Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.09.2020 - 09:16  //  aktualizácia: 18.09.2020 - 09:17  //  zobrazené: 2027

Bola nová p. riaditeľka SSC v Šali? Ak áno, aké bolo jej vyjadrenie na most a cesty?

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 20. augusta 2020

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 20. 08. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Bola nová p. riaditeľka SSC v Šali? Ak áno, aké bolo jej vyjadrenie na most a cesty?

 

  1. Ako pokračujú práce na kamerovom systéme k polopodzemným kontajnerom?

 

  1. V akom štádiu riešenia je vývoz kuchynského odpadu z domov a bytov?

 

  1. Prosím o opravu prepadávajúcej sa cesty na ul. Nivy. Po oprave poruchy ZsVS sa cesta prepadá.“ 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Nová generálna riaditeľka SSC, a.s. (Slovenská správa ciest), p. JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD. navštívi mesto Šaľa dňa 03. 09. 2020 spolu s ďalšími predstaviteľmi z Ministerstva dopravy a výstavby ohľadne problematiky cestného mosta a ciest, ktoré spadajú pod ich správu. Hlavnou témou bude aj obchvat mesta Šaľa. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po stretnutí na webovom sídle mesta Šaľa. 

 

  1. Preberací protokol k prebratiu kamier k polopodzemným kontajnerom bol podpísaný náčelníkom mestskej polície dňa 12. 08. 2020. Kamery budú zaradené do majetku. Faktúra za kamery bola mestu doručená, zatiaľ ešte neuhradená.
  2. Nastavenie zberu kuchynského odpadu je pomerne zložité. Absolvovali sme návštevu mesta (Senec), kde uskutočnili experimentálny zber kuchynského odpadu a majú už nejaké exaktné výsledky. Absolvovali sme niekoľko pracovných stretnutí , naposledy 25. 8. 2020 so zástupcami spoločnosti JRK, ktorá sa zaoberá nastavením podmienok zberu kuchynského odpadu. Po pracovnom stretnutí sme im zaslali vstupné údaje a v súčasnosti čakáme na ich ponuku na vypracovanie projektu zavedenia zberu. Rokovali sme aj so súčasným vývozcom o možnostiach zabezpečovania zberu, o najvhodnejších nádobách z pohľadu zberovej techniky, frekvencii vývozov a pod.  Spôsob zberu je však závislý aj od koncovky, t.j. od toho, či tento odpad bude končiť v bioplynovej stanici alebo v kompostárni. Od toho sa bude odvíjať nastavenie spôsobu zberu. Nakoľko je tento zber aj finančne náročný a dotkne sa peňaženky každého obyvateľa mesta, snažíme sa systém nastaviť čo najjednoduchšie a zároveň najefektívnejšie z pohľadu zberu aj výťažnosti a čistoty tohto odpadu. MŽP SR pripravuje zmenu zákona o poplatkoch za uloženie odpadu na skládke a zákona o Environmentálnom fonde. Navrhuje sa zmena v prerozdelení prostriedkov, ktoré sa kumulujú v Environmentálnom fonde z poplatkov za uloženie odpadov na skládku tak, že by mal byť podporený aj zber kuchynského odpadu v obciach. Zatiaľ sú tieto zákony v pripomienkovom konaní. ZMOS má k týmto novelám zákonov 4 zásadné pripomienky hlavne k prerozdeleniu príjmov z poplatkov a zároveň trvá na posunutí termínu zavedenia zberu kuchynského odpadu od 01. 01. 2022.
  3. Vo veci prepadu bude kontaktovaná Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., konkrétne p. Pospiš. O výsledku Vás bude osobne informovať zamestnanec mesta z referátu dopravy a technických činností p. Políček.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. Eliška Vargová, referentka pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

Ing. Edita Haládiková, referentka životného prostredia

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností