunikácie  a  parkoviská,  časť  Trasa  A ( podrobnejšie  informácie  môže  podať
p. Lukačovičová).

2. Stavebné povolenie doteraz nenadobudlo právoplatnosť, nakoľko v zákonnej dobe bola zo strany niektorých účastníkov konania využitá možnosť podať odvolanie. V súčasnosti odvolacie konanie stále trvá. Dňom 29.9.2006 uplynie lehota na vyjadrenie sa ostatných účastníkov konania, ktorí boli o podaní odvolania upovedomení. Pokiaľ do tohto termínu nebude doručené na úrad žiadne vyjadrenie, nakoľko v rámci odvolacieho konania boli splnené podmienky odvolávajúcich sa v plnom rozsahu, špeciálny stavebný úrad môže v zmysle § 57 zákona č. 71/1967 správneho poriadku v znení neskorších predpisov rozhodnúť o odvolaní sám vydaním nového rozhodnutia (stavebného povolenia).

3. Podľa záznamov stavebníka a stav. denníka odovzdanie staveniska bolo uskutočnené 2.8.2006 a  výstavba  bola začatá  od 14.8.2006.  Na  základe podnetu ALLBA, spol. s r.o.
zo dňa 11.9.2006 bol na stavbe vykonaný povereným pracovníkom štátny stavebný dohľad, ktorý zistil vykonávanie stavby bez právoplatného stavebného povolenia a rozhodnutím pod č. 3747/2006 zo dňa 21.9.2006 zastavil stavebné práce. V súčasnosti je vec v štádiu priestupkového konania.

Žiadateľ:  MUDr. Martin Alföldi, Kukučínova 42, 927 01  Šaľa