Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 04.11.2020 - 14:27  //  aktualizácia: 04.11.2020 - 13:10  //  zobrazené: 1993

8. zasadnutie MsZ, ktoré sa bude konať dňa 12. 11. 2020

P O Z V Á N K A
 
 
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
z v o l á v a m 
 
8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020,
 
ktoré sa uskutoční 12. novembra 2020 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali 
s nasledovným programom:  
 
 
Časť I.
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
 
 
Časť II. Interpelácie poslancov 
 
 
Časť III. Predkladané materiály
 
A. Informačné materiály a správy
 
1. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/8/2020 
predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka 
 
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/8/2020
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
 
3. Informácia o novele zákona o hazardných hrách - materiál číslo A 3/8/2020
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP           
 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 - materiál číslo B 1/8/2020
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa - materiál číslo B 2/8/2020
predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ
 
3. Územný plán mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov 
č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa - materiál číslo B 3/8/2020
predkladá Ing. Zuzana Hrubá, referentka OSaKČ 
 
 
C. Hospodárenie mesta
 
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 - materiál číslo 
C 1/8/2020
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
 
2. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2021 - materiál číslo C 2/8/2020
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
 
 
D. Majetkové záležitosti
 
1. Alexander Hatvani a Margita Hatvaniová, Železničná 514/8, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
2. Alexander Kaiser, Železničná 517/2, Šaľa a Eva Kaiserová, Železničná 517/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/8/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
3. Jozef Kováč a Terézia Kováčová, Železničná 513/10, Šaľa – prevod pozemkov 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
4. Ing. Ladislav Major a MUDr. Elena Majorová, Dlhá nad Váhom 217 – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
5. Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/8/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
6. Marian Kútny a manželka Iveta Kútna, Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 6/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
7. Jozef Sedlák a Adriana Sedláková, V. Šrobára 570/2, Šaľa – prevod pozemkov 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
8. Milan Šima a Alžbeta Šimová, Vlčanská 564/3, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
9. Anton Barták a Soňa Bartáková, Železničná 509/18, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 9/8/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
10. Ladislav Fábik a Helena Fábiková, Železničná 510/16, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/8/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
11. Tibor Máhr a Oľga Máhrová, Železničná 508/20, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 11/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
12. Ing. Robert Maliniak a Mgr. Margaréta Maliniaková, Železničná 497/42, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
13. city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlavnej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 13/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
14. Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 14/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
15. GTIS charging SK s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť o nájom 
pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 15/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Juraja Čopjana a Ing. Marcelu Čopjanovú, Železničná 501/34, Šaľa - materiál číslo D 16/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Lenku Novosádovú Braunovú,  Železničná 505/26, Šaľa a Miloslava Novosáda, Diakovce 148 - materiál číslo 
D 17/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa - materiál číslo D 18/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
19. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v areáli ZŠ Ľ. Štúra z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre JUDr. Ing. arch. Petra Moravčíka a manželku JUDr. Zuzanu Moravčík Psotovú, Pionierska 338/20, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 19/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
20. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v areáli ZŠ Ľ. Štúra z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Mareka Psotu a manželku Moniku Psotovú, Pionierska 340/16, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 20/8/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
21. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod prevádzkového objektu s. č. 32 
s pozemkami na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Janette Benkovú, Veterná 912, 925 81  Diakovce - materiál číslo D 21/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
22. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Révaya a manželku Bianku Révayovú, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 22/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
23. Peter Vincze, č. d. 436, 925 71  Trnovec nad Váhom – odstúpenie od nájomnej zmluvy - materiál číslo D 23/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
24. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – prevod priľahlého pozemku vo vlastníctve mesta a zriadenie vecného bremena pri trafostanici 
TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 24/8/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
25. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – prevod priľahlých pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami distribučných trafostaníc v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 25/8/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
 
E. Personálne záležitosti
 
Nie sú predmetom rokovania.
 
 
F. Právne záležitosti
 
1. Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov (Cyklotrasa Šaľa – Diakovce) - materiál číslo F 1/8/2020      
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ     
 
 
G. Vystúpenia verejnosti
 
 
H. Rôzne
 
1. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo H 1/8/2020
predkladá Ing. Tibor Baran, predseda Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa
 
 
Časť IV. Ukončenie
 
 
                                                                                                     Mgr. Jozef Belický v. r.
 
Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy

Materiály

(zip - 96.92 MB)