Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 17.12.2021 - 12:42  //  aktualizácia: 17.12.2021 - 12:43  //  zobrazené: 1751

06/2021 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 06/2021  |  dátum konania: 30.11.2021

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,                            Mgr. Radovan Földvári, Miloš Rehák , Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, Ing. Martin Klačko

 

Prizvaní: Mgr. Peter Krokavec

Neprítomní: PhDr. Marián Šperka, , Ing. Gabriela Braníková, Ing. Petronela Vižďáková

Verejnosť:

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Komunálny odpad, polo podzemné kontajnery na ul. P.J. Šafárika a ul. Dolná
  4. Úvod do aktivity v meste Šaľa „Zdravé starnutie – zdravý spôsob života“
  5. Rôzne
  6. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Peter Krokavec  náčelník mestskej polície informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac október. Za toto obdobie bolo spolu 426 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (242), verejného poriadku (47) a porušovanie VZN (22).

Mgr. Peter Krokavec ďalej informoval komisiu o situácii pri objasňovaní priestupkov pomocou kamerového systému. V súčasnosti je v meste 62 kamier, MsP sa pomocou nich darí objasňovať priestupky a pomáhajú objasňovať aj trestné činy. Prezerajú záznamy aj spätne, vďaka čomu sa podarilo objasniť krádež, ktorá sa stala v Dlhej nad Váhom. Mgr. Peter Krokavec ďalej uviedol, že viaceré stojiská kontajnerov nie sú osvetlené a požiada mesto o osvetlenie týchto priestorov, čo im pomôže pri objasňovaní ďalších priestupkov. Alternatívou môže byť aj osvetlenie spojené s pohybovým senzorom.

Ing. Róbert Andráši tlmočil Mgr. Petrovi Krokavcovi podnet od občana. Na ulici V. Šrobára stojí auto bez emisnej a technickej kontroly a zaberá tak parkovacie miesto. Mgr. Peter Krokavec odpovedal, že v súčasnosti MsP posiela podnety na odtiahnutie vozidiel správcovi komunikácie, ktorým je mesto, ktoré následne kontaktuje externú firmu na jeho odtiahnutie

 

UZNESENIE č. VII/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Komunálny odpad, polopodzemné kontajnery na ul. P.J. Šafárika a ul. Dolná

Materiál k tomuto bodu predložila Ing. Petronela Vižďáková z MsÚ. V roku 2020 bolo počas jarného a jesenného upratovania vyvezeného 740,68 ton  komunálneho odpadu. Počas jarného upratovania v meste Šaľa v roku 2021 bolo vyvezeného 600,02 ton komunálneho odpadu. Možno konštatovať, že v roku 2021 bolo vyvezeného odpadu o 140,66 ton odpadu menej. To znamenalo úsporu 8622,46 eur bez DPH oproti predchádzajúcemu roku.

V roku 2021 boli doplnené alebo vymenené kontajnery na viacerých stojiskách v meste. Doplnené boli kontajnery na papier na ul. P. Pázmaňa a ul. Bottova. Na ul. Orechová bol vymenený kontajner na plasty za nový plastový, na ul. Novomestského boli vymenené kontajnery na papier a komunálny odpad za nové plastové, na ul. ČSĽA bol vymenený kontajner na komunálny odpad za nový plastový, na ul. V. Šrobára bol vymenený kontajner na plasty za nový platový a záhradkárskej osade bol vymenený kontajner na komunálny odpad.

Ing. Petronela Vižďáková prostredníctvom predloženého materiálu informovala komisiu o nových stojiskách polopodzemných kontajnerov na ul. P.J. Šafárika a ul. Dolná. Obyvatelia sú s novými stojiskami spokojní a zatiaľ je na nich poriadok a čisto. Túto informáciu potvrdila aj Ing. Gabriela Lacková, ktorá bola osobne na obhliadke nových stojísk a rozprávala sa s predsedami SVB. Ing. Gabriela Lacková ďalej informovala komisiu o zdemolovanom kontajnery na elektroodpad v tejto lokalite. Mgr. Peter Krokavec z MsP to nahlási vlastníkovi kontajnera so žiadosťou o opravu.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš položil otázku ohľadom kamerového systému pri nových polopodzemných kontajneroch. Mgr. Peter Krokavec mu odpovedal, že stojiská momentálne nie sú monitorované kamerovým systémom a treba hľadať príležitosti na jeho rozšírenie.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš zhodnotil jarné a jesenné upratovanie v meste. Uviedol, že by bolo vhodné prehodnotiť nové varianty jarného a jesenného upratovania, zároveň vyzdvihol pomoc Mládežníckeho parlamentu pri monitorovaní jarného upratovania. Vidí veľké pozitíva v separácii, k čomu prispeli aj kontroly smetných nádob, ktoré počas na jar vykonávali aj s ďalšími členmi komisie a s Ing. Gabrielou Lackovou námatkovo aj počas jesene.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš uviedol, že na ul. P. Pázmaňa, ul. Okružná a ul. L. Novomestského nie je možné v blízkom období vybudovať polopodzemné kontajnery, nakoľko nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Členovia komisie sa zhodli, že by stojisko na P.Pázmaňa malo byť riešené i keď dočasne oplotením zo zrušeného oplotenia na Šafárikovej ulici. Je to v meste najhoršie stojisko, na frekventovanom mieste a horizont montáže polopozemných kontajnerov v danej lokalite je otázkou viac než päť rokov.  

 

UZNESENIE č. VII/2

Komisia odporúča mestu:

  • ohradiť stojisko kontajnerov na ul. P. Pázmaňa

 

4.  Úvod do aktivity v meste Šaľa „Zdravé starnutie – zdravý spôsob života“

Bod bol presunutý na ďalšie zasadnutie komisie.

 

5.Rôzne

Ing. Peter Sűss vyjadril veľkú nespokojnosť s čistením mesta od lístia. Uviedol, že takéto znečistené mesto s lístim ešte nebolo. Ďalej uviedol príklady dobrej praxe z iných miest (Nitra, Žilina).

Členovia komisie sa zhodli, že mestu chýbajú technické služby.

 

6.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                             predseda komisie

Zapísal: Ing. Martin Klačko