Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.09.2020 - 09:21  //  aktualizácia: 18.09.2020 - 09:22  //  zobrazené: 1344

Chcela by som požiadať mesto Šaľa o prehodnotenie možnosti zapojiť aj tento rok projekty obyvateľov cez Participatívny rozpočet...

predkladateľ: Bc. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 20. augusta 2020

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 20. 08. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Chcela by som požiadať mesto Šaľa o prehodnotenie možnosti zapojiť aj tento rok projekty obyvateľov cez Participatívny rozpočet. Verím, že oživením ekonomickej situácie bude možné pri najbližšom návrhu na úpravu rozpočtu mesta na rok 2020 navrhnúť pôvodných 6 000 Eur práve na tento účel. Obyvatelia mesta sa chcú zúčastňovať na rozvoji mesta a v rámci participácie by mohli o projektoch rozhodovať sami ľudia. Návrh dávam v predstihu ďalšej úpravy rozpočtu, ktorú som neiniciovala pri prvej úprave z dôvodu informácii pri predkladaní 1. úpravy – nutnosti schválenia predložených úprav kvôli pandémii a jej vplyvov a informácii, že nejde o poslednú úpravu. 
  2. Chcela by som požiadať o urýchlenú opravu nebezpečného vyvýšeného priechodu pre chodcov na pešej zóne pri výjazde zo záchytného parkoviska, ktorý je už dlhú dobu značne poškodený.
  3. V súvislosti s mojou druhou interpeláciou, chcela by som sa spýtať, či by bolo možné vytvoriť v meste Šaľa akýsi dozor, dohľad, ktorý by pravidelne monitoroval situáciu v meste Šaľa – napr. poškodený priechod, vyschnuté stromy, chýbajúce značky, chodníky a komunikácie, ktoré sú najviac poškodené, Tiež by tento dozor vyhodnocoval podnety od občanov, ktorí sa chcú spolupodieľať na chode samosprávy a skrášľovaní svojho okolia.
  4. Chcela by som požiadať mesto Šaľa o riešenie dopravnej situácie na ulici M. R. Štefánika, (časť ulice, na ktorej sa nachádza CVČ). Táto časť ulice je takmer neprejazdná z dôvodu, že takmer jeden celý jazdný pruh slúži ako parkovisko pre autá – čo je aj pochopiteľné, nakoľko tam nie sú parkovacie miesta.“ 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. V dôsledku pandémie Covid -19 a výrazného prepadu v príjmovej časti rozpočtu boli prijaté opatrenia na zníženie výdavkov mesta, ktoré boli premietnuté do rozpočtu mesta a schválené mestským zastupiteľstvom na júnovom zasadnutí. Mesto bolo nútené znížiť výdavky na investície ako aj bežné výdavky, medzi nimi aj 6 000 EUR rozpočtovaných na participatívny rozpočet, pričom vyrovnanosť rozpočtu bola zabezpečená úverovými zdrojmi.
  2. Záručná lehota na prípadné reklamácie a opravy po vybudovaní záchytného parkoviska už vypršala. V minulosti ešte počas záruky bola riešená oprava druhej polovice uvedeného priechodu. Poškodenie evidujeme už dlhšiu dobu a pripravuje sa jeho oprava, no musí byť doriešený aj vjazd a výjazd, nakoľko čas opravy bude vyžadovať viac dní. Po dohode s dopravným inžinierom sa začiatok realizácie opravy odhaduje v mesiaci september 2020.
  3. Vytvorenie dozoru alebo hliadky v meste, ak to chápeme ako prijatie nových zamestnancov mesta, v tejto ekonomickej situácii o tom neuvažujeme. Zamestnanci mesta zodpovední za jednotlivé agendy komunikujú a reagujú na podnety od občanov, či už na sociálnych sieťach, alebo telefonicky priamo. Podnety preverujú a snažia sa zabezpečiť také opravy, resp. prijať opatrenia, ktoré sú hospodárne, efektívne a v súlade so schváleným rozpočtom pre daný kalendárny rok. Žiaľ aj rozpočet má svoje limity a preto nie je možné niekedy odstrániť všetky nedostatky, ktoré zistia tak zodpovední zamestnanci, alebo na ktoré ich upozornia občania mesta.
  4. Časť ulice M. R. Štefánika ako aj jej okolie bolo revitalizované v rámci rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny (CMZ), v ktorej pribudli aj nové parkovacie miesta podľa schváleného územného plánu CMZ. Problém blokovania miestnej komunikácie bol riešený už v roku 2013, kde sa navrhovali viaceré varianty od zjednosmernenia až po zákaz státia, no žiadny z nich neprešiel do finálnej podoby. Zjednosmernenie by skomplikovalo už aj tak komplikovanú dopravu a zákaz zastavenia v čase nedostatku voľných parkovacích státí tiež nie je najvhodnejšie riešenie.

Ďalej chceme upozorniť, že každé dlhodobo odstavené vozidlo na miestnej komunikácii je v rozpore s  § 23 cestného zákona. Prípadné zmeny by mali byť riešené v komisii na to určenej, kde by boli prizvaní aj zástupcovia z dopravnej polície, ako aj z mesta z príslušného odboru.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností