Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.01.2017 - 13:18  //  aktualizácia: 31.01.2017 - 13:19  //  zobrazené: 2428

Oznamovacia povinnosť pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia – upozornenie

Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť oznámiť písomne Mestu Šaľa ako príslušnému orgánu ochrany ovzdušia v termíne najneskôr do  15. februára 2017 údaje potrebné pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia za uplynulý kalendárny rok.

Uvedená povinnosť Vám vyplýva z ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti o údajoch, ktoré je potrebné uviesť, sú uvedené v tlačive, ktoré je k dispozícii v prílohe, aj v kancelárii 1. kontaktu MsÚ, alebo priamo na referáte životného prostredia – Ing. G. Braníková, č. dverí 314.

Oznamovacia povinnosť v zmysle § 4 VZN č. 6/2014 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta  Šaľa  sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorými sú fyzické osoby, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie a prevádzkujú malý zdroj len pre vlastné potreby umiestnené v rodinných domoch, bytových domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu (krby, kachle v rodinných domoch a v chatkách) a zdroje, v ktorých sa ako palivo používa zemný plyn.

 

Nesplnenie si oznamovacej povinnosti do stanoveného termínu je postihované uložením pokuty (§ 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z.).

Sadzby pre výpočet poplatku:

 1. Sadzba pre každý stacionárny malý zdroj podľa  prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej „vyhláška“), okrem stacionárnych zdrojov zaradených do kategórie 1.1 a kategórie 5.4 prílohy č. 1 vyhlášky je 34 €/rok paušálne.

 2. Sadzba pre plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja sa určí takto:

 3. 100 €/rok, ak je výmera plochy od 100 m2 do 500 m2

 4. 170 €/rok, ak je výmera plochy od 501 m2 do 1000 m2

 5. 240 €/rok, ak je výmera plochy od 1001 m2 do 1500 m2

 6. 310 €/rok, ak je výmera plochy od 1501 m2 do 2000 m2

 7. 380 €/rok, ak je výmera plochy od 2001 m2 do 2500 m2

 8. 450 €/rok, ak je výmera plochy nad 2501 m2

 9. Sadzba za každý stacionárny zdroj zaradený do kategórie 1.1 podľa prílohy č. 1 vyhlášky s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, ktorý spaľuje tuhé, kvapalné a plynné palivá, sa vypočíta ako súčin sadzby za spotrebované palivoa množstva spotrebovaného paliva:

 Druh paliva

Sadzba za spotrebované množstvo paliva

hnedé uhlie

 5,40 €/t

čierne uhlie

 4,00 €/t

vykurovacie oleje

 2,40 €/t

drevo, brikety, štiepka

 8,00 €/t (prepočet 1 m3 = 0,7 t)

 

 1. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta Šaľa.

 2. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný uhradiť poplatok v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania malého zdroja v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého zdroja došlo.

   

   

 

Kategorizácia stacionárnych zdrojov je v Prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.

Prílohy

Tlačivo

(pdf - 131.33 kB)