Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.06.2023 - 15:49  //  aktualizácia: 08.06.2023 - 15:50  //  zobrazené: 895

Informovanie verejnosti - Výrobné haly - Šaľa

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec,  podľa § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o navrhovanej činnosti  

„Výrobné haly - Šaľa”

navrhovateľa  KP-TEC SLOVAKIA s.r.o., Bajkalská 16027/29DB, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov,  IČO: 54 686 369.

Oznámenie o navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobne-haly-sala-

Oznámenie o navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné aj v listinnej podobe na referáte ŽP OIaKČ Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie. Oznámenie o  navrhovanej činnosti je prístupné po dobu 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní  od zverejnenia uvedených informácií na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1,  927 01 Šaľa.

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Mgr. Jozef Belický v.r.

primátor