Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.10.2018 - 13:14  //  aktualizácia: 31.10.2018 - 13:14  //  zobrazené: 422

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a
 
 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,
 ktoré sa uskutoční dňa
5. novembra 2018
 
so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke č.212 v MsKS 
na 2.poschodí ( vchod B )
 
 
 
 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 
3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat 
4. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba
5. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 
6. Návrh na prijatie úveru na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva 
7. PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
8. Milan  Okruhlica a  Eva Okruhlicová, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
9. Róbert Meleg a spol. – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
10. Pavol Behun a spol. – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Vlčanskej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Františka Mrázika a Ivetu Mrázikovú, bytom Žihárec 786 
12. Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce s. č. 33 – žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta 
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta 
 
14. Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
15. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Heleny Kissovej, Železničiarska 1427/60, 924 01 Galanta 
 
16. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Arpáda Pápaya, Dózsova 2284/62A, 927 05 Šaľa 
 
17. Dodatok č. 2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 zo dňa 23. 02. 2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tibor Baran
 
predseda komisie
 
 
 
Zapísala: Anita Petkovová