Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 04.10.2013 - 13:50  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:21  //  zobrazené: 1605

07/2013 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 30/07/2013

číslo: 07/2013  |  dátum konania: 26.09.2013  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Doplniť do programu rokovania:

do písmena A. Informačné materiály a správy:

-          bod číslo A 5/7/2013 - Informácia o žiadosti na prehodnotenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb,

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 8

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

 

 

Hlasovanie č. 2

Doplniť do programu rokovania:

do písmena E. Personálne záležitosti:

-          bod číslo E 1/7/2013 - Voľba nového člena komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Šali

 

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 8

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

    

 

Hlasovanie č. 3

Doplniť do programu rokovania:

do písmena D. Majetkové záležitosti:

-          bod číslo D 21/7/2013 - Návrh na rozdelenie príjmu z prípadného predaja pozemku za ČS SHELL v Šali – Veči – II.,

 

 

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 8

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

 

 

Hlasovanie č. 4

Doplniť do programu rokovania:

do písmena D. Majetkové záležitosti:

-          bod číslo D 22/7/2013 - Návrh na vykonanie auditu športových klubov, občianskych združení,  

 

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 8

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

 

 

Hlasovanie č. 5

Program ako celok

 

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 8

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 6

Voľba návrhovej komisie

 

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 8

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

 

 

Hlasovanie č. 7

Voľba overovateľov zápisnice

 

Za hlasovalo: 10

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 8

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

 

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

 

Opakované hlasovanie:

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 7

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,

 

 

 

 

 

Materiál číslo A 1/7/2013 - Správy z kontrol vykonaných ÚHK

 

Uznesenie č. 7/2013 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo
 2. správu z následnej finančnej kontroly správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a interných smerníc na MsÚ v Šali,
 3. správu z následnej finančnej kontroly stavu pohľadávok za nájomné byty a spôsob ich vymáhania,
  1. B.     berie na vedomie
  2. správu z následnej finančnej kontroly správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a interných smerníc na MsÚ v Šali,
  3. správu z následnej finančnej kontroly stavu pohľadávok za nájomné byty a spôsob ich vymáhania.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 4

Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo A 2/7/2013 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

 

Poslanecký návrh Mgr. Aleny Demkovej – doplniť do návrhu uznesenia písmeno C. žiada v znení:

-          vyvodiť dôsledky voči zodpovedným osobám za nesplnenie Uznesenia č. 2/2012 – XL.
zo dňa  19. 04. 2012.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0

 

Zdržalo sa: 2

Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Nehlasovalo: 4

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

Poslanecký návrh Mgr. Aleny Demkovej bol prijatý.

 

Uznesenie č. 7/2013 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. A.    prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. B.     berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. C.    žiada

vyvodiť dôsledky voči zodpovedným osobám za nesplnenie Uznesenia č. 2/2012 – XL.
zo dňa 19. 04. 2012.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Jozef Mečiar,

Nehlasovalo: 3

MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo A 3/7/2013 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2013

 

Uznesenie č. 7/2013 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2013,

 1. B.     berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2013.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo A 4/7/2013 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 5

 

Uznesenie č. 7/2013 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo   

informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 5,

 1. B.     berie na vedomie

informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od
01. 07. 2013 v znení Dodatku č. 5.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Bod číslo A 5/7/2013 - Informácia o žiadosti na prehodnotenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

Uznesenie č. 7/2013 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

informáciu o žiadosti na prehodnotenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb,

 1. B.     berie na vedomie

informáciu o žiadosti na prehodnotenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5

Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo B 1/7/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o zákaze požívania  alkoholických nápojov na území mesta Šaľa

 

Uznesenie č. 7/2013 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Šaľa v predloženom a doplnenom znení.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo B 2/7/2013 - Protesty prokurátora proti ustanoveniam Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali a proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 18/2011 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa

 

Uznesenie č. 7/2013 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo
 2. protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 144/13-3 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 18/2011 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa,
  1. B.     vyhovuje
  2. protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 109/13-7 proti napadnutým ustanoveniam Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali, ktorým navrhuje napadnuté ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, vrátane nadpisu jeho Druhej časti a § 2 zrušiť a nadpis jeho Druhej časti a § 2 nahradiť novým, ktorý bude v súlade so zákonom,
  3. protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 144/13-3 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 18/2011 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa, ktorým navrhuje napadnuté všeobecne záväzné nariadenie zrušiť.
 1. protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 109/13-7 proti napadnutým ustanoveniam Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali,

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 7

Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo B 3/7/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali

 

Uznesenie č. 7/2013 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo B 4/7/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 18/2011 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa

 

Uznesenie č. 7/2013 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 18/2011 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa,

 1. B.     schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 18/2011 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo B 5/7/2013 - Upozornenie prokurátora podľa § 28 odsek 1 zákona
č. 153/2001 Z.z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov

 

Uznesenie č. 7/2013 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

upozornenie prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

 1. B.     berie na vedomie

upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (spis. číslo Pd 142/13-4 vo veci postupu mesta Šaľa pri uplatňovaní jeho normotvornej právomoci),

 1. C.    odporúča

primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu, aby predložila na zasadnutie mestského zastupiteľstva návrhy všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa odstráni rozpor v tomto upozornení uvádzaných všeobecne záväzných nariadení mesta so zákonom. 

T: 31. 01. 2014

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo B 6/7/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác -

 

Uznesenie č. 7/2013 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2011 o povinnosti vypracovať
a aktualizovať povodňové plány záchranných prác,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2011 o povinnosti vypracovať
a aktualizovať povodňové plány záchranných prác.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo B 7/7/2013 - Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 4

 

Uznesenie č. 7/2013 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Šaľa,

 1. C.    odporúča

primátorovi mesta uložiť prednostke, aby zabezpečila spracovanie čistopisu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania.

T: 28. 10. 2013

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

Uznesenie č. 7/2013 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 4,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2013 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 4.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 16

Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Erika Velázquezová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo C 1/7/2013 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2012; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2012

 

Uznesenie č. 7/2013 – XIV. 

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

záverečný účet Mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2012,

 1. B.     schvaľuje

záverečný účet Mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2012 schváliť nasledovne:

 

 1. 1.      plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2012 bez finančných operácií, a to:

 

plnenie bežných príjmov vo výške                                11 205 295 EUR

čerpanie bežných výdavkov vo výške                          10 741 887 EUR

rozdiel                                                                                463 407 EUR

 

plnenie kapitálových príjmov vo výške                              735 941 EUR

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške                        957 999 EUR

rozdiel                                                                               -222 058 EUR

 

 

 

plnenie celkových príjmov vo výške                             11 941 235 EUR

čerpanie celkových výdavkov vo výške                       11 699 885 EUR

výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)              241 350 EUR

 

 1. 2.      plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2012 s finančnými operáciami, a to:

 

plnenie bežných príjmov vo výške                                11 205 295 EUR

čerpanie bežných výdavkov vo výške                          10 741 887 EUR

rozdiel                                                                                463 407 EUR

 

plnenie kapitálových príjmov vo výške                              735 941 EUR

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške                        957 999 EUR

rozdiel                                                                               -222 058 EUR

 

plnenie príjmových finančných operácií vo výške             574 727 EUR

čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške        654 684 EUR

rozdiel                                                                                 -79 957 EUR

 

plnenie celkových príjmov vo výške                             12 515 962 EUR 

čerpanie celkových výdavkov vo výške                       12 354 569 EUR

prebytok                                                                             161 393 EUR

 

 1. 3.      Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:

 

a)      Rezervný fond

stav k 01. 01. 2012                                        141,47 EUR

tvorbu vo výške                                        98 005,37 EUR

použitie vo výške                                      98 005,37 EUR

stav k 31. 12. 2012                                        141,47 EUR

 

b)     Fond rozvoja bývania

stav k 01. 01. 2012                                          50,63 EUR

tvorbu vo výške                                        24 395,77 EUR

použitie vo výške                                      24 395,77 EUR

stav k 31. 12. 2012                                          50,63 EUR

 

c)      Sociálny fond

stav k 01. 01. 2012                                        376,84 EUR

tvorbu vo výške                                        15 502,55 EUR

použitie vo výške                                      13 671,90 EUR

stav k 31. 12. 2012                                     2 207,49 EUR

 

d)     Fond opráv

stav k 01. 01. 2012                                   17 285,57 EUR

tvorbu vo výške                                      107 190,49 EUR

použitie vo výške                                      48 722,79 EUR

stav k 31. 12. 2012                                   75 752,27 EUR

 

 1. 4.      Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 36 057 150 EUR

 

 1. 5.      Prehľad o stave a vývoji dlhu

 

 1. 6.      Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 241 350 EUR navrhujeme použiť nasledovne:
  1. I.       Vykrytie schodku finančných operácií vo výške 79 957 EUR
  2. II.    Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo prebytkom, mesto tieto prostriedky usporiada (161 393) takto:

*35 989 EUR – vlastné príjmy rozpočtových organizácii (vrátia sa RO)

*346 EUR – cestovné z roku 2011 pre ZŠ

 1. III.  Zostatok finančných prostriedkov vo výške 125 058 EUR sa pridelí v zmysle § 15 ods. 1. písm. c) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách do Rezervného fondu a použije sa na financovanie rozpočtových výdavkov v roku 2013 (úhrada istín z prijatých investičných úverov).

 

 1. 7.      Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:

a) schvaľuje ročnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2012

b) berie na vedomie stratu OSS za rok 2012 vo výške 1 398,71 Eur, ktorú OSS vysporiada zo svojho hospodárskeho výsledku v nasledujúcom účtovnom období, v ktorom dosiahne zisk.

 1. C.    berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2012,

 1. D.    schvaľuje

záverečný účet mesta Šaľa bez výhrad.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 16

Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

 

 

Materiál číslo C 2/7/2013 - Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2013

 

Uznesenie č. 7/2013 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2013,

 1. berie na vedomie

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2013.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo C 3/7/2013 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 07. 2013

 

Uznesenie č. 7/2013 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 07. 2013,

B.     berie na vedomie

vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 07. 2013.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo C 4/7/2013 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPIS – Elektronizácia služieb miest – „eMestá“, kód: OPIS-2013/1.2/05, za účelom realizácie projektu „Elektronizácia a modernizácia služieb poskytovaných mestom Šaľa“

 

Uznesenie č. 7/2013 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    súhlasí

a)      s predložením žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy Operačného programu Informatizácia spoločnosti kód OPIS-2013/1.2/05 za účelom realizácie projektu „Elektronizácia služieb mesta Šaľa“,

b)    s realizáciou projektu a so zabezpečením financovania projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, ktoré predstavujú sumu 696 300 eur z vlastných zdrojov t. j. vo výške 34 815 eur,

 1. B.     schvaľuje

zabezpečenie financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu s uvedenou sumou 34 815 eur ročne.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 1

Gabriela Talajková,

Zdržalo sa: 3

Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Nehlasovalo: 3

MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo D 1/7/2013 - Patrik Vašák, Narcisová 1946/3, 927 05  Šaľa – žiadosť o odpustenie časti nájomného za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Šali

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 1) v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť Patrika Vašáka, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa, IČO: 43 024 092 o odpustenie nájomného za mesiace jún, júl a august 2013 za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Šali,

 

 

 

 1. schvaľuje

odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Šali stanovené Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. III/121-DK/2008 zo dňa
06. 08. 2008 za mesiace jún, júl a august 2013, spolu vo výške 1 468,86 Eur.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 9

Ing. Peter Andráši, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Zdržalo sa: 3

Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 7

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie (alternatíva č. 1) nebolo prijaté.

 

 

Uznesenie č. 7/2013 – XVIII. (alternatíva č. 2)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť Patrika Vašáka, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa, IČO: 43 024 092, o odpustenie nájomného za mesiace jún, júl a august 2013 za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Šali,

 1. neschvaľuje

odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Šali stanovené Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. III/121-DK/2008 zo dňa
06. 10. 2008 za mesiace jún, júl a august 2013, spolu vo výške 1 468,86 Eur.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 11

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 8

Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo D 2/7/2013 - Edita Hlavatá, Ján Hlavatý, Robotnícka 27, 927 01 Šaľa – žiadosť o úpravu zmluvných strán Zmluvy o nájme nebytových priestorov 41/2002/ŠH zo dňa 25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2013 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť Edity Hlavatej a Jána Hlavatého, Robotnícka 27, 927 01  Šaľa, o úpravu zmluvných strán Zmluvy o nájme nebytových priestorov 41/2002/ŠH zo dňa 25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov doplnením o nového nájomcu, Jána Hlavatého,
Robotnícka 27, 927 01  Šaľa,

 1. konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 1. dôvodom prípadu osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sú spoluvlastníkmi prevádzky bufetu v Športovej hale na ul. Hornej 30, 927 01 Šaľa a jedná sa
  o usporiadanie zmluvných strán platnej Zmluvy o nájme nebytových priestorov
  č. 41/2002/ŠH zo dňa 25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov,
 2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 7
  ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení
  VZN č. 3/2012 a VZN č. 6/2012 a zverejnený dňa 11. 09. 2013,
 1. schvaľuje

úpravu zmluvných strán Zmluvy o nájme nebytových priestorov 41/2002/ŠH zo dňa
25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov doplnením o nového nájomcu, Jána Hlavatého, Robotnícka 27, 927 01  Šaľa.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo D 3/7/2013 - Ľuboš Doboš a Janette Dobošová, Šaľa, J. Palárika 397/2 – žiadosť o prenájom pozemku  – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – o materiáloch D 3/7/2013 až D 8/7/2013;
D 10/7/2013; D 12/7/2013; D 13/7/2013 hlasovať en bloc

 

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 6

Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,

 

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 7/2013 – XX .

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku  – záhradky vo vlastníctve mesta, podľa prílohy k tomuto uzneseniu,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

a)       ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti
a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky,

b)      zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 11. septembra 2013,

C.    schvaľuje

prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parc. č. 2522/1, záhrady o výmere 250 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, v celkovej sume 41,25 Eur/rok, pre Ľubomíra Doboša a Janette Dobošovú, Šaľa, J. Palárika 397/2, na dobu neurčitú. 

 

 

Materiál číslo D 4/7/2013 - Ivan Hrdina a Miroslava Hrdinová, Šaľa, Hlavná 2115/87; Silvia Miškovičová, Šaľa, Hlavná 2115/91 – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa – úprava doby nájmu zmluvných vzťahov na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

žiadosti o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

a)       ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zriadení dvora a jeho údržby na vlastné náklady,

b)      zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 11. septembra 2013,

C.    schvaľuje

prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta pre nájomcov podľa prílohy k tomuto uzneseniu na dobu neurčitú uzatvorením nových nájomných vzťahov.

 

 

Materiál číslo D 5/7/2013 - Marián Benko, Šaľa, Štúrova 837/7 – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – žiadosť o úpravu doby nájmu zmluvného vzťahu na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – úpravu doby nájmu,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

a)       ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní spevnenej plochy, zabezpečovaní údržby, poriadku a čistoty na vlastné náklady nájomcu,

b)      zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 11. septembra 2013,

C.    schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta – úpravu doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 20/2003-OSMM zo dňa 22. 09. 2003 na dobu neurčitú uzatvorením nového nájomného vzťahu pre Mariána Benku, Šaľa, Štúrova 837/7. 

 

 

Materiál číslo D 6/7/2013 - Centrum S.A., s. r. o., Námestie Sv. Trojice 855, 927 00  Šaľa – prevod pozemku na Štúrovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemku na Štúrovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu pre imobilných občanov k lekárni „DALEN“,
 2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 11. septembra 2013,

 

 

 

 

C.    schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku na Štúrovej ulici v Šali, ktorý je v spoluvlastníctve mesta, vedený v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8472, parc.
č. 2290/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 13 m2, v podiele 1/3, t. j.
4,3 m2, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok je dlhodobo užívaný ako prístup pre imobilných občanov k lekárni „DALEN“, v cene 59,749 Eur/m2, v celkovej sume 256,92 Eur, pre spoločnosť Centrum S.A., s.r.o., so sídlom Námestie Sv. Trojice 855, Šaľa,
IČO: 35958847, v zastúpení MUDr. Reganom Belovičom.

 

 

Materiál číslo D 7/7/2013 - Computer servis v.o.s., P. Pázmaňa 28, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov na ulici P. Pázmaňa v Šali, parc. č. 136, parc. č. 135/1 a parc. č. 138/4

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemkov na ulici P. Pázmaňa v Šali, parc. č. 136, parc. č. 135/1 a parc. č. 138/4,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,

C.    schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemkov na ulici P. Pázmaňa v Šali, vedených v reg. E katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7266, časť parc. č. 136, orná pôda o výmere 195 m2, časť parc. č. 135/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 a časť parc.
č. 138/4, ostatná plocha o výmere 14 m2, žiadatelia predložili geometrický plán
č. 031/2013, vypracovaný súkromným geodetom Róbertom Benkom – RB GEO, overený Správou katastra Šaľa pod číslom 185/2013 zo dňa 26. apríla 2013, ide o odčlenenú a novovytvorenú parcelu č. 2314/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 212 m2, v cene 66,387 Eur/m2, v celkovej cene 14 074,04 Eur, pre spoločnosť Computer servis v.o.s.,
P. Pázmaňa 28, 927 01  Šaľa, IČO 31415385, zastúpená konateľom Ing. Tiborom Eisenbergom.

 

 

Materiál číslo D 8/7/2013 - K&J Šaľa, spol. s r.o., SNP 40, 927 01  Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ulici v Šali, parc. č. 1038/62

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemku na Hlavnej ulici v Šali, parc. č. 1038/62,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,

 

C.    schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ulici v Šali, vedený v reg. C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 1038/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 322 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 66,387 Eur/m2, v celkovej cene 21 376,61 Eur, pre spoločnosť K&J Šaľa, spol. s r.o., SNP 40, 927 01 Šaľa,
IČO 46475052, zastúpená konateľom Jurajom Pápayom.

 

 

Materiál číslo D 10/7/2013 - Marta Kusá, L. Novomeského 711/10, 927 01 Šaľa; Emília Kocúrová, Hlavná 1409/36, 924 01 Galanta; Mária Vavrová, Švermová 1445/33, 924 01 Galanta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali -Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že pozemok časť parc. registra E katastra nehnuteľností č. 82/3 rodičia žiadateliek pozemok dlhodobo užívali ako záhradu a pozemky v okolí predmetnej parcely sú vo vlastníctve žiadateliek,  
 2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 11. septembra 2013,

C.    schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči, vedený v reg. E katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7266, časť parc. č. 82/3, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 56 m2 v zmysle geometrického plánu č. 16/2013 vyhotoveného súkromným geodetom Viktorom Mesárošom, overeného Správou katastra Šaľa pod číslom 321/2013 zo dňa 25. júla 2013, ide o novovytvorené parcely a to parc. registra C katastra nehnuteľností č. 3443/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 a parc. č. 3443/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, t. j. spolu o výmere 56 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 5,00 Eur/m2, v celkovej cene 280,00 Eur, pre:

 1. Martu Kusú, L. Novomeského 711/10, 927 01  Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/3,
 2. Emíliu Kocúrovú, Hlavná 1409/36, 924 01  Galanta, v spoluvlastníckom podiele 1/3,
 3. Máriu Vavrovú, Švermová 1445/33, 924 01  Galanta, v spoluvlastníckom podiele 1/3.

 

 

Materiál číslo D 12/7/2013 - Patrik Polák, Októbrová č. 1186/72, 924 01  Galanta – prevod pozemkov na ulici L. Novomeského z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemkov na ulici L. Novomeského v Šali, parc. č. 1611/113 a parc. č. 1611/114,

 

 

B.     konštatuje,

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že pozemky parc.
  č. 1611/113 a parc. č. 1611/114 žiadateľ využíva ako vchod a zásobovací vstup do svojej prevádzky,  
 2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 11. septembra 2013,

C.    schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemkov na ulici L. Novomeského v Šali, vedených v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 1611/113, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 78 m2 a parc. č. 1611/114, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
55 m2, spolu o výmere 133 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 49,790 Eur/m2, v celkovej cene 6 622,07 Eur, pre Patrika Poláka, trvale bytom Októbrová č. 1186/72,
924 01  Galanta.

 

 

Materiál číslo D 13/7/2013 - Zdenko Malcho, Záhradnícka 26, Šaľa – prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, spočívajúci:

1.   v tom, že žiadateľ pozemok dlhodobo užíva ako oplotený dvor pri firemnej budove,

2.   v znížení kúpnej ceny z dôvodu, že pozemok je zaťažený inžinierskymi sieťami,

Zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. septembra 2013,

C.    schvaľuje

 1. zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Staničnej ul. v Šali, v katastrálnom území Šaľa, parcela registra C katastra nehnuteľností č. 2879/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 640 m2, v cene 23,235 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 38 105,40 Eur pre Zdenka Malcha, trvale bytom Záhradnícka 26, Šaľa, v celosti, 
 2. zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 2879/23, zastavaná plocha a nádvorie, týkajúce sa verejnej kanalizácie a verejného vodovodu podľa stanoviska Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., číslo 9493/2013/13 zo dňa
  18. 03. 2013 (príloha č. 1).

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom D 3/7/2013, D 4/7/2013, D 5/7/2013,
D 6/7/2013, D 7/7/2013, D 8/7/2013, D 10/7/2013, D 12/7/2013,  D 13/7/2013 v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo D 9/7/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Nivy v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Kozu a Denisu Kozovú, obaja trvale bytom Nivy 1466/13, 927 05  Šaľa – Veča – opätovná žiadosť

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXIX. (alternatíva č. 2)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Nivy v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.     schvaľuje

zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1, parcela č. 3786, záhrada o výmere
1 199 m2 na ulici Nivy v Šali - Veči, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívaného pozemku, ktorý sa nachádza za rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov,
v cene 4,00 Eur/m2, v celkovej cene 4 796,00 Eur, pre Eduarda Kozu a Denisu Kozovú, obaja trvale bytom Nivy 1466/13, 927 01  Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

Materiál číslo D 11/7/2013 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru č. 1 – 10 v polyfunkčnej budove COV, na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali, s pozemkom a príslušenstvom“

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru č. 1 – 10 v polyfunkčnej budove COV, na ulici Hollého súp. č. 1854
v Šali, s pozemkom a príslušenstvom“,

 1. B.     schvaľuje
  1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru č. 1 – 10 v polyfunkčnej budove COV, na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali, s pozemkom a príslušenstvom“,
  2. súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v predložených súťažných podkladoch,
  3. členov súťažnej komisie:

Ing. Erika Velázquezová, poslanec

Ladislav Košičár, poslanec

Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej

Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy

Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo D 14/7/2013 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,

 1. B.     schvaľuje
  1. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v predložených súťažných podkladoch,
  2. členov súťažnej komisie:
 1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v bloku B polyfunkčnej budovy COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom V.“, podľa predloženého návrhu,

Ing. Erika Velázquezová, poslanec

Ladislav Košičár, poslanec

Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej

Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy

Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ

 1. predložiť informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 5. decembra 2013.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 6

Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo D 15/7/2013 - SPORTER s.r.o., Nevädzová 6F, 821 01  Bratislava – ponuka na spätné odkúpenie pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča a zrušenie predkupného práva -

 

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej – stiahnuť materiál z rokovania.

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,

 

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

 

 

Materiál číslo D 16/7/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parc. č. 912/1 vo vlastníctve mesta Šaľa za parc. č. 2291/11 vo vlastníctve MUDr. Regana Beloviča 

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.   prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parc. č. 912/1 vo vlastníctve mesta Šaľa za parc. č. 2291/11 vo vlastníctve MUDr. Regana Beloviča, 

B.   schvaľuje

zverejniť zámer na zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia
č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku mesta v znení neskorších predpisov, spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívaného pozemku, ktorý spočíva v dlhodobom užívaní pozemku, nasledovne:

 1. 1.      vo vlastníctve mesta Šaľa

pozemok, časť parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 912/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 18 m2,vedený na liste vlastníctva č. 1, v zmysle geometrického plánu č. 08-01/2012, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 9/2012, ide o novovytvorenú parc. č. 912/4, zastavaná plocha a nádvorie v hodnote 776,73 Eur,

 1. 2.      vo vlastníctve MUDr. Regana Beloviča

za pozemok, parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 2291/11, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 18 m2, vedený na liste vlastníctva č. 8515, v hodnote
1 194,96 Eur.

 

Hlasovanie č. 36

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marek Vrbovský,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

Materiál číslo D 17/7/2013 - Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu bytu č. 22 (garsónky) na 8. NP v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp.č. 378, vchod č.13, v k.ú. Šaľa“

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 22 (garsónky) na 8. NP, v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod č. 13, v katastrálnom území Šaľa“,

 1. B.     schvaľuje
  1. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
  2. členov súťažnej komisie:
 1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 22 (garsónky) na 8. NP, v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod č. 13,
  v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu,

-          Ing. Marek Vrbovský, poslanec

-          Ing. Helena Psotová, poslanec

-          Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej

-          MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

-          Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

-          Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ

 1. predložiť informáciu o výsledku OVS na zasadnutie MsZ v 11/2013.

 

Hlasovanie č. 37

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 3

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marek Vrbovský,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo D 18/7/2013 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – III.“

 

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – aby v diskusii ako prvý vystúpil p. Miroslav Sýkora.

 

 

 

 

Hlasovanie č. 38

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marek Vrbovský,

 

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXXIV. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – III.“,

 1. B.     ruší

obchodnú verejnú súťaž „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul.
v Šali – III.“,

 1. ukladá

pripraviť nové podmienky pre vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.

T: 8. zasadnutie MsZ dňa 07. 11. 2013

 

Hlasovanie č. 39

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 1

Milena Veresová,

Zdržalo sa: 2

Ing. Marián Antal, Ing. Helena Psotová,

Nehlasovalo: 2

Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 3

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marek Vrbovský,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 19/7/2013 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – X.“

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – X“,

 1. B.     schvaľuje

a)      zmluvný odplatný prevod nehnuteľností, pozemkov vedených v KN C pre k. ú. Šaľa na LV 1:

-       parcelné číslo 1971/1, zastav. plochy, o výmere   3 860 m2

-       parcelné číslo 1973/1, zastav. plochy, o výmere      506 m2

-       parcelné číslo 1973/2, zastav. plochy, o výmere      155 m2

-       parcelné číslo 1971/3, zastav. plochy, o výmere      314 m2

-       parcelné číslo 1974/1, zastav. plochy, o výmere      324 m2

-       parcelné číslo 1983/9, zastav. plochy, o výmere   1 281 m2, v podiele 1/1,        

za kúpnu cenu 400 000 eur, v prospech COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, so sídlom Revolučná štvrť 953, 924 14  Galanta, IČO 168840, zastúpené Ing. Júliusom Belovičom, predsedom predstavenstva a JUDr. Júliou Ančinovou, podpredsedníčkou predstavenstva,

b)      úhradu kúpnej ceny v 2 splátkach nasledovne:

 1. splátka vo výške 50% kúpnej ceny po odrátaní súťažnej zábezpeky v hodnote 40 000 Eur  o 3 pracovných dní od podpisu kúpnej zmluvy,
 2. splátka vo výške 50% kúpnej ceny do 3 pracovných dní od prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedených v bode a),

c)      obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny podľa žiadosti uchádzača, ktorá je súčasťou súťažnej ponuky.

 

Hlasovanie č. 40

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 8

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,

Zdržalo sa: 5

Ing. Peter Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,

Nehlasovalo: 5

Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 3

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marek Vrbovský,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

 

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXXV. (na základe návrhu predkladateľa Ing. Ivana Kováča)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – X“,

 1. B.     neschvaľuje

výsledky obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – X“,

 1. C.    ruší

obchodnú verejnú súťaž „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – X“.

 

Hlasovanie č. 41

Za hlasovalo: 9

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 9

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 3

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marek Vrbovský,

 

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

 

Opakované hlasovanie:

 

Hlasovanie č. 42

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Jozef Mečiar,

Nehlasovalo: 3

Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 3

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marek Vrbovský,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 20/7/2013 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS SHELL v Šali – Veči – II.

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS SHELL v Šali - Veči – II.,

 1. B.     schvaľuje

zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa, vedených v KN C

a)      na LV 1,ako novovytvorená parcela č. 3080/302, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 6 189 m2, oddelená z pozemku parc. č. 3080/13 v zmysle geometrického plánu č. 52/2013, vyhotoveného spol. GEOS – geodetické služby s.r.o., Šaľa, v podiele 1/1,

b)      na LV 3976, ako novovytvorená parcela č. 3080/303, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 441 m2, oddelená z pozemku parc. č. 3080/48 v zmysle geometrického plánu č. 52/2013, vyhotoveného spol. GEOS – geodetické služby s.r.o., Šaľa, v podiele 6/20,

dotknutá výmera celkom 6 630 m2, za kúpnu cenu 250 000 Eur,v prospechspoločnosti BRM 78 BIŽUTÉRIAs.r.o., so sídlom Hlavná 5, 927 01  Šaľa, IČO: 45892695, v zastúpení konateľom Branislavom Bokorom.

 

Hlasovanie č. 43

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 3

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marek Vrbovský,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Bod číslo D 21/7/2013 - Návrh na rozdelenie príjmu z prípadného predaja pozemku za ČS SHELL v Šali – Veči – II.

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXXVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

návrh na rozdelenie príjmu z prípadného predaja pozemku za ČS SHELL v Šali -
Veči – II.,

 1. B.     schvaľuje

v prípade úspešného predaja pozemku za ČS SHELL rozdeliť a viazať finančné prostriedky z predaja na jednotlivé projekty takto:

  15 000,- Eur – čiastočná výmena okien na budove mestského úradu,

  50 000,- Eur – na rekonštrukčné práce ZŠ J. Hollého,

  25 000,- Eur – riešenie kúrenia na ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya,

100 000,- Eur – rekonštrukcia komunikácie Gorkého a Komenského v nadväznosti na už platné uznesenie k ulici Komenského,

  35 000,- Eur – oprava ulice Hospodárska,

  10 000,- Eur – výmena sedačiek v kine,

  10 000 Eur – výmena podlahy v sobášnej sieni,

    5 000,- Eur – doplnenie technicko – materiálneho vybavenia mestskej polície. 

 

Hlasovanie č. 44

Za hlasovalo: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Marián Antal, Milena Veresová,

Zdržalo sa: 2

Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková,

Nehlasovalo: 5

Ing. Štefan Bartošovič, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 7

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

 

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

 

Opakované hlasovanie:

 

Hlasovanie č. 45

Za hlasovalo: 7

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Marián Antal, Milena Veresová,

Zdržalo sa: 4

Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

Nehlasovalo: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Počet neprítomných: 7

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

 

 

 

 

Bod číslo D 22/7/2013 - Návrh na vykonanie auditu športových klubov, občianskych združení  

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXXVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

návrh na vykonanie auditu športových klubov, občianskych združení, prípadne iných skupín, ktorých činnosť má priamy finančný dosah na rozpočet mesta,

 1. B.     žiada

vypracovať analýzu všetkých športových klubov, občianskych združení, prípadne iných skupín, ktorých činnosť má priamy finančný dosah na rozpočet mesta.

 

Hlasovanie č. 46

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ladislav Košičár,

Nehlasovalo: 1

Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 7

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Bod číslo E 1/7/2013 - Voľba nového člena komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Šali

 

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka – hlasovať o navrhnutom členovi verejne

 

Hlasovanie č. 47

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 7

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

 

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 7/2013 – XXXIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali  

 1. A.    prerokovalo   

návrh voľby nového člena Komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Šali,

 1. B.     berie na vedomie

zánik členstva v komisii školstva: Mgr. Krisztína Száz,

 1. C.    volí

nového člena Komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Šali nasledovne:

neposlanci: Mgr. Monika Hamarová.

 

Hlasovanie č. 48

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 7

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Návrh na zriadenie Nocľahárne - materiál číslo H 1/7/2013

 

Uznesenie č. 7/2013 – XL.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh na zriadenie Nocľahárne,

B.     schvaľuje

 1. zriadenie Nocľahárne v objekte bývalých dielní na Partizánskej ul. 1 s poskytovaním sociálnej služby dňom 12. 12. 2013,
 2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke objektu bývalých dielní na Partizánskej ul. 1 na dobu určitú od 12. 12. 2013 do 20. 03. 2014 s Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta Šaľa za účelom prevádzkovania Nocľahárne,
 3. C.    poveruje

prevádzkou Nocľahárne Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 49

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

 

 

 

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 9

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.