Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 27.05.2021 - 16:22  //  aktualizácia: 27.05.2021 - 16:23  //  zobrazené: 1289

Aktualizácia odpovede na poslaneckú požiadavku (odpoveď v septembri 2020) týkajúca sa zakalenia vody vo vodovodoch v meste Šaľa, konkrétne

predkladateľ: Tomáš Meszároš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 13. mája 2021

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 13. 05. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Aktualizácia odpovede na poslaneckú požiadavku (odpoveď v septembri 2020) týkajúca sa zakalenia vody vo vodovodoch v meste Šaľa, konkrétne:
 1. Či bola akceptovaná cenová ponuka na ultrafiltračné zariadenie (Eurowater) v meste Šaľa, prípadne či sa prijalo iné, obdobné riešenie,
 2. Aktuálny stav plánovaných a vykonaných opatrení na zmiernenie zákalových stavov v meste Šaľa od 01. 09. 2020 ku dňu vybavenia žiadosti.

 

 1. Ohľadom kamerového systému monitorujúceho kontajnerové stanovištia:
 1. Koľko kamier slúži na monitorovanie kontajnerových stanovíšť, resp. koľko stojísk je pokrytých v meste kamerovým systémom?
 2. Koľko priestupkov súvisiacich s nesprávnym umiestňovaním odpadov (napríklad nábytok, veľké spotrebiče a pod.) sa vďaka kamerám podarilo zachytiť v roku 2020 a 2021 (prípadne od spustenia kamerového systému do prevádzky)?
 3. Koľko takýchto priestupkov sa vďaka kamerovému systému podarilo aj úspešne vyriešiť – tzn., že totožnosť páchateľa bola odhalená a páchateľ musel neporiadok odpratať a zaplatiť pokutu?

 

 1. Doteraz som sa nedočkal odpovede na poslaneckú interpeláciu od prevádzkovateľa MHD (Arriva NZ), či je možné zaviesť (a v akom časovom horizonte) vo vozidlách MHD (prípadne aj v prímestskej doprave) bezkontaktnú platbu kartami (prípadne inými zariadeniami), nie len čipovou kartou dopravcu a využiť tak zľavu na cestovné. V prípade, že túto možnosť dopravca nezvažuje, žiadam aj vysvetlenie dôvodov.“  

 

 

2

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1.  
 1. Cenová ponuka na ultrafiltráciu v Šali slúžila na zorientovanie sa v cenových hladinách technicky možných riešení. Realizácia ultrafiltrácií pred každé spotrebisko na trase Jelka-Galanta-Nitra sa na základe tejto ponuky ukázala nielen investične
  ale aj prevádzkovo ako ekonomicky neúnosná pre ZsVS, a.s. (jedno spotrebisko cca 500 tis. €)

Pre zabránenie navyšovania zákalov v potrubí z vodného zdroja boli realizované pred vodojemom v Galante, v Šali, v Seredi, v Močenku a v Nitre kontinuálne merania zákalu kde pri zvýšení zákalu sa privádzače preplachujú.

Aby sa minimalizovali dotácie zákalov z vodného zdroja prebieha úprava dávkovania dezinfekčného činidla v prvom stupni v Jelke z oxidu chloričitého na plynný chlór.

 

 1. Rok sme žili a fungovali v tieni pandémie. ZsVS, a.s. fungovalo v obmedzenom režime cca 50 % zamestnancov bolo na prestoji doma, nakazení vírusom COVID 19, resp. pandemická OČR, nerobili sa nové prípojky, nerobili sa výmeny vodomerov. Činnosť ZsVS, a.s. bola sústredená na odstraňovanie porúch a zabezpečenie najdôležitejších úkonov potrebných pre nepretržité zásobovanie odberateľov pitnou vodou a k odvádzaniu odpadových vôd.

Po uvoľnení opatrení život sa postupne vracia do normálneho režimu. Začali sme montovať nové prípojky a pokračujeme vo výmene vodomerov, ktorých sa nahromadilo za mesiace núdze niekoľko tisíc.

Matematický model tlakových a rýchlostných pomerov vo vodovodnej sieti mesta Galanta a Šaľa bol pre OZ Šaľa doručený 4.1.2021. Prezentácia bola urobená formou videokonferencie dňa 17.3.2021.

Podľa správy sú najproblematickejšími úsekmi privádzacie oceľové potrubie DN 600 z dialkovodu do vodojemu a niektoré rozvodné potrubia oceľové DN 400. Vek uvedených potrubí je viac ako 60 rokov. K účinnému preplachu z týchto potrubí treba zabezpečiť odber minimálne 60 litrov za sekundu v trvaní minimálne 60 minút. Takýto objem vody (približne na úrovni okamžitej spotreby celého mesta) nie je možné vypustiť do kanalizácie z kapacitných dôvodov a nie je realizovateľné cez obyčajné hydranty, ktoré sú namontované na týchto potrubiach. Je potrebné vybudovať príslušné odkalovacie objekty a vývod do recipientu a pod., čo je však investične veľmi náročné a nerieši účinné preplachovanie v ostatných častiach mesta.

OZ Šaľa preveril funkčnosť jednotlivých podzemných trasových uzáverov v meste Šaľa a do investičného plánu na rok 2021 bola zaradená, mimo poradia, akcia na výmenu nefunkčných uzáverov, aby sa mohli realizovať účinné preplachy potrubí nižších dimenzií. Je potrebné spomenúť, že účinné a efektívne prepláchnutie rozvodov nižších dimenzií bez vyčistenia hlavného prívodu a hlavných rozvodov bude menej efektívne a nevylučuje ich následnú kontamináciu z hlavných rozvodov v pri určitých situáciách napr. napúšťanie bazénov. Realizácia tejto akcie je naplánovaná po schválení zmeny investičného plánu predstavenstvom.

Bola oslovená renomovaná firma na vypracovanie štúdie na návrh minimalizácie
a odstránenie aj minimálneho zákalu tvoreného v koncentrácii 0,5 NTU priamo na vodnom zdroji v Jelke, ktorá povedie k možnostiam projektovej dokumentácie.

Príloha: súhrn doteraz vykonaných prác v danej problematike

                                                                          3

 

 1.  
 1. V súčasnosti sú kontajnerové stojiská monitorované siedmimi kamerami. Ide o rovnaký počet stojísk polopodzemných kontajnerov v mestskej časti Veča.

 

 1. V roku 2020 bolo evidovaných 39 priestupkov a v roku 2021 (do 15. 05.) bolo evidovaných 14 priestupkov.

Z tohto počtu bolo prostredníctvom kamerového systému v mestskej časti Veča
v roku 2020 evidovaných 8 priestupkov a v roku 2021 evidovaných 5 priestupkov.

 

 1. Všetky prípady v mestskej časti Veča, kde sú priestory kontajnerových stojísk monitorované kamerami, boli objasnené. Vo všetkých prípadoch pôvodcovia odpad odstránili a v šiestich prípadoch bola uložená bloková pokuta.

 

 1. Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a. s. nás informovala o spustení novej služby pre cestujúcich – dobíjanie kreditu na čipovú kartu online a možnosť online vybavenia čipovej karty na uplatnenie zľavy pri cestovaní.

 

https://arriva.sk/nove-zamky/jednoduche-a-pohodlne-online-vybavenie-a-dobijanie-cipovej-dopravnej-karty/

 

Informácie sú zverejnené na web stránke Arrivy, zákazníckych centrách aj v autobusoch.

 

V rámci služieb MHD aj PAL je možné za cestovné platiť v hotovosti alebo bezhotovostne – čipovou kartou. Zavedenie bezhotovostnej platby je možné v prípade obnovy tarifného systému, čo vyžaduje investície do systémov.

V prípade záujmu objednávateľov verejnej dopravy o zavedenie takejto služby je možné o nových požiadavkách rokovať.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Bc. Dajana Hanesová, referentka pre komunikáciu a marketing

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície Šaľa

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

 

Prílohy

Súhrn vykonaných prác

(pdf - 103.92 kB)
02 Arriva

(pdf - 854.18 kB)
01 Arriva

(pdf - 583.33 kB)
03 Arriva

(pdf - 777.93 kB)