Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.07.2021 - 10:21  //  aktualizácia: 06.07.2021 - 10:22  //  zobrazené: 1713

Chcela by som požiadať mesto o zmapovanie parkovania v meste. Mám na mysli, či by bolo možné určiť parkovacie zóny, na ktorých by bolo možné zaviesť systém SMS parkovania.

predkladateľ: Mgr. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 24. júna 2021

 

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 06. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Chcela by som požiadať mesto o zmapovanie parkovania v meste. Mám na mysli, či by bolo možné určiť parkovacie zóny, na ktorých by bolo možné zaviesť systém SMS parkovania. V dnešnej dobe fungujú na tomto princípe mnohé mestá, ako napr. Trnava, Nitra, Bratislava, ale aj Šamorín, Šahy, Senec atď., Myslím si, že tento systém by sa osvedčil najmä napríklad na parkovisku na pešej zóne, pred Okresným úradom, ale aj pred Mestským úradom, kde je situácia s voľnými parkovacími miestami naozaj katastrofálna hlavne pre občana, ktorý si chce vybaviť bežné záležitosti (pas, občiansky preukaz, lekáreň, drogéria ...) a nemá kde zaparkovať. Samozrejme máme v meste ešte mnoho miest, kde by sa tento systém dal zaviesť.

 

 1. Chcela by som sa spýtať, ako plánuje mesto riešiť dopravnú situáciu na ulici
  M. R. Štefánika (ulica, na ktorej sa nachádza CVČ). Na tento problém som upozorňovala na minuloročnom júnovom zastupiteľstve a odvtedy sa v tejto veci neudiali žiadne zmeny. Ako som už spomínala, jeden jazdný pruh je tu takmer stále neprejazdný, pretože tu parkujú autá. Bolo by dobré v tejto veci osloviť a požiadať o súčinnosť dopravného policajta, ktorý by mohol navrhnúť nejaké riešenia.

 

 1. Chcela by som sa spýtať, či plánuje mesto opraviť aj ďalšie miesta, na ktorých je prepadnutá vozovka pri kanalizačných odtokoch, ale aj mimo kanalizačných odtokov na ulici M. R. Štefánika. Postrehla som, že sa jeden prepadnutý kanalizačný odtok opravil.

 

 1. Chcela by som sa spýtať, či mesto neplánuje vymeniť vrecká na psie exkrementy za ekologickú verziu týchto vreciek, poprípade aké by boli ročné náklady za ekologické vrecká?“    

2

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Problematika spoplatnenia parkovania v meste bola do uplynulého roka limitovaná následným monitorovacím obdobím na projekt spolufinancovaný z EÚ, v rámci ktorého boli refundované výdavky na výstavbu záchytného parkoviska na Dolnej ul. a tiež
  Hlavnej ul. Pri EÚ projektoch platí, že všetky príjmy, ktoré prevyšujú výdavky na prevádzku z nadobudnutej alebo zo zhodnotenej infraštruktúry spolufinancovanej z EÚ sú vlastne príjmom štátu vo forme krátenia nenávratného finančného príspevku.  Toto je štandardná podmienka pre všetky projekty spolufinancované z EÚ.

V tomto roku by teda teoreticky bolo možné pristúpiť k zavedeniu spoplatnenia parkovania v meste Šaľa, avšak mesto Šaľa sa  uchádzalo o ďalšie nenávratné prostriedky na projekt Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART, a tento projekt bol schválený.

V najbližších cca 2 rokoch nás teda čaká implementácia projektu, v rámci ktorého sa mimo iného osadí aj 367 senzorov v rámci parkovísk:

 • záchytné parkovisko Hlavná ulica – 84 parkovacích miest (2 miesta pre imobilných)
 • parkovisko Pešia zóna pred Okresným úradom – 34 parkovacích miest (2 miesta pre imobilných)
 • záchytné parkovisko Dolná ulica – 71 parkovacích miest (3 miesta pre imobilných)
 • parkovisko za budovou MsÚ – 28 parkovacích miest (1 miesto pre imobilných)
 • parkovisko pred cintorínom v Šali – 50 parkovacích miest (0 miest pre imobilných)
 • parkovisko pri MsKS – 50 parkovacích miest (0 miest pre imobilných)
 • parkovisko pri športovej hale – 50 parkovacích miest (0 miest pre imobilných)

Zaviesť spoplatnenie parkovania je teda teoreticky možné, avšak príjmy z parkovného, ktoré budú prevyšovať výdavky na prevádzku parkovacieho systému by neboli príjmami mesta, pretože o danú sumu by sa krátil nenávratný finančný príspevok a teda by príjmy z parkovania putovali na zaplatenie výdavkov z projektu, pretože štát by nám krátil schválený nenávratný finančný príspevok. Z tohto pohľadu všetko, čo by sme získali zo spoplatnenia parkovania od občanov, by putovalo štátu.

Teoreticky by bolo možné zaviesť SMS systém na ostatných parkoviskách mimo dotknutých projektoch, ale ak sa spoplatnenie nezavedie plošne, stráca to opodstatnenie, celý systém by sa deformoval.

 

 1. Dlhodobé odstavenie vozidla na miestnych komunikáciách a cestách bez ponechania
  6 metrového voľného pásu je zo zákona zakázané. S dopravným inžinierom bola táto ulica už v minulosti riešená a možnosti sú len dve a to buď zjednosmernenie alebo úplný zákaz zastavenia. Bolo by vhodné túto tému prebrať na príslušnej komisii, kde by bol prizvaný aj dopravný inžinier.

 

 1. V každom roku mesto opraví niekoľko havarijných prepadov pri uličných vpustiach. Opravy sú priamo viazané na ich aktuálny stav a sú taktiež závislé aj na finančnom rozpočte. Evidujeme veľký počet poškodení uličných vpustí a vďaka pripravovaným rekonštrukciám miestnych komunikácií sa v tomto roku podarí opraviť väčšie množstvo prepadov. Nahlásiť poškodenú vpusť môžete aj priamo zodpovednému pracovníkovi
  p. Poličekovi z referátu dopravy a technických činností a ten Vás bude informovať o konkrétnom dátume opravy.

 

 

 1.  

 

 1. V tomto roku sa neplánuje nákup bio vreciek na psie exkrementy, pretože vrecká už máme zakúpené. V budúcom roku sa nebránime nakupovať biologickú verziu týchto vreciek, nakoľko nie sú tak finančne náročné, ako obyčajné vrecká.   

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

Ing. Petronela Vižďáková, referent životného prostredia