Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 01.07.2021 - 08:11  //  aktualizácia: 01.07.2021 - 08:20  //  zobrazené: 1329

1. zaslanie počtu malých smetných nádob (starých, polorozbitých), ktoré by bolo vhodné zameniť za „zelené“ závesné koše. 2. v akom štádiu je vybudovanie cyklotrasy medzi mestom Šaľa a obcou Diakovce.

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 24. júna 2021

 

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 06. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Chcel by som požiadať mesto Šaľa o zaslanie počtu malých smetných nádob (starých, polorozbitých), ktoré by bolo vhodné zameniť za „zelené“ závesné koše. Ako sa ukázalo pred nedávnom v mestskej časti Veča, zelené závesné nádoby sú lepšie pre menší otvor, ktoré tieto koše majú a slúžia na vyhodenie menšieho komunálneho odpadu. Tzn., že nie sú hneď naplnené, dni na vývoz sú v tomto prípade dostačujúce a je zrejmé, že v nich skončí aj menšie množstvo triedeného odpadu. Veľkou výhodou aj je, že pri vetre odpad nevyfukuje z dôvodu bočných strán.

 

  1. Chcel by som sa spýtať, v akom štádiu je vybudovanie cyklotrasy medzi mestom Šaľa a obcou Diakovce. Na začiatku roka 2020 sa uskutočnilo aj spoločné stretnutie, na ktorom sa dohodol spoločný investičný zámer s cieľom ekologickejšieho spôsobu dopravy.“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Celkovo sa na území mesta nachádza 54 kusov betónových malých smetných nádob, ktoré sa budú postupne nahrádzať za plastové, ktoré sa nám osvedčili.

 

  1. K investičnej akcii „Cyklotrasa Šaľa – Diakovce“ je spracovaná projektová dokumentácia v stupni pre územné rozhodnutie. Momentálne sa zabezpečujú vyjadrenia pre územné konanie. Sú spracované geometrické plány na odčlenenie pozemkov pod cyklotrasou, ktoré budú zároveň podkladom pre majetkové usporiadanie pozemkov aj pre odňatie

 

2

 

zabranej ornej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastrálnom území Šaľa a v katastrálnom území Diakovce. Na samotnú realizáciu stavby Cyklotrasy Šaľa – Diakovce nie sú plánované finančné prostriedky v rozpočte mesta na rok 2021. 

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

Ing. Elena Matajsová, referent oddelenia správy a komunálnych činností