Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.12.2019 - 14:26  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:08  //  zobrazené: 1418

08/2019 zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 08/2019  |  dátum konania: 09.12.2019

 

 

 

Dátum a miesto: 9. decembra 2019 (pondelok) o 16,00 h v DK Šaľa

 

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art., Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

 

Neprítomní: Miroslav Schindler – ospravedlnený

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci január 2020 – Ing. František Botka
 4. Informácia o schválení rozpočtu mesta na rok 2020 – Peter Hlavatý
 5. Výzva na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020 – Ing. Martina Čižmáriková
 6. Schválenie laureátov TČR 2019 – členovia komisie
 7. Organizácia podujatia vyhlásenia laureátov TČR 2019 – (21.01.2020) – Mgr. Miroslav Demín, Ing. Martina Čižmáriková
 8. Vyhodnotenie činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu za rok 2019 – Peter Hlavatý
 9. Rôzne
 10. Ukončenie

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie privítal na zasadnutí komisie Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú a prítomných členov komisie. Prezentovalo sa 10 členov komisie, na základe čoho predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania poslala členom komisie tajomníčka komisie e-mailom. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili bez pripomienok a predseda komisie zahájil rokovanie v súlade s ním.

 

 

 1. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Predseda komisie informoval prítomných, že uznesenia z rokovania komisie konanej dňa 25.11.2019 mali iba informatívny charakter.

 

 

 

 

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci január 2020 – Ing. František Botka

Ing. František Botka prezentoval kultúrny program na mesiac január 2020. Kam v Šali v mesiaci január MsKS nevydá, nakoľko je to mesiac plesov a iných kultúrno-spoločenských podujatí je menej. Mestský ples sa uskutoční dňa 17.1.2020. Do pozornosti členov komisie dal najdôležitejšie a najväčšie kultúrno-spoločenské podujatia na 1. polrok 2020, ktoré menovite uviedol.

 

Uznesenie 1/08/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie           o prezentovaných kultúrno-spoločenských podujatiach na mesiac január 2020.

 

 

 1. Informácia o schválení rozpočtu mesta na rok 2020 – Peter Hlavatý

Predseda komisie Peter Hlavatý informoval prítomných, že rozpočet na rok 2020 bol schválený, tak ako bol predložený MsZ. Na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu je aj pre budúci rok vyčlenená čiastka 10 000,- Eur a na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok 12 000,- Eur.

 

Uznesenie 2/08/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie o schválení rozpočtu mesta na rok 2020.

 

 

 1. Výzva na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020 – Ing. Martina Čižmáriková

Ing. Martina Čižmáriková uviedla, že celková výška dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020 bola schválená vo výške 10 000,- Eur. Dotácie sa poskytujú v zmysle platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií. Výzva bude zverejnená na webovej stránke mesta Šaľa, úradnej tabuli, v Slove Šaľanov a na FB. Po krátkej rozprave k tomuto bodu bolo komisiou prijaté nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie 3/08/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie informácie prezentované Ing. Martinou Čižmárikovou na vedomie a schvaľuje termín zverejnenia Výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020 začiatkom januára 2020 a termín uzávierky podávania žiadostí do 10. apríla 2020 do 14:00 h.

 

 

 1. Schválenie laureátov TČR 2019 – členovia komisie

Predseda komisie p. Peter Hlavatý informoval prítomných o podaných Návrhoch na udelenie ocenenia TČR v oblasti kultúry za rok 2019, ktoré sa bude konať dňa 21.1.2020 o 17:00 h v DK Šaľa. Spolu bolo podaných 13 návrhov v šiestich kategóriách - z toho v dvoch kategóriách po 1 návrhu, v dvoch kategóriách po 2 návrhy, v jednej kategórii 4 návrhy (z toho 3 návrhy rovnaké) a jednej kategórii 3 návrhy (z toho 2 návrhy rovnaké). V siedmich kategóriách nebol podaný žiadny návrh. Členom komisie boli uvedené návrhy poslané tajomníčkou na preštudovanie emailom a po krátkej diskusii vzišiel návrh na zmenu propozícií ankety TČR doplnením jednej vety v odseku E. v nasledujúcom znení: V prípade mimoriadnych tvorivých činov v príslušnom kalendárnom roku môže KKaCR udeliť v jednotlivých kategóriách dve ocenenia, čo musí byť odsúhlasené viac ako dvomi tretinami prítomných členov komisie.

Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:

Za hlasovalo: 10

 

Uznesenie 4/08/2019: Návrh na doplnenie propozícií ankety TČR bol prijatý.

Nasledovala diskusia o jednotlivých návrhoch a hlasovanie.

Počet prítomných členov: 10.

 

Návrhy na TČR 2019:

 

 1. Maľba, kresba, grafika: -

 

 1. Sochárstvo, rezbárstvo, úžitkové umenie:

Mgr. Andrej Csillag – Pamätník 17. Novembra

Za hlasovalo: 4

Proti hlasovalo: 1

Zdržalo sa: 5

 

 1. Fotografia:

Hlasovanie o udelení 2 cien v tejto kategórii:

Za hlasovalo: 2

Zdržalo sa: 8

Juraj Cisár – fotografie udalostí v meste

Za hlasovalo: 10

Milan Pospiš – fotografie udalostí v meste

Za hlasovalo: 2

Zdržalo sa: 8

 

 1. Divadlo:

Hlasovanie o udelení 2 cien v tejto kategórii:

Za hlasovalo: 8

Zdržalo sa: 2

Divadlo ASI - inscenácia Eli, Eli, Lama Sabachtani - 3 návrhy

Za hlasovalo: 8

Zdržalo sa: 2

Divadlo ŠOK a DDS Úsmev – Peter Pan

Za hlasovalo: 9

Zdržalo sa: 1

 

 1. Film: -

 

 1. Knižná tvorba a publicistika:

Hlasovanie o udelení 2 cien v tejto kategórii:

Za hlasovalo: 4

Zdržalo sa: 6

Miroslav Demín – brožúra Nežná revolúcia v Šali - 2 návrhy

Za hlasovalo: 9

Zdržalo sa: 1

Lukáš Szabo – kniha Tvoj život v tvojich rukách

Za hlasovalo: 3

Zdržalo sa: 7

 

 1. Etnografia (folklór):

Hlasovanie o udelení 2 cien v tejto kategórii:

Za hlasovalo: 9

Zdržalo sa: 1

 

Katarína Valová a Aurel Keszely – tanečníci FS Šaľan

Za hlasovalo: 10

            Roman Hatala – Rok so šalským gazdom

Za hlasovalo: 10

 

 1. Propagácia mesta: -

 

 1. Výstavy: -

 

 1. Tanec: -

 

 1. Spev: -

 

 1. Hudba: -

 

 1. Ocenenie za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti umenia:

Veronika Mondočková – divadlo

Za hlasovalo: 10

 

Uznesenie 5/082019: Komisia kultúry a cestovného ruchu schvaľuje zoznam laureátov TČR 2019 nasledovne:

 • fotografia                                                         Juraj Cisár
 • divadlo                                                             Divadlo ASI

                                                                         Divadlo ŠOK a DDS Úsmev

 • knižná tvorba a publicistika                             Mgr. Miroslav Demín
 • etnografia (folklór)                                           Katarína Valová a Aurel Keszely

                                                                                   Roman Hatala

 • mimoriadne ocenenie za dlhoročnú

aktívnu prácu v oblasti umenia                        Veronika Mondočková

 

 

 1. Organizácia podujatia vyhlásenia laureátov TČR 2019 – (21.01.2020) – Mgr. Miroslav Demín, Ing. Martina Čižmáriková
 • pozvánky a plagáty zabezpečí – Mgr. Miroslav Demín, rozoslanie pozvánok oceneným a hosťom – Ing. Martina Čižmáriková,
 • ceny zabezpečí - Mgr. Miroslav Demin, úhradu zabezpečí – MsKS
 • prezentáciu zabezpečí – Mgr. Miroslav Demín,
 • kvety a občerstvenie zabezpečí – Ing. Martina Čižmáriková, úhradu zabezpečí – mesto Šaľa
 • moderátorka -  Mgr. Miloslava Bartíková
 • program -  FS Šaľan, Divadlo ŠOK a DDS Úsmev
 • Mgr. Miroslav Demín – projekcia.

 

Uznesenie 6/08/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie o organizačnom zabezpečení TČR 2019.

 

 

 1. Vyhodnotenie činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu za rok 2019 – Peter Hlavatý

V roku 2019 sa konalo 8 zasadnutí KKaCR. Komisia rokovala v zmysle programu uvedenom v pozvánkach na zasadnutie. Do pozvánok boli zapracované aj podnety od členov komisie.

Poďakoval sa za dobrú spoluprácu vedeniu mesta Šaľa, Ing. Martine Čižmárikovej, Ing. Eliške Vargovej, vedeniu MsKS a všetkým pracovníkom MsKS. Ďalej sa poďakoval aj všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii veľkého množstva krásnych kultúrno-spoločenských podujatí v našom meste. Osobitne vyzdvihol a poďakoval za celoročnú prácu súborom folkloristov a divadelníkov.

Poďakoval sa ZPOZ-u, CVČ, ZUŠ, MsKJJ, Galérii FOCESA, SŠ, ZŠ, MŠ... občianskym združeniam, najmä: OZ Večania, TK JUMPING... a firmám, ktoré podporili kultúru v Šali.

Komisia sa venovala na svojich zasadnutiach napr.: dotáciám na kultúru z rozpočtu mesta, výročiu Nežnej revolúcie, správam o činnosti: MsKJJ, MsKS a ZPOZ-u, programu MsKS: v jednotlivých mesiacoch, jednotlivo aj programu - Večianskych slávností, Šalianskeho jarmoku, Kultúrneho leta, Vianočným trhom vo Veči i v Šali, návrhom programu do družobných miest, Tvorivému činu roka 2019, založeniu dychovej hudby...

 

Uznesenie 7/08/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie vyhodnotenie činnosti za rok 2019 prezentované predsedom komisie.

 

 

 1. Rôzne

Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art.

 • pozvala prítomných na Vianočný benefičný koncert ZUŠ, ktorý sa bude konať 18.12.2019 o 17:00 h v Dome kultúry Šaľa.

 

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní a celoročnú prácu v komisii.

 

 

Šaľa, 9.12.2019

 

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

     tajomníčka komisie

 

 

 

  Peter Hlavatý

                                                                                                          predseda komisie

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Čižmáriková