Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.12.2023 - 15:26  //  aktualizácia: 19.12.2023 - 15:27  //  zobrazené: 699

Informovanie verejnosti - Močovina 3, DUSLO, a.s.

Mesto Šaľa podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

informuje verejnosť

o doručení právoplatného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorátu ŽP Bratislava, stáleho pracoviska Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, č. 6848-42342/2023/Pav/370210805/Z42-SP zo dňa 16. 11. 2023, pre prevádzku

„Močovina 3“

prevádzkovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, ktoré  dňa 11.12.2023 nadobudlo právoplatnosť.

 

Právoplatné rozhodnutie je verejnosti prístupné na referáte OIaKČ Mestského úradu v Šali v pracovných dňoch v čase úradných hodín po dobu 60 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie.

Mgr. Jozef Belický v.r.
primátor