Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.07.2019 - 13:47  //  aktualizácia: 11.07.2019 - 14:18  //  zobrazené: 2825

Chcel by som poprosiť o osadenie dopravného zrkadla na mieste ..... 2. Chcel by som poprosiť o vyznačenie vyvýšeného priechodu pre chodcov na mieste ....

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Ing. Peter Jaroš

Dózsova 27

927 05  Šaľa

 

 

Váš list číslo/zo dňa     Naše číslo                             Vybavuje/klapka                     Šaľa

            -                         14019/2019/OOaS/3317      Bc. Veronika Jarošová           09. 07. 2019

701 5961

 

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2019

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 06. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Chcel by som poprosiť o osadenie dopravného zrkadla na mieste, kde sa križujú ulice Hollého a Komenského (pri Večianke) z dôvodu nedostatočného výhľadu prichádzajúcich vozidiel z ulice Hollého na vozidlá, cyklistov prichádzajúcich sprava z ulice Komenského.

 

  1. Chcel by som poprosiť o vyznačenie vyvýšeného priechodu pre chodcov na mieste, kde sa križujú ulice Hollého a Lúčna (pri ZŠ a MŠ Hollého) a to červeno-bielym náterom s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Vašu žiadosť dáme na posúdenie dopravnému inžinierovi a v prípade jeho kladného vyjadrenia Vás bude osobne kontaktovať pracovník z referátu dopravy a technických činností o približnom dátume osadenia dopravného zariadenia.

 

  1. Obnova vodorovného dopravného značenia bude v meste prebiehať počas celého leta a dôjde aj k obnove Vami uvedeného vyvýšeného priechodu pre chodcov na ulici Hollého vo Veči.

 

S pozdravom

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností