Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.04.2019 - 13:49  //  aktualizácia: 11.04.2019 - 13:50  //  zobrazené: 1345

Chcem sa spýtať, či by bolo možné odstrániť výbežok, ktorý je pozostatkom po bývalom stojisku kontajnerov na ul. Cintorínska (1858/11). Dôvodom je, že daný výbežok zasahuje do komunikácie.

predkladateľ: Ing. Slavomír Kališ

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 28. marca 2019

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 03. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Chcem sa spýtať, či by bolo možné odstrániť výbežok, ktorý je pozostatkom po bývalom stojisku kontajnerov na ul. Cintorínska (1858/11). Dôvodom je, že daný výbežok zasahuje do komunikácie.

  1. Chcem sa spýtať, či by bolo možné spevniť vyznačenú časť v okolí polopodzemných kontajnerov na ul. Narcisová (2, 4, 6, 8). Dôvodom je problém výjazdu vozidiel z parkovacích miest, pričom musia využiť aj danú časť kontajnerového stojiska.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Koncom roku 2018 mesto zrealizovalo 1. etapu nových stojísk pre polopodzemné kontajnery, čo si vyžiadalo značné finančné prostriedky. Predmetom projektu nebola úplná úprava starých kontajnerových stojísk. V rámci projektu sa urobili  len nevyhnutné úpravy pôvodných stojísk. Zvýšenú plochu pre pôvodné staré kontajnery na Cintorínskej ul. evidujeme. V súčasnosti je však pre mesto priorita oprava ciest a chodníkov, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Ak sa uvoľnia financie, postupne bude mesto odstraňovať jednotlivé stavebné konštrukcie bývalých stojísk, ako je napríklad aj na Cintorínskej ul.
  2. Stojiská pre kontajnery boli navrhnuté ako samostatné drobné stavby do 25 m2. Pri návrhu  stojiska sa okrem technických parametrov zohľadňovalo maximálne zachovanie plôch zelene a existujúce parkovacie miesta. Ku každému stojisku boli zrealizované prístupové chodníky tak, aby sa obyvatelia dostali ku kontajnerom zo strany vhadzovacích otvorov na kontajneroch. Prístupové cesty k parkovaniu zostali zachované, rovnako aj na Narcisovej ul. zostala prístupová cesta zachovaná. Cieľom projektu nebolo vydláždiť všetky plochy okolo kontajnerov, chceli sme tiež zachovať  zeleň.

K Vašej otázke, či je možné spevniť plochu pri kontajneroch na Narcisovej ul.:

Vyjazdené plochy nie sú problémom len okolia novovybudovaných stojísk kontajnerov.
Je to problém celého sídliska. Všetkých plôch pri parkoviskách, pri zákrutách. Aby mesto odstránilo tento problém komplexne, muselo by vydláždiť celé sídlisko. To však nie je riešenie, keď nám záleží na životnom prostredí a mali by sme sa snažiť zachovať čo najviac zelených plôch. Žiadosť o spevnenie, prípadne vydláždenie vyjazdenej plochy pri kontajneroch na Narcisovej ul. je obdobný prípad ako aj iné prípady vyjazdených plôch na sídlisku. Ak sa uvoľnia financie, mesto pristúpi k úprave týchto plôch.

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Ing. Zuzana Hrubá, referent investičných činností