Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.03.2018 - 09:13  //  aktualizácia: 09.03.2018 - 09:14  //  zobrazené: 2436

02/2018 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 02/2018  |  dátum konania: 09.03.2018

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

zo dňa 27. 2. 2018

 

Zápisnica obsahuje: Prezenčnú listinu

                                  Pozvánku

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(02/2018)

 

Dátum: 27. 2. 2018

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Jana Majdlenová, Ladislav Jaroš, Ing. Marián Krištof, Vojtech Halász, Ing. Patrik Ščasný,  Ing. Michael Angelov, Peter Szalay, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Miroslav Gera - ospravedlnený

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a funkcionárov za rok 2017
  4. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu za rok 2018
  5. Rôzne
  6. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Ing. Ivan Kováč privítal členov komisie športu a mládeže a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 8 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 20. 2. 2018.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Ing. Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 16. 1. 2018. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.

K bodu 3. Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a funkcionárov za rok 2017

Ing. Martina Čižmáriková informovala prítomných o príprave blížiaceho sa kultúrno-spoločenského podujatia Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2017. Podujatie je každý rok organizované mestom Šaľa a Asociáciou telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa a uskutoční sa dňa 27. marca 2018 o 17,00 hod.  v divadelnej sále Domu kultúry v Šali. Informovala členov komisie o príprave a organizácii podujatia. Uviedla, že pozvánky a štítky na poháre, ktoré zabezpečuje mesto Šaľa,  boli už odovzdané JUDr. Ľudovítovi Marinčákovi z asociácie. Informačný bulletin, za ktorý je zodpovedná Asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa, je v štádiu riešenia. Tajomníčka komisie ďalej dodala, že je dohodnutá divadelná sála v Dome kultúry
v Šali, catering s reštauráciou Domino a kultúrny program. Bližšie uviedla, že v rámci kultúrneho programu vystúpi populárna Ivana Porubská, ktorá zaspieva a zahrá na saxofóne. Moderátormi podujatia budú Mgr. Angela Čizmadiová a Jozef Sklenár. Ing. Martina Čižmáriková uviedla, že súčasťou kultúrneho programu budú aj ukážky akrobacie na barelovom trenažéri, ktoré predvedú členovia z OZ Farao Trnovec nad Váhom. Týmto vystúpením bude zároveň prezentovaný aj šport, nakoľko sa jedná o vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov a funkcionárov.

Uznesenie 1/3/2018: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie týkajúcich sa príprav Vyhodnotenia úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2017.

K bodu 4. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu za rok 2018

Ing. Martina Čižmáriková informovala komisiu mládeže a športu, že  na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu pre rok 2018 zo dňa
22. decembra 2017 bolo do dňa 23. februára 2018 na mesto Šaľa doručených 35 žiadostí. Celkovo bolo 26 žiadateľov, z ktorých Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa a Futbalový klub Veča si podali žiadosti na 3 rôzne projekty, Jazdecký klub Rusty, Športový klub Stepné kozy zo Šale, OZ Farao – Trnovec nad Váhom, O.Z.T.K.T. (tenis) a Slovenský rybársky zväz predložili po 2 žiadosti a ostatní 19 žiadatelia žiadali dotáciu na jeden projekt.

Členom komisie bol dňa 26. 2. 2018 zaslaný prehľad žiadateľov o dotácie v oblasti športu pre rok 2018. Miroslav Gera, ktorý sa z dôvodu svojich pracovných povinností nemohol zúčastniť zasadnutia komisie dňa 27. 2. 2018, poslal elektronicky tajomníčke komisie svoje návrhy týkajúce sa odporučenia výšky dotácií, ktoré komisia brala do úvahy.

Celková výška dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2018 je 10 000,00 EUR. Celková výška požadovaných dotácií pre oblasť športu pre rok 2018 predstavuje výšku
42 995,00 EUR.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 do výšky 200,00 EUR vrátane schvaľuje dotácie primátor mesta a dotácie nad 200,00 EUR schvaľuje MsZ v Šali.

V nasledovnej tabuľke sú uvedení žiadatelia, účel dotácie, celkové náklady projektu, požadovaná suma na dotáciu a suma, ktorú odporučila komisia mládeže a športu na schválenie primátorovi mesta alebo MsZ v Šali.

 

 

 

DOTÁCIE 2018 - ŠPORT

 

POR. ČÍSLO

NÁZOV ŽIADATEĽA

ÚČEL DOTÁCIE

CELKOVÉ NÁKLADY

POŽADOVANÁ SUMA

ODPORÚČANÁ SUMA

 

1.

Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F., Šaľa

Informačno- propagačný bulletin pri príležitosti 20. výročia vzniku klubu

1 800,00 EUR

1 200,00 EUR

100,00 EUR

 

Materiálno -technické zabezpečenie klubu

2 000,00 EUR

1 200,00 EUR

200,00 EUR

 

Náklady spojené s ubytovaním a štartovnými poplatkami na podujatiach

1 800,00 EUR

1 000,00 EUR

100,00 EUR

 

2.

Rondis, s.r.o.

Streetbal CUP 2018 - ceny, odmeny a občerstvenie

6 000,00 EUR

2 000,00 EUR

400,00 EUR

 

3.

OZ Centrum zdravia, prevencie civilizačných chorôb a športový klub mládeže Atlanta

Náklady spojené so štartovnými poplatkami na súťažiach a s nákupom dresov s potlačou mesta Šaľa

460,00 EUR

230,00 EUR

230,00 EUR

 

4.

Mgr. Ádám Rusznák

Podpora loptových a pohybových hier v materských a na základných školách - náklady spojené s materiálno -technickým zabezpečením, prenájmom telocviční a letnými tábormi

2 000,00 EUR

1 500,00 EUR

200,00 EUR

 

5.

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Západ

Motivácia detí k zdravšiemu životnému štýlu prostredníctvom hier, pohybových aktivít a trávením času v prírode -letný detský eRko tábor v penzióne Kerametal v Látkach - náklady spojené s ubytovaním

3 500,00 EUR

1 000,00 EUR

200,00 EUR

 

6.

Hokejový klub HK Mládež Šaľa

Výstroj hráčov a materiálno-technické zabezpečenie klubu

18 000,00 EUR

13 150,00 EUR

700,00 EUR

 

7.

Slovenský rybársky zväz

Oslava Dňa detí spojená s rybárskymi pretekmi pre deti a mládež - náklady spojené s nákupom občerstvenia a cien pre deti

450,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

 

Majstrovstvá sveta žien v love rýb udicou - náklady spojené s nákupom nástrah a krmiva

995,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

 

8.

Jazdecký klub Rusty

Nominančné medzinárodné preteky vo voltíži v Budapešti a Pezinku na juniorské ME vo voltíži v Maďarsku - náklady spojené s výstrojom koňa a reprezentačným oblečením

2 850,00 EUR

2 050,00 EUR

200,00 EUR

 

Podpora mladých športovcov a ich účasť na súťažiach vo voltíži - náklady spojené so štartovnými poplatkami, ustajnením koňa a nákupom reprezentačného oblečenia

1 496,00 EUR

596,00 EUR

200,00 EUR

 

9.

TJ Tatran Šaľa

Podpora mládeže, materiáno-technické zabezpečenie klubu a vytváranie podmienok pre tréningovú a súťažnú činnosť v stolnom tenise

2 000,00 EUR

1 000,00 EUR

300,00 EUR

 

10.

FK Veča

Medzinárodný futbalový turnaj - náklady spojené s nákupom cien, zabezpečením hudobnej produkcie a občerstvenia

660,00 EUR

500,00 EUR

150,00 EUR

 

Medzinárodný deň detí - náklady spojené s nákupom cien pre deti, zabezpečením hudobnej produkcie a občerstvenia

760,00 EUR

200,00 EUR

 

Futbalový turnaj (Memoriál) - náklady spojené s nákupom občerstvenia a surovín pre prípravu občerstvenia pre hráčov

300,00 EUR

150,00 EUR

 

11.

Atletický klub Maratón Nitra

Podpora slovenského reprezentanta v chôdzi Daniela Kováča - rodáka zo Šale - náklady spojené s nákupom doplnkov výživy a regeneráciu

1000,00 EUR

600,00 EUR

500,00 EUR

 

12.

FK Slovan Duslo Šaľa

Mládežnícky medzinárodný futbalový turnaj prípraviek U-11 - náklady spojené s nákupom cien a občerstvenia

1 250,00 EUR

300,00 EUR

300,00 EUR

 

13.

Mariášový klub Šaľa - Veča - Nové Zámky

Celoslovenský extraligový turnaj v mariáši - náklady spojené s nákupom občerstvenia

1 500,00 EUR

500,00 EUR

350,00 EUR

 

14.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Atletický oddiel

Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesorov Melicherčíka a Mutkoviča - náklady spojené s nákupom cien a občerstvenia

400,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

 

15.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel karate

Majstrovstvá Slovenska v karate mládeže - náklady spojené s nákupom cien a občerstvenia

1 000,00 EUR

500,00 EUR

500,00 EUR

 

16.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel

13. ročník turnaja 4-členných družstiev za účasti kolkárov 1. a 2. ligy Nitrianskeho kraja a družobného mesta Oroszlányi - náklady spojené s nákupom cien a občerstvenia

400,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

 

17.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel nevidiacich a slabozrakých

Celoslovenské kolo v kolkoch nevidiacich a slabozrakých športovcov - náklady spojené s nákupom cien a občerstvenia

400,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

 

18.

Klub vodných športov Barakuda

Podpora mládeže zaoberajúcej sa plutvovým plávaním - náklady spojené s prenájmom plaveckých dráh

2 400,00 EUR

800,00 EUR

400,00 EUR

 

19.

O.Z.T.K.T.

Podpora tenisovej prípravy detí a mládeže - náklady spojené s prenájmom priestrov a nákupom materiálno-technického zabezpečenia

1 800,00 EUR

800,00 EUR

200,00 EUR

 

Revitalizácia dopravnej výchovy v meste Šaľa - náklady spojené s nákupom semafórovej súpravy a dopravného značenia a vydávanie školského časopisu "Stoj! Pozor! Šaľa"

7 200,00 EUR

5 230,00 EUR

00,00 EUR

 
 

20.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Podpora zdravia a rozvíjanie športových aktivít členov únie - rekondičný liečebný pobyt v Dunajskej Strede - náklady spojené s dopravou a vstupnými poplatkami

350,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

 

21.

Športový klub Stepné kozy zo Šale

4. ročník korčuliarskeho preteku - náklady spojené s nákupom cien, trofejí, medailí a občerstvenia

1 950,00 EUR

300,00 EUR

120,00 EUR

 

Podpora Inline korčuliarskej školy pre deti a mládež - materiálno-technické zabezpečenie klubu

1 020,00 EUR

500,00 EUR

300,00 EUR

 

22.

OZ Rada Šport

Beh nočnou Šaľou 2018 - náklady spojené s nákupom medailí, prenájmom prenosných toaliet, výrobou a plagátov a diplomov a zabezpečením časomiery a štartovacích čísiel s čipom

6 051,00 EUR

2 689,00 EUR

800,00 EUR

 

23.

TJ Slávia SOUP Šaľa

Slovenský voltížny pohár 2018 v Šali - náklady spojené s organizáciou podujatia, so zabezpečením materiálno-technického zabezpečenia a nákupom cien

2 000,00 EUR

1 650,00 EUR

600,00 EUR

 

24.

OZ Farao - Trnovec nad Váhom

Reprezentácia vo voltížnom jazdení na národných a medzinárodných pretekoch - náklady spojené so štartovnými poplatkami a ustajnením koňa

3 445,00 EUR

900,00 EUR

200,00 EUR

 

Organizácia celoslovenského preteku v sérii Barel Cupu - náklady spojené s nákupom cien pre súťažiacich a s honorármi pre rozhodcov

670,00 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

 

25.

Klub športových potápačov Tritón Šaľa

Podpora činnosti športových aktivít klubu - prenájom bazéna

6 000,00 EUR

500,00 EUR

400,00 EUR

 

26.

Športový klub Hurrican Šaľa

Podpora činnosti športových aktivít klubu - prenájom plaveckých dráh

3 000,00 EUR

1 000,00 EUR

700,00 EUR

 

 

 

 

 

Uznesenie 1/4/2018: Komisia mládeže a športu jednohlasne odporúča primátorovi mesta a MsZ  v Šali schváliť poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 v zmysle horeuvedenej tabuľky.

 

K bodu 5: Rôzne Nakoľko členovia komisie mládeže a športu nemali žiadne návrhy a podnety v bode „Rôzne“, predseda komisie Ing. Ivan Kováč poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Ing. Ivan Kováč

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            2. 3. 2018