Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.09.2022 - 13:01  //  aktualizácia: 16.09.2022 - 13:02  //  zobrazené: 619

06/2022 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 06/2022  |  dátum konania: 08.09.2022

zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavbU a dopravu

číslo: 06/2022 | dátum konania: 08.09.2022

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros,  Ing. Kristián Szekeres, PhD, Peter Szalay, Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. arch. Andrea Belzárová,

Prítomní: Ing. Miroslav Bicek

Program:

1. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

2. Projekt kúpaliska

3. Diskusia

Bod č. 1: Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

Komisia  sa v krátkosti oboznámila s výberom z materiálov prekladaných na MsZ,  ktoré sa týkali majetkových záležitostí:

- Prevod pozemku vo vlastníctve mesta pri Železničnej ul. pre Ing. Tomáša Kemenského
a manželku Ing. Andreu Kemenskú, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa

- Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. pre Ing. Juraja Čopjana a Ing. Marcelu Čopjanovú, Železničná 34, 927 01 Šaľa

- Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pre Mgr. Antona Porhajaša a Mgr. Máriu Porhajašovú, Pažitná 2, 927 01 Šaľa

- Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul.
pre Zoltána Takáča, ul. SNP 997/17/b, 924 01 Galanta

- Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa

- Valter Gujber VALTY, Kráľovská2551/4F Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku mesta
na Hlbokej ul. v Šali – umiestnenie Kontajnerov za účelom skladov a kancelárskych priestorov

- Michal krajčír a manž., Kráľová n/Váhom 684 – žiadosť o vzájomnú zápožičku pozemkov
 na Dolnej ul. – zámena: chodník a vjazd do nového RD

- Mário Ondriáš, Budovateľská ul, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku mesta – pri Radových garážach na Kvetnej ul. - ako manipulačný priestor pri garáži

- Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa - žiadosť o prenájom pozemku mesta – preloženie stánku (pôvodne pri MÚ) v rámci CMZ (nenašla sa vhodná poloha)

- Packeta Slovakia, s.r.o. Kopčianska ul, Bratislava – prenájom pozemkov mesta -  za účelom zriadenia 6.výdajných miest zásielkovej služby

- Branmedia, s.r.o. Sereď – postúpenie práv umiestnenia citylightov z pôvodnej spoločnosti BILLBOARDOVO s.r.o. Sereď na novú spoločnosť Branmedia toho istého vlastníka  Mgr. Branislava Gašparíka.

Komisia o návrhoch nehlasovala.

Ďalšia rozprava sa týkala problematiky dopravy v našom meste, ktorou sa Komisia na zasadnutiach pravidelne zaoberá. Doprava priamo ovplyvňuje kvalitu života v meste. Preto komisia ÚPVD navrhovala personálne posilnenie odboru dopravy a technických činností o odborníka - koncepčného pracovníka, ktorý by implementoval výsledky Generelu dopravy a systematicky riešil v súlade s Územným plánom problémy technickej a dopravnej infraštruktúry (vrátane parkovacej politiky, nevyhovujúceho stavu inžinierskych sietí a ich zariadení v meste). Predseda Komisie Ing. Robert Andráši predložil na zasadnutí MsZ 1/2022 dňa 3.2.2022 materiál, v ktorom informoval o problematike dopravy. MsZ prijalo uznesenie č.1/2022-V. v znení,  Mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta vyčleniť finančné prostriedky na personálne posilnenie referátu dopravy a technických činností.

Vzhľadom k tomu sa opätovne členovia vrátili k uvedenému materiálu a Uzneseniu.

Z diskusie komisie vyplynulo odporúčanie a návrh pracovných úloh odborníka - koncepčného pracovníka dopravy a technickej Infraštruktúry, ktoré je potrebné riešiť v súčinnosti s odbornými zložkami mesta. Tiež odzneli otázky, kam bude zaradený pracovník v rámci organizačnej štruktúry MÚ, aké bude mať kompetencie, kto mu bude zadávať úlohy.

Komisia pripravila Návrh pracovných  úloh pre odborníka - koncepčného pracovníka dopravy a technickej infraštruktúry, ktoré by riešil v súčinnosti s odbornými zložkami mesta:

  • Závery a odporúčania ÚDG využívať pre po­drobnejšie riešenie otázok územného rozvoja dopravy, pre potreby Územného plánu mesta Šaľa a ďalších stupňov dokumentácií;
  • Závery a odporúčania ÚDG využívať pri rozhodovaní o umiestnení nových investícií, ktoré budú generovať veľké objemy dopravy
  • Iniciovať a pripraviť podklady na vypracovanie zásad dopravnej politiky mesta, zabezpečiť spracovanie koncepcie parkovacej politiky jednotlivých zón na základe ÚGD
  • Iniciovať a pripraviť podklady na vypracovanie  konkrétnych riešení v oblasti dopravnej infraštruktúry a služieb
  • pripraviť podklady pre spracovanie siete cyklotrás v meste a v okolí
  • Iniciovať a pripraviť podklady koncepcie obslužnosti MHD (Plán dopravnej obslužnosti) 
  • vypracovanie podkladov pre stanoviská mesta k investičným zámerom, k umiestneniu stavby z pohľadu dopravy v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou
  • konzultačná činnosť v oblasti dopravy z pohľadu územného rozvoja, urbanizmu na základe písomného vyžiadania
  • systematicky riešiť problémy technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane nevyhovujúceho technického stavu inžinierskych sietí a ich zariadení a dopravnej infraštruktúry v meste
  • vytvoriť pracovnú skupinu a komunikovať témy dopravy a technickej infraštruktúry, nadviazať na Dopravný generel a Územný plán mesta.

Komisia hlasovala o návrhu pracovných úloh pre odborníka - koncepčného pracovníka dopravy a technickej infraštruktúry, ktoré by riešil  v súčinnosti s odbornými zložkami mesta.

Prítomní: 8

Za: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD súhlasí s návrhom pracovných úloh pre odborníka - koncepčného pracovníka dopravy a technickej infraštruktúry  a predkladá návrh, na posúdenie zodpovedným pracovníkom mestského úradu.

Komisia zároveň jednohlasne odporúča na túto pozíciu  Ing. Kristiana Szekeresa, PhD., ktorý má praktické skúsenosti v tejto oblasti a prislúchajúce vzdelanie. Ako náhradníka odporúča  Mgr. Simeona Vinczeho, ktorý sa zaujíma o oblasť dopravy.

Bod č.2.: Projekt kúpaliska

Spoločnosť ewia, s.r.o. v spolupráci s Ing. arch. Viktorom Beckerom pripravuje od r.2021 projekt obnovy areálu bývalého letného kúpaliska. Projekt sa postupne vyvíjal. Arch. Viktor Becker predstavil pripravovanú dokumentáciu pre územné rozhodnutie - Rekonštrukcia a prestavba kúpaliska Šaľa, ktorá okrem riešenia samotného vybavenia kúpaliska, zahŕňa
aj prístupovú komunikáciu zo Štúrovej ul. a parkovanie. Komunikácia zo Štúrovej ul. ústi
na ul. Hornú, k bývalému vstupu na pôvodné kúpalisko. Nová prístupová komunikácia
zo Štúrovej ul.  podstatne zjednoduší aj prístup k existujúcej  hádzanárskej hale.  Predmetom riešenia projektu nie je existujúca hádzanárska  hala, kolkáreň, ani plánovaná multifunkčná tréningová hala. V blízkosti areálu sa nachádza potrubie VTL plynu, ktoré má svoje ochranné a bezpečnostné pásmo, ktoré musí byť v projekte dodržané a zohľadnené. V tomto pásme nie je povolená výstavba budov, preto v rámci vnútorného areálu, v bezpečnostnom pásme VTL, zostala voľná plocha. Je možné ju využiť na rozvoj ďalších športových aktivít, napr. ihrísk.    Ďalej Ing. M.Bicek informoval, že spoločnosť ewia, s.r.o. pripraví projekt pre územné rozhodnutie a  posúdenie EIA. Spoločnosť ewia, s.r.o. sa chce spolupodieľať
na spolufinancovaní projektu vo výške cca 2 mil.eur. a investovať do vybudovania vnútornej časti kúpaliska, čo predstavuje vonkajšie bazény - 2 detské bazény, 1 plavecký bazén 25x50m vrátane technológií, ďalej hlavnú budovu,  gastroprevádzku, hygienické zariadenia, detské ihrisko, oddychové zóny, mobiliár. zeleň a pod.

Financovanie nových prístupových komunikácií a parkovania, vrátane zabezpečenia všetkých prislúchajúcich povolení,  je potrebné, aby zabezpečilo mesto získaním dotácií a grantov prostredníctvom výziev. Členovia sa zaujímali o predpokladané rozpočtové náklady. V súčasnosti sa ťažko odhadujú ceny, keďže finančný trh je veľmi nepredvídateľný. Zatiaľ predpokladané náklady na  kúpalisko sa pohybujú nad 2 mil. bez DPH; a na komunikáciu vrátane parkovísk okolo 1,5 mil. eur bez DPH. Celá investícia by mala ísť spolu, t.j. kúpalisko vrátane dopravného vybavenia, pretože kúpalisko bez prislúchajúcich parkovísk nemôže byť povolené a skolaudované. Členovia sa zaujímali  o náklady na prevádzku. V projekte sa navrhuje využitie geotermálneho vrtu, čo znižuje prevádzkové náklady na ohrev vody. Tiež sa uvažuje s možnosťou predlžiť sezónu vybudovaním nafukovacieho prestrešenia  plaveckého bazénu, v projekte je navrhnutý základ okolo bazéna. V budúcnosti sa uvažuje vybudovať kapacity na ubytovanie a taktiež pokračovať v rozvíjaní športového areálu vybudovaním krytej ľadovej plochy. Na otázku ohľadom riešenia cyklotrasy, projektant odpovedal, že ju bude možné riešiť ako prepojenie kúpaliska cez areál, smerom ku klzisku, na hrádzu Váhu. Na záver odznela informácia, že projektová dokumentácia sa finalizuje a je pred odovzdaním.

Bod č.3.: Diskusia a voľné témy

Obyvatelia Šale sa často zaujímajú aké sú pripravované investície, ktoré by uspokojili záujem obyvateľov o vlastné nové bývanie. V rámci voľných tém, Ing. arch. Viktor Becker informoval členov komisie o pripravovanom investičnom zámere súkromných investorov v bývalom areáli spoločnosti Phobos pri železničnej stanici, ktorý rieši nový obytný súbor. Jedná sa o menšie bytové domy s príslušným parkovaním a zeleňou, ktorá tvorí prirodzenú bariéru medzi existujúcou zástavbou a železnicou. Členovia sa oboznámili s informáciou o pripravovanom zámere.

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá