Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.10.2020 - 11:42  //  aktualizácia: 09.10.2020 - 11:42  //  zobrazené: 1282

Ja sa vrátim k interpelácii z mája tohto roku. Týka sa dobudovania príjazdovej komunikácie na Hospodárskej ulici.

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 24. septembra 2020

 

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 09. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Ja sa vrátim k interpelácii z mája tohto roku. Týka sa dobudovania príjazdovej komunikácie na Hospodárskej ulici. Odpoveďou mesta bola potešujúca informácia, že táto investícia je zaradená do plánu a hľadajú sa možnosti, ako ju zrealizovať. V materiáli pod názvom Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021, ktorý bude predložený na tomto zastupiteľstve však táto dlho spomínaná rekonštrukcia Hospodárskej ulici v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva (projekt, pri ktorom môže byť zrekonštruovaných viac ako 10 mestských komunikácií za rok) chýba. V tejto súvislosti by som chcel poprosiť mesto Šaľa o zaradenie rekonštrukcie Hospodárskej ulici do tohto projektu (ak bude MsZ schválený) a zároveň by som chcel požiadať mesto Šaľa o začatie konania na vydanie stavebného povolenia stavby – rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Hospodárska. Momentálny stav podľa mojich informácií riadnu rekonštrukciu nedovoľuje. V mene obyvateľov tejto komunikácie Vám vopred ďakujem.

 

 1. Chcel by som poďakovať mestu Šaľa za vytvorenie parkovacích miest pri bytovom dome na ul. Rímska 2139/5 a zároveň požiadať o vytvorenie parkovacích miest pri vedľajších bytových domoch na ul. Rímska, spôsobom interpelovaným na 4. zasadnutí MsZ v Šali konaného dňa 25. 06. 2020.

 

 1. Chcel by som požiadať mesto Šaľa o opravu chodníka (podloženie existujúcich dlažobných kociek) medzi bistrom Lucia a polyfunkčným objektom, ktorý je v nevyhovujúcom stave.

 

 1. Moja ďalšia interpelácia sa týka priechodov pre chodcov na Lúčnej ulici a Hollého ulici. Chcel by som požiadať mesto o výmenu solárnych svetielok, ktoré už nesvietia. Udrží sa tak bezpečnosť na týchto priechodoch v období skoršieho stmievania. 
 1. Poplatok za rozvoj bude od roku 2021 podľa dostupných informácií na návrh mesta zrejme zrušený, nakoľko v dôsledku pandémie negatívne pôsobil na rozvoj mesta v tomto roku. Znížia sa tak vstupné poplatky pre právnické osoby, ale aj poplatky pre mladé rodiny pri výstavbe rodinných domov, ktorým bola tento rok vyrúbená daň z rozvoja spolu vo výške okolo 13 000 Eur. Úprimne sa teším, že od nového roku sa s veľkou pravdepodobnosťou zruší vyberanie tejto dane, ale chcem sa spýtať, či by bolo možné spolu urobiť gesto a potešiť FO a PO, ktoré zaplatili v roku 2020 túto daň, napr. znížením iných miestnych poplatkov v roku 2021.“   

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Predĺženie časti miestnej komunikácie (MK) na ul. Hospodárskej sa pripravuje na zaradenie do plánu rekonštrukcií MK pre rok 2021.

Ako sme Vás informovali v máji 2020, potenciálny investor, ktorý plánoval vybudovať predĺženie komunikácie na Hospodárskej ulici ako prístupovú komunikáciu k plánovanej novej lokalite bytovej výstavby, ukončil spoluprácu pri výstavbe predĺženia komunikácie na Hospodárskej ul. v Šali. V súčasnosti sú pozastavené investície mesta z dôvodu pandémie. Momentálne nemáme informácie o nových potenciálnych investoroch v danej lokalite. K začatiu konania na vydanie stavebného povolenia stavby (predtým územného rozhodnutia) je potrebné zabezpečiť príslušnú projektovú dokumentáciu stavby a vysporiadať sa s majetkovými pomermi v danej lokalite, čo si vyžaduje plánované finančné prostriedky. Tento proces zatiaľ nebol zahájený, lebo ako správne predpokladáte, momentálny stav rekonštrukciu nedovoľuje.

 1. V závislosti od dostupnosti financií v danom roku na údržbu MK sa bude pokračovať aj na ďalších Vami navrhovaných lokalitách.
 2. Pracovník mesta v tomto úseku vykoná tvaromiestnu obhliadku. Investícia v tejto lokalite bola vyvolaná prevádzkami, ktoré sa tu vybudovali a ich zhotovenie bolo realizované investormi. O výsledku šetrenia Vás budeme informovať.
 3. Údržba zvýrazňovačov priechodov pre chodcov sa zvyčajne vykonáva pred zimným obdobím. Nefunkčné svietidlá budú vymenené.
 4. Miestne dane a poplatky sú stanovené zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pričom na základe splnomocňujúcich ustanovení uvedených v zákone môže mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením upraviť výber týchto daní, alebo poplatkov, prípadne ich zavedenie alebo zrušenie. V zákone o miestnych daniach nie je ustanovená možnosť zohľadniť úľavu na daniach alebo miestnom poplatku za komunálny odpad v dôsledku uhradenia miestneho poplatku za rozvoj v predchádzajúcom roku.

 

S pozdravom

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania