Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.03.2021 - 14:29  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 14:30  //  zobrazené: 1178

Aký územný plán je schválený pre parcelu C 3198/348, k. ú. Šaľa, obec Šaľa.

číslo: I15/2021

Požadované informácie: aký územný plán je schválený pre parcelu C 3198/348, k. ú. Šaľa, obec Šaľa.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Pre dotknutú lokalitu a parcelu č. 3198/348 registra C KN, nachádzajúcu sa v Priestorovo-funkčnej časti Nová Veča - centrum, je podľa platného Územného plánu (ÚPN) mesta Šaľa definované:

prevažujúce funkčné využívanie na „základnú vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná vyššia vybavenosť, bývanie; ostatné funkčné využívanie je neprípustné“.  Z hľadiska regulácie podmienok prevažujúceho priestorového usporiadania je určená „kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné“

 

Zároveň nadobudla platnosť aktualizácia ÚPN mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č.7, kde bola doplnená a bližšie určená výšková regulácia zástavby v kontaktných územiach s rozdielnym regulatívom výšky, alebo rozdielnou výškou existujúcej  zástavby nasledovne: priamy kontakt jestvujúcej zástavby a novej zástavby pri zmene podlažnosti je prípustný zvýšením o jedno podlažie; podlažnosť vyššia ako o jedno podlažie je prípustná v primeranom odstupe pri dodržaní svetlotechnických predpisov a minimálnej odstupovej vzdialenosti 20m;

 

Súčasne platí, že podmienky zástavby vyplývajúce z ÚPN mesta Šaľa, sú determinované dodržaním príslušných platných legislatívnych a technických predpisov. Novonavrhovanú zástavbu je potrebné umiestňovať tak, aby boli zachované primerané odstupy, nedošlo k negatívnemu ovplyvňovaniu rôznych funkcií v danom území a zníženiu kvality obytného prostredia dotknutých nehnuteľností. Zastavanosť uvedená pre danú priestorovo-funkčnú časť (100%) je maximálne prípustná, pričom podiel zastavanosti a ozelenenia vyplýva  z funkčného využitia územia, podľa konkrétneho investičného zámeru.

 

Kompletné znenie ÚPN mesta Šaľa je zverejnené na web stránke mesta:

https://sala.sk/clanok/uzemny-plan-mesta