Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.10.2019 - 14:41  //  aktualizácia: 08.10.2019 - 14:41  //  zobrazené: 683

07/2019 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 07/2019  |  dátum konania: 08.10.2019

Prítomní:  RSDr. Peter Gomoboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, PhDr. Marián Šperka, Miloš Rehák,, Ing. Gabriela Barníková, Ing. Petra Szalayová

 

Prizvaní: Ján Komjáthy, Ing. Edita Haládiková

 

Neprítomní: Ing. Róbert Andráši , Ing. Gabriela Lacková, Ing. Petronela Vižďáková (ospravedlnení)

 

Za verejnosť: Bc. Dominika Jarošová, Lenka Poloniová

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Hodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat"
  4. Riešenie a odporúčania na problematiku čistoty a uloženia nevhodných materiálov pri kontajnerových stojiskách
  5. Informácia o platení dane za psa a problematika dodržiavania pravidiel pri ich venčení
  6. Rôzne
  7. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomoboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Prítomní boli 8 členovia komisie a komisia tak bola uznášaniaschopná. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Ján Komjáthy informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za mesiac september. Za toto obdobie MSP riešila spolu 305 priestupkov z čoho 45 bolo riešených v blokovom konaní. Najviac priestupkov sa týkalo najmä cestnej premávky (133), občianskeho spolunažívania (34) a porušovania VZN (32). Ján Komjáthy informuje prítomných o aktuálne riešenom prípade mestskou políciou             a to ohľadom poškriabaných áut v mestskej časti Veča. Na základe kamerového záznamu je zrejmé, že ide o maloletého chlapca približne 10 rokov, ktorý cestou na bicykli zámerne poškrabal niekoľko aút. Tiež oboznámil členov komisie, že neustále kontrolujú ľudí bez domova a to najmä na miestach, ktoré sa riešili na predchádzajúcich stretnutiach komisie. Okrem toho pribudli prípady žobrania na ulici osobami z iných miest a to najmä v okolí supermarketoch Billa a Kaufland. Ing. Peter Sűss sa informoval ohľadom činnosti MsP a vrakmi aút a podotkol na konkrétny vrak, ktorý sa nachádza na ul. Čsl. armády smerom k Bille. Ján Komjáthy informuje, že mestská polícia robí kontroly vrakov avšak nemôžu ich len tak odtiahnuť, ale najprv musia zistiť komu ten vrak patrí a poslať výzvu na odstránenie majiteľovi.

 

UZNESENIE č. VII/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Hodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat"

Na základe výzvy  na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok  a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat bola na mesto Šaľa doručená žiadosť dňa 30.8.2019 a to žiadosť O.Z. O psíčkovi a mačičke. V rozpočte mesta na rok 2019 bolo schválených 2000 eur ako dotácia pre subjekty, ktoré sa zaoberajú činnosťou vedúcou k zabezpečovaniu takýchto činností. Ing. Edita Haládiková priblížila členom komisie predloženú žiadosť. K žiadosti sa prišla vyjadriť aj predsedkyňa občianskeho združenia Lenka Poloniová spolu s poslankyňou mesta Šaľa Bc. Dominikou Jarošovou.   OZ ročne odchytí a ošetrí okolo 60 mačiek z čoho sa im podarí asi 40 adoptovať. Momentálne sa nachádzajú v obci Trnovec nad Váhom , kde majú starší rodinný dom s tromi miestnosťami pričom v jednej sú nové mačky, ktoré potrebujú očkovanie a ošetrenie, druhá miestnosť je pre mačiatka a tretia pre dospelé mačky.                  RSDr. Peter Gomoboš chcel vedieť na čo OZ používa finančné prostriedky z mesta. Pani Poloniová upresňuje, že finančné prostriedky získané z mesta idú najmä na kastráciu mačiek, ďalej väčšina dobrovoľných príspevkov sa použije na kúpu krmiva a veterinárne ošetrenie a tiež majú dohodu s veterinárom v Šali aj v Seredi, ktorý im poskytujú ich služby za nižšie ceny.  Bc. Dominika Jarošová navrhuje aby sa v rozpočte mesta na rok 2020 suma dotácie zvýšila z 2000 eur na sumu 5700 eur.

 

UZNESENIE č. VII/2

Komisia odporúča predloženú žiadosť

 

4. Riešenie a odporúčania na problematiku čistoty a uloženia nevhodných materiálov pri kontajnerových stojiskách

Ing. Peter Sűss poslal  členom komisie prostredníctvom emailu ako príklad fotky 2 vyhodených chladničiek na ul. Okružná. Okrem toho, že chladničky nemali čo hľadať pri stojisku komunálneho odpadu sa v nich nachádzali rôzne mäsové odrezky cca 15 kg.                                   Ing. Edita Haládiková informovala komisiu, že uvedený prípad akútne riešila a ďalej to prebrala veterinárna správa. Ing. Peter Sűss navrhuje inštaláciu kamier na kontajnerové stojiská, aby sa zabránilo ukladaniu nevhodných materiálov do kontajnerov a nadrozmerného odpadu, ktorý obyvatelia ukladajú vedľa stojísk. Ing. Edita Haládiková informuje komisiu, že na polopodzemné kontajnerové stojiská sú kamery už v riešení. Komisia odporúča aj naďalej apelovať na verejnosť ohľadom triedenia odpadu a tiež robiť osvetu prostredníctvom mestskej polície aj na školách.

 

 

5. Informácia o platení dane za psa a problematika dodržiavania pravidiel pri ich venčení

RSDr. Peter Gomoboš informoval komisiu  ohľadom platenia daní za psa. Rozdiel oproti predpisu a platieb za rok 2019 bol k mesiacu september vo výške 4 248 eur čo značí, že ešte stále dosť veľká časť občanov podľa evidencie nezaplatila daň za svojho psa. V niektorých častiach mesta je stále pretrvávajúci problém s dodržiavaním pravidiel pri venčení psov a to najmä s upratovaním psích exkrementov. Preto komisia navrhuje spraviť kontrolu v teréne a robiť osvetu psičkárom prostredníctvom ich upozornenia a rozdávania sáčkov na psie exkrementy.

 

 

6. Rôzne

RSDr. Peter Gomoboš informoval členov komisie o návšteve spaľovne komunálneho odpadu vo Viedni. Okrem spaľovania odpadu má takáto spaľovňa aj vedľajší pozitívny efekt a to ten, že dokáže vykúriť až  50 000 domácností vo Viedni čo hodnotí veľmi pozitívne a je otvorený takémuto konceptu aj u nás v meste nakoľko na Slovensku sa nachádza takáto spaľovňa len v Bratislave a v Košiciach. PhDr. Marián Šperka informoval, že konferencia pre projekt ,,Sila zvyku“ sa posúva na zimné mesiace nakoľko finančné prostriedky na projekt nie sú stále odsúhlasené a je to v posudzovaní.            Ing. Erika Velazquezovaá už určila mená učiteľov, ktorí sa zúčastnia tréningu v rámci tohto projektu.  PhDr. Marián Šperka predložil komisiu žiadosť o výsadbu stromov na sídlisku             V. Šrobára. Táto istá žiadosť bola doručená aj mestu, ktoré ju eviduje a posunulo kompetentnému zamestnancovi.

 

Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

         RSDr. Peter Gomboš

                       predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Petra Szalayová