Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.12.2020 - 14:07  //  aktualizácia: 07.12.2020 - 14:07  //  zobrazené: 1212

07/2020 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 07/2020  |  dátum konania: 25.11.2020

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Antal, Ing.arch. Andrea Belzárová,
Ing.arch. Viktor Becker, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay,
Ing. Kristián Szekeres, PhD., Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní:  Ing. Peter Andráši

Hostia: Ing. arch. Imrich Pleidel

 

 

Program:

 

  1. Prerokovanie návrhu Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa,  Zmeny a Doplnky č.4
  2. Prerokovanie návrhu VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu  centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení doplnkov č.3
  3.  Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
  4.  Voľné témy podľa návrhov členov komisie a diskusia

 

 

Bod č.1

Prerokovanie návrhu Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa, Zmeny a doplnky č.4

 

Komisia prerokovala materiál B3/9/2020, ktorý bude predložený na MsZ 3.12.2020. V rámci materiálu prerokovala predložený Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa, Zmeny a doplnky č.4. Následne sa oboznámilas Vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán CMZ Šaľa, Zmeny a doplnky č.4“ a so súhlasným Stanoviskom Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, z preskúmania návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 stavebného zákona. Spracovateľ Ing.arch. I.Pleidel  predstavil  jednotlivé  zmeny a doplnky spracované
v  dokumentácii  - UPN CMZ Šaľa, ZaD č.4 a odpovedal na otázky členov komisie. Členovia sa zaujímali o návrh tvaru kruhovej križovatky pri PROCs, ktorá bude súčasťou investície obchodného centra Retatil Box spoločnosti KLM, a o celkové dopravné riešenie v danej lokalite, keďže  navrhnuté riešenie križovatky bude mať vplyv na celé okolie, na križovatku
na Štúrovej ul., na križovatku na Kráľovskej ul., a tiež vjazd do mesta pri Poľnohospodárskom učilisti. V predloženom návrhu, je okružná križovatka pri PROCs navrhnutá s jedným jazdným pruhom, v budúcnosti sa uvažuje, že ul. Kráľovská a Štúrova budú jednosmerné. Otázka riešenia parkovania na oboch uliciach – bude možné len jednostranné pozdĺžne parkovanie. Každý by si mal zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku. Ďalšia otázka sa týkala zásobovania obchodného centra, ktoré je navrhnuté cez obslužnú komunikáciu Feketeházyho ul. popri nájomných bytovkách.  Po ukončení diskusie, komisia pristúpila
ku hlasovaniu.

Komisia hlasovala k predloženému návrhu UPN  CMZ Šaľa, ZaD č.4 a k Vyhodnoteniu stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie UPN  CMZ Šaľa, ZaD č.4.

Prítomní:9

Za: 8

Proti:0

Zdržal sa:1

 

Komisia súhlasí a odporúča schváliť Územný plán   CMZ Šaľa, Zmeny a doplnky č. 4 a Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán CMZ Šaľa, Zmeny a doplnky č. 4“.

 

Bod č.2

Prerokovanie návrhu VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu  centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení doplnkov č.3

 

Komisia sa oboznámila z VZN, ktorého neodeliteľnou súčasťou je  grafická príloha. Podkladom pre textovú časť a   grafickú prílohu, ktoré predstavujú záväznú časť,   je Územný plán CMZ Šaľa, ZaD č.4, ktorý spracoval Ing.arch. I. Pleidel.

Komisia hlasovala k predloženému návrhu VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu  centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení doplnkov č.3

Prítomní: 9

Za: 8

Proti:0

Zdržal sa:1

 

Komisia súhlasí a odporúča schváliť VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu  centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení doplnkov č.3

 

Bod č. 3.

Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

 

Komisia sa v krátkosti oboznámila s výberom vecne príslušných tém z materiálov prekladaných na MsZ, a ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí:

1/DOGGIE, s.r.o Bratislava –  žiadosť o prenájom pozemku mesta, za účelom zriadenia výcvikovej školy pre psov, na Okružnej ul., v súčasnosti oplotenej ako venčovisko pre psov. Majetkový odbor, OSMaZM neodporučil prenájom kvôli hlučnosti vo vnútrobloku. Komisia podporuje stanovisko OSMaZM, neprenajať pozemok na zriadenie výcvikovej školy.

2/ COOP Jednota Galanta - žiadosť o prenájom pozemku mesta, z dôvodu vybudovania 11 parkovacích miest pre zákazníkov jestvujúcej predajne, a súčasne obnovenie poškodeného povrchu účelovej komunikácie na ul. Boženy Němcovej na náklady žiadateľa. Komisia súhlasí s prenájmom za podmienky opravy účelovej komunikácie. Zároveň odporúča v projektovom riešení  zohľadniť  dopravnú situáciu, t.j. križovatka k predajni je v tesnej blízkosti kruhovej križovatky na Družstevnej ul.

3/manželia Ján a Ľubica Fialoví – prevod pozemku do vlastníctva – v mestskej časti Kilič, o výmere 200m2, v extraviláne mesta, v cene 4€/m2. Komisia nemá žiadne pripomienky k prevodu pozemku mesta do vlastníctva žiadateľa.

 

Bod č. 4. Voľné témy a diskusia

 

Členovia diskutovali so zmluvným mestským architektom I.Pleidlom o viacerých témach. Hovorilo sa o nedostatku parkovacích miest v meste. Ako jedna z možností by mohlo byť združenie finančných prostriedkov, následne by mesto zabezpečilo projektovú dokumentáciu, v ktorej by sa presne navrhli parkovacie miesta, a podľa toho by sa postupovalo. Aby budovanie parkovacích miest neprebiehalo  živelne, ale  koncepčne. Ďalej sa diskutovalo
o vnútroblokoch na sídlisku, medzi ulicami Budovateľská a Kukučínova, ktoré by si zaslúžili revitalizáciu. Hovorilo sa o Poľskom parku, kde sú vybudované garáže, v súčasnosti sa v nich prevádzkuje aj umývačka áut. Nie je to vhodné riešenie v danej lokalite. V územnom pláne je na nároží v danej lokalite navrhnutá dominanta, ktorá by architektonicky pozdvihla dané územie.  Ďalej, v súvislosti so zeleňou v meste, architekt I.Pleidel hovoril, že mesto by malo
pri výsadbe nových stromov v CMZ rešpektovať funkciu jednotlivých plôch určenú územným plánom, aby výsadba stromov nekolidovala s možnou zástavbou objektov.   

Na záver diskusie odznela informácia o stave zapracovania  pripomienok komisie a verejnosti, spracovateľom do UGD mesta Šaľa. Spracovateľ UGD, Ing. Schlosser, oznámil mailom,
že relevantné pripomienky doplní do správy UDG a zašle na mailovú adresu do 4.12.2020. Správa bude poskytnutá členom na preštudovanie.

 

 

 

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá