Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 08.04.2013 - 14:47  //  aktualizácia: 08.04.2013 - 14:53  //  zobrazené: 1651

2. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2013

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m  2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2013, ktoré sa uskutoční 18. apríla 2013 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

Časť I.
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály
A. Informačné materiály a správy

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK a informácia o riešení petície občanov - materiál číslo A 1/2/2013
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/2/2013
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 03. 2013 - materiál číslo A 3/2/2013
predkladá Margita Simighová, referát právny a VO

4. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 - materiál číslo A 4/2/2013
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta

5. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali - materiál číslo A 5/2/2013
predkladá Mgr. Ľudmila Iványiová, vedúca MsKS     

6. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2012 - materiál číslo A 6/2/2013
predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ   

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti - materiál číslo B 1/2/2013
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa -materiál číslo B 2/2/2013
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ

3. Protesty prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2009
o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v znení zmien a doplnkov a proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov - materiál číslo B 3/2/2013
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v znení zmien a doplnkov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov - materiál číslo
B 4/2/2013
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa - materiál číslo B 5/2/2013
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OeaP

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa - materiál číslo B 6/2/2013
predkladá Ing. Edita Haládiková, Referát životného prostredia, OSaKČ

C. Hospodárenie mesta

1. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 28. 02. 2013 - materiál číslo C 1/2/2013
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

2. Návrh na prijatie municipálneho úveru – úverovej linky - materiál číslo C 2/2/2013
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 - materiál číslo C 3/2/2013
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

4. Návrh platu primátora mesta Šaľa - materiál číslo C 4/2/2013
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ   

5. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 5/2/2013    
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ  

D. Majetkové záležitosti
1. GALVAN s.r.o., Hlavná 33/36, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
2. MVDr. Anton Jasenovec a MUDr. Soňa Jasenovcová, bytom Nemocničná 6, Šaľa – prevod pozemku na Nemocničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
3. Ing. Peter Juriš a PaedDr. Erika Jurišová, PhD., Gagarinova 443/13, Šaľa – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali  z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
4. Dezider Klincko a spol., Dolná 522/10, Šaľa – prevod pozemku na Dolnej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
5. MÁHRMONT, s.r.o. Nitrianska 72, Šaľa – prevod pozemku na Kúpeľnej  ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hornej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Samuela a Martinu Samuelovú, bytom Robotnícka 983/1, Šaľa – opätovná žiadosť - materiál číslo D 6/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod majetku mesta – pozemok pod trafostanicou na Nábrežnej ul. v Šali - materiál číslo D 7/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 8/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo
D 9/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
10. Zdenko Malcho, Záhradnícka 26, Šaľa – prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
11. Slavomíra Cesneková a manžel Patrik, Šaľa, J. Palárika 397/2 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky, vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
12. Nikoleta Nagyová, Šaľa, Nešporova 1007/1 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky, vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
13. František Pressel, Šaľa, Narcisová 1947/15 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 13/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
14. Patrik Polák, SNP 2340/48A, Šaľa, IČO: 34 758 691 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 14/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
15. Namik Saliji, Šaľa, Letná č. 2 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 15/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. SNP v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kučeru, trvale bytom Šarfická 103/24, 900 82  Blatné a Mgr. Silviu Kučerovú, trvale bytom Smetanova 1187/2,
927 01  Šaľa - materiál číslo D 16/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
17. Milan Pekarík, Kukučínova 13, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov na Vlčanskej ulici
v Šali, parc. č. 728/103 - materiál číslo D 17/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
18. Patrik Polák, Októbrová č. 1186/72, 924 01 Galanta – prevod pozemkov na ul.
L. Novomeského v Šali, parc. č. 1611/113 a parc. č. 1611/114 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 18/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
19. Angelika Tóthová, Hollého 1846/30, 927 05 Šaľa – Veča; Ildikó Jarošová, Nitrianska 1934/14, 927 05 Šaľa – Veča; Karol Csizmadia, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa –
prevod pozemkov na Bottovej ulici v Šali, parc.č.2645/100 -materiál číslo D19/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
20. miniBODKA, Cintorínska 2, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 20/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
21. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 21/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
22. HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parc. č. 890/4 – opätovná žiadosť - materiál číslo D 22/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
23. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – IX.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 23/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
24. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS PHM SHELL v Šali-Veči“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 24/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
25. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – II.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 25/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
26. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v lokalite bývalého zimného prístavu pri rieke Váh v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť AQUA WAAG  s.r.o., Bratislavská 47, 924 01 Galanta - materiál číslo
D 26/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
27. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 27/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
28. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytových priestorov č. 3-1 a 12-2 v objekte COV Šaľa, ul. Hollého, súp. č. 1854 s pozemkom a príslušenstvom (priestory Mestskej polície Šaľa a bankomatu)“ - materiál číslo D 28/2/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

F. Právne záležitosti
1. Kúpna zmluva na dodávku čistiacej techniky v rámci projektu „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ - materiál číslo F 1/2/2013
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSaKČ

2. Dom dôchodcov, ul. Nešporova v Šali – naviac práce - materiál číslo F 2/2/2013
predkladá Ing. Elena Matajsová, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát investičných činností    

3. Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa – naviac práce - materiál číslo
F 3/2/2013
predkladá Ing. Elena Matajsová, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát investičných činností    

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne
Nie sú predmetom rokovania.

Časť IV. Ukončenie

Prílohy

Materiály k 2. MsZ 2013

(zip - 15.4 MB)