Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 09.11.2020 - 09:53  //  aktualizácia: 09.11.2020 - 09:53  //  zobrazené: 1207

Aké žiadosti o stavebné povolenie a/alebo územné rozhodnutia Vám boli doručené od 01. 08. 2020 ku dňu vybavenia tejto žiadosti

číslo: I35/2020

Požadované informácie citujeme:

 

„ Aké žiadosti o stavebné povolenie a/alebo územné rozhodnutia Vám boli doručené od 01. 08. 2020 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov

a)  žiadateľ/stavebník – len právnické osoby,

b) predmet žiadosti/identifikácia projektu, t.j. akej stavby sa žiadosť týka (názov stavby +
     názvy objektov),

c)  číslo parcely/parciel, ktorých sa žiadosť, resp. predmet žiadosti dotýka,

d) dátum vydania stavebného povolenia alebo predpokladaný dátum vydania stavebného
      povolenia,

e)  kontakt na žiadateľa/stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu.

Postačujúce pre naše účely bude napr. ak:

  • poskytnete kópie predmetných žiadostí o stavebné povolenie, súvisiacich verejných vyhlášok a pod. alebo
  • poskytnete ohľadne všetkých relevantných žiadostí o stavebné povolenie informáciu, na základe ktorej sa vieme dopracovať k identifikácii príslušného stavebného projektu (napr. parcelné číslo, popis projektu ...), resp. žiadateľovi,

pričom formu vybavenia ponechávame v plnej miere na Vás (t.j. informácie nepožadujeme v žiadnej konkrétnej alebo štruktúrovanej forme).“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Na Stavebný úrad Šaľa v období od 01. 08. 2020 k dnešnému dňu 10. 09. 2020 bol podaný jeden návrh na vydanie územného rozhodnutia podaný právnickou osobou:

DOPA – Servis, s. r. o. – návrh na vydanie územného rozhodnutia - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 2 strany A4.

 V danom období stavebný úrad neeviduje žiadosť o stavebné povolenie podanú právnickou osobou.

 

Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií

Prílohy

Rozhodnutie k 35

(pdf - 148.69 kB)