Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 08.10.2021 - 09:33  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 09:33  //  zobrazené: 49

Chcela by som sa spýtať mesta Šaľa, aké sú najnovšie informácie ohľadom plavárne

predkladateľ: Mgr. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2021

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 09. 2021,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

  1. „Chcela by som sa spýtať mesta Šaľa, aké sú najnovšie informácie ohľadom plavárne. V akom štádiu je projektová dokumentácia na odstránenie stavu strešnej konštrukcie plavárne, či už vieme celkovú sumu rekonštrukcie strechy (aktualizovanú na ceny „tejto doby“).
  2. Ďalej by ma zaujímala informácia ohľadom odvolacieho konania z Krajského súdu v Bratislave a tiež, ako pristúpil k danej situácii starosta Močenku na Valnom zhromaždení záujmového združenia.
  3. Nakoľko je realita iná ako sa predpokladalo pred uzavretím Zmluvy o nájme so spoločnosťou Duslo, a.s. a mesto Šaľa zatiaľ neužíva premet nájmu s dohodnutým účelom, nebolo by vhodné s predstavenstvom spoločnosti Duslo, a.s. rokovať o zmene, poprípade odpustení nájomného?“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

  1. V najbližších dňoch dôjde k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom a následne bude zmluva zverejnená na webovom sídle mesta.

 

  1. Aj keď z interpelácie mi nie je zrejmé o akom odvolacom konaní na KS v Bratislave sa má jednať, predpokladám že v súvislosti s vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka: „AQUASPORT“ záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Nám. Sv. Trojice 1953/7, 927 01 Šaľa, IČO: 37 857 479 uvádzam nasledovné

 

2

 

Krajský súd v Bratislave, ako odvolací súd v konkurznej veci navrhovateľky – veriteľky: Dagmar Vyslúžilová Hlubocká, bývalej zamestnankyne „AQUASPORTU, právne zast. Mgr. Martinom Kiricom, advokátom, so sídlom Mostná 42, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: „AQUASPORT“ záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Nám. Sv. Trojice 1953/7, 927 01 Šaľa, IČO: 37 857 479, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č. k. 26K/3/2020-17 zo dňa 03.12.2020,   rozhodol tak, že uznesenie Okresného súdu Trnava č. k. 26K/3/2020-17 zo dňa 03.12.2020 zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a rozhodnutie.

 

Okresný súd Trnava na základe rozhodnutia odvolacieho súdu (KS v Bratislave) v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Dagmar Vyslúžilová Hlubocká,  právne zastúpený: Mgr. Martin Kirica, advokát, so sídlom kancelárie: AK Mostná č. 42, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: „AQUASPORT“ záujmové združenie právnických osôb so sídlom Nám. Sv. Trojice 1953/7, 92701 Šaľa,  IČO: 37 857 479, svojim uznesením č. k.  26K/3/2020 – 73 zo dňa 03.08.2021 rozhodol tak,  že začína konkurzné konanie proti dlžníkovi: AQUASPORT“ záujmové združenie právnických osôb so sídlom Nám. Sv. Trojice 1953/7, 92701 Šaľa, IČO: 37 857 479. Súd preskúmal podmienky konania podľa príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku a formálne náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu a zistil, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, a to ako všeobecné náležitosti návrhu tak i osobitné náležitosti veriteľského návrhu, preto v súlade s § 14 ods. 1 ZKR rozhodol o začatí konkurzného konania.

 

V súčasnosti vo veci navrhovateľa-veriteľa: Dagmar Vyslúžilová Hlubocká zastúpená: Mgr. Martin Kirica Mostná 42, 949 01 Nitra proti dlžníkovi: AQUASPORT Nám. Sv. Trojice 1953/7, 927 01 Šaľa IČO: 37 857 479 o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka prebieha súdne konanie, kde Okresný súd Trnava nariadil súdne pojednávanie na deň 14.10.2021 za účelom zistenia nevyhnutných skutočností pre vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka za účasti navrhovateľa a jeho právneho zástupcu.

 

  1. Žiadosť o odpustenie nájmu bola spoločnosti Duslo a.s. odoslaná dňa 27. 08. 2021. K dnešnému dňu neevidujeme odpoveď.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

Vypracoval:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia organizačného a správneho

JUDr. Roman Porubský, právnik mesta

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta