Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 08.10.2021 - 09:28  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 09:28  //  zobrazené: 1287

Interpelácia za občana mestskej časti Kilič (p. Patek)

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2021

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 09. 2021,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

„Mám interpeláciu za občana mestskej časti Kilič (p. Patek), ktorý ma dnes vyzval na návštevu tejto mestskej časti:

 1. úprava komunikácie, nakoľko nie je rozdiel medzi cestou a chodníkom, sú úplne rovnako zarastené, bolo by dobré poslať tam nejakú čatu, ktorá by to skosila, burinu aj s malými kríkmi, aby sme tam videli rozdiel medzi chodníkom a cestou,
 2. pouličný rigol, ktorý slúži na odvedenie dažďovej vody upraviť, nakoľko na niektorých miestach pri dažďoch sa voda prelieva až do záhradiek; opätovne to tam nejak trošku prehĺbiť; viem, že v roku 2016 tam boli nejaké iniciatívy, za tých 5 rokov sa nám to tam zas zanieslo, 
 3. osadiť na konci ulice betónové zátarasy, oni tam kedysi boli, referát dopravy ich tam osadil, aby tam nebol možný z tej role vjazd motorkárov, alebo štvorkolkárov, ktorí sa tam naháňajú; obyvatelia mestskej časti Kilič chápu, alebo rozumejú tomu, že poľnohospodári inú možnosť nemajú, ako prejsť cez tú ich ulicu, ale tie betónové zátarasy tam už mali odsunuté a neslúžia svojmu účelu; mohla by sa tam dať nejaká závora, ktorá by bola na zámok, kľúče by malo samozrejme poľnohospodárske družstvo, odomkli by si ju a za sebou zamkli.“

 

Ďalej ste podali aj písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Koľko sťažností/podnetov dostalo mesto/mestská polícia na „problémových“ obyvateľov z Hollého 36 v roku 2021? Akým spôsobom mesto tieto podnety riešilo a akým spôsobom pomohlo/môže pomôcť dotknutým obyvateľom?

 

 1.  

 

Na sociálnych sieťach sa obyvatelia sťažovali, že štátna polícia a mestská polícia nedostatočne riešia problémových obyvateľov z Hollého 36, či dokonca nereagujú na sťažnosti/telefonáty od iných obyvateľov. Môže mesto tieto informácie preveriť?

Chcem tiež poprosiť mesto, aby požiadalo Mestskú políciu Šaľa a obvodné oddelenie polície, aby voči problémovým obyvateľom, ktorí opakovane páchajú priestupky voči pokojnému spolunažívaniu a verejnému poriadku, používali prísnejšie postupy (v zmysle zákona) a najvyššie možné pokuty.

 

 1. Kde končí vyseparovaný papier, sklo a plasty zo Šale? Akým spôsobom mesto kontroluje, kde končí separovaný odpad zo Šale a zabezpečuje, že nekončí v spaľovniach/cementárňach (ako ukázala nedávna kauza v Pezinku, keď firma vozila vyseparovaný odpad na spracovanie na spaľovanie)?

 

 1. V minulosti (napríklad v roku 2019) mesto kritizovalo situáciu ohľadom dlhej čakacej doby na sanitky (ZZS-RLP a RZP) pre občanov Šale, ako aj absentujúcu dopravnú zdravotnú službu. Aká je aktuálna situácia v tejto oblasti a aké zmeny nastali za ostatné
  2 – 3 roky?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Mesto zabezpečí úpravu zelene a krajníc v Kiliči do konca októbra 2021.

 

 1. Referát dopravy vykoná kontroly počas daždivých dní, nakoľko kontrolou dňa
  05. 10. 2021 neboli zistené nedostatky v odvádzaní dažďovej vody do rigolu pri komunikácii. O výsledku kontroly a prípadnej nutnej úpravy Vás bude priamo informovať pracovník príslušného referátu.

 

 1. Zábrany boli osadené pred niekoľkými rokmi a v minulom roku (2020) ich niekto odsunul, teda neplnili svoj účel. Odstránenie bolo riešené aj s p. poslankyňou G. Lackovou a p. Patekom, ktorí v danom čase nenamietali. Po obhliadnutí, dňa 05. 10. 2021 referent dopravy zhodnotil, že prístup je možný aj z iných smerov.

 

 1. Mestská polícia Šaľa riešila sťažnosti obyvateľov z ul. Hollého č. 36 v roku 2021 celkom 29 krát. Z tohto počtu boli udalosti vyhodnotené 15 krát ako priestupok a 14 krát sa skutok nepodarilo preukázať (väčšinou išlo o rušenie kľudu vykrikovaním, ale v čase  príchodu hliadky už bol kľud, alebo problémové auto tam už neparkovalo).

Z 15 prípadov klasifikovaných ako priestupok, bolo 9 vyriešených v blokovom konaní
a 6 vyriešených napomenutím. Aby som mohol objektívne prešetriť nečinnosť mestskej polície pri oznámení na páchanie priestupku, potrebujem mať nasledovné informácie: minimálne deň, čas, miesto (nakoľko sa hovory nahrávajú a vozidlá a policajti využívajú GPS). Mestská polícia Šaľa nedisponuje informáciou o počte riešených prípadov Policajným zborom SR.

 

 1. Triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. j. triedený zber papier a lepenky, skla, plastov, obalov z kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (známych ako „tetrapaky“) je financovaný

 

3

 

výrobcom obalov a neobalových materiálov, ktorý tieto výrobky uvádza na trh. Legislatívne pravidlá upravujúce princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov majú niekoľko nástrojov na dôsledné uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, t. j. uprednostňovanie recyklácie komunálnych odpadov pred energetickým zhodnocovaním, spaľovaním a skládkovaním. Okrem toho, že organizácie zodpovednosti výrobcov sú povinné plniť ciele zberu komunálnych odpadov, ktoré sa každoročne zvyšujú, sú v rámci princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v rámci obalov prijaté európske ciele zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktoré majú hlavný cieľ recykláciu odpadov, pričom energetické zhodnocovanie odpadov je umožnené len čiastočne, nie je však vylúčené a využíva sa v rámci celej EÚ, ale aj v iných krajinách.

 

Papier a lepenka, sklo a plasty, ktoré sú vytriedené v rámci mesta Šaľa zberovou spoločnosťou, sú odovzdávané zmluvným partnerom, ktorí majú oprávnenie na nakladanie s odpadom. Odpady sú dodávané buď priamo, alebo prostredníctvom obchodných partnerov koncovým recyklačným zariadeniam. Koncovým zariadeniam (recyklátorom) je odpad odovzdávaný priebežne na základe trhového princípu, pričom je využívaná nielen sieť spracovateľov odpadov v rámci SR, ale aj recyklátori v rámci celej EÚ, resp. tretích krajín. Papier a lepenka je odovzdávaná najčastejšie zahraničným recyklátorom, pričom najčastejšie sú to recyklátori v rámci Rakúska, Nemecka alebo Chorvátska. Sklo je odovzdávané buď zariadeniu na recykláciu prevádzkovaného v Slovenskej republike alebo českému recyklačnému zariadeniu. Pre plasty je využívaná širšia sieť spracovateľských zariadení v rámci krajín EÚ. Plasty, ktoré boli v roku 2021 vytriedené v meste Šaľa, boli odovzdané na recykláciu slovenskému recyklátorovi.

 

 1. V roku 2018 sa na primátora mesta Šaľa obrátilo niekoľko obyvateľov Šale a Diakoviec so sťažnosťou na neskorý príchod RZP. Vtedy primátor podal podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Apeloval na to, aby na vyťažený región Šaľa pridali ďalšiu sanitku RZP. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou postúpil náš podnet Ministerstvu zdravotníctva SR. Ministerstvo uznalo, že zabezpečenie výjazdov je v okrese Šaľa sťažené. Kým sme sa dočkali relevantnej odpovede, prešiel takmer rok. „Ambulancie ZZS – RLP a RZP Šaľa patria k najvyťaženejším posádkam v Nitrianskom kraji. V tomto regióne absentuje aj dopravná zdravotná služba, ktorá by prevádzala pacientov pri
  tzv. sekundárnych zásahoch do ústavného zdravotníckeho zariadenia. Ministerstvo zdravotníctva plánuje v najbližšom období zmenu v organizácii a zabezpečovaní prepravy pacientov prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby,“ 
  napísalo ministerstvo vo vyjadrení v roku 2019. Vítali sme túto správu. Žiaľ, nemáme informáciu, že by v našom okrese bola takáto služba zabezpečovaná.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Mgr. Peter Krokavec, náčelník Mestskej polície v Šali

Ing. Petronela Vižďáková, referentka životného prostredia

Mgr. Erika Kollerová, referentka pre komunikáciu a marketing