Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.10.2019 - 12:27  //  aktualizácia: 05.11.2019 - 12:27  //  zobrazené: 708

06/2019 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 06/2019  |  dátum konania: 14.10.2019

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(06/2019)

 

Dátum: 14. 10. 2019

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Igor Bleho, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Ing. Ladislav Mitošinka, Jana Majdlenová,  Ing. Patrik Ščasný,
Ing. Karol Molnár

Neprítomní: ---

Prizvaný: Tomáš Benkovič

Hosť: Karol Hrubják

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Aktuálny stav a vyhliadky do budúcnosti krytej plavárne v areáli chemického závodu Duslo, a.s.
  4. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2019
  5. Rôzne
  6. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie športu a mládeže. Odprezentovalo sa
11 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 8. 10. 2019. Predseda komisie privítal aj Karola Hrubjáka, ktorý neskôr informoval komisiu o discgolfe.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 16. 9. 2019. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené.

K bodu 3: Aktuálny stav a vyhliadky do budúcnosti krytej plavárne v areáli chemického závodu
Duslo, a.s.

Ing. Patrik Ščasný informoval komisiu o aktuálnej situácii krytej plavárne Duslo a. s. Uviedol, že štát mestu potvrdil, že poskytne finančné prostriedky na opravu, ktorú šalianska plaváreň potrebuje a patrí medzi 6 krytých plavární na Slovensku, ktoré majú 50 metrový bazén.  Pripomenul, že tomuto rozhodnutiu predchádzali viaceré rokovania a stretnutia vedenia mesta s predstaviteľmi štátnych orgánov. Dodal, že pomoc štátu je mimoriadne dôležitá, nakoľko kúpa plavárne bude mesto stáť pol milióna eur a ešte viac finančných prostriedkov je potrebných na rekonštrukciu strechy. Patrik Sčasný zdôraznil, že v prvom rade plaváreň musí byť majetkom mesta, a preto sa pripravuje zmluva o budúcej zmluve. Mesto Šaľa bude musieť vyčísliť, koľko rekonštrukcia bude stáť a je pravdepodobné, že pôvodná strecha bude vymenená za novú. Vyhotovenie cenovej ponuky bude nejaký čas trvať a po jej skompletizovaní bude predložená štátnym orgánom. Patrik Ščasný vysvetlil, že ako predstaviteľ prevádzkovateľa plavárne chce byť pri všetkých finančných a technických návrhoch, o čom neskôr bude informovať komisiu..

Uznesenie 6/3/2019 Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie.

K bodu 4: Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2019

Tajomníčka komisie elektronicky dňa 8. 10. 2019 poslala členom komisie Výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2019. Informovala, že slávnostné vyhlásenie výsledkov sa spravidla uskutočňuje každý rok posledný marcový pondelok, avšak budúci rok to nebude možné, nakoľko z dôvodu plánovanej rekonštrukcie kultúrneho domu by sa už nemali organizovať žiadne akcie v marci. Túto skutočnosť oznámila Ľudovítovi Kováčovi, dočasnému predsedovi Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa a jej tajomníkovi Jozefovi Sklenárovi. Spoločne sa dohodli, že slávnostné vyhodnotenie odovzdávania cien za rok 2019 sa uskutoční dňa 25. 2. 2020 v divadelnej sále Domu kultúry Šaľa. Z časových dôvodov komisia navrhla, aby návrhy na ocenenia za rok 2019 boli predkladané do 6. 12. 2019 s tým, že ak po tomto termíne sa uskutočnia preteky, na ktorých športovci dosiahnu významné úspechy a bude dôvod, aby boli ocenení, návrh na ocenenie môže byť prijatý aj po ukončení výzvy, to znamená po 6. 12. 2019 do konca roka. Výzva obsahuje kritéria pre podávanie návrhov na ocenenia, na základe ktorých verejnosť, školy, OZ pôsobiace v oblasti športu a športové kluby by mali posielať svoje návrhy, pretože za posledné roky počet ocenených veľmi vzrástol. Mesto Šaľa bude oslovovať všetky športové kluby na území mesta Šaľa bez ohľadu na to, či sú členmi Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa alebo nie. Komisia mládeže a športu sa bude zaoberať návrhmi na svojom zasadnutí dňa 9. 12. 2019. 

Uznesenie 6/4/2019: Komisia mládeže a športu odporúča, aby výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2019 bola oznámená mestom Šaľa čo najskôr a bude ukončená dňa 6. 12. 2019 s tým, že ak po tomto termíne športovci zo Šale dosiahnu významné výsledky, ich návrhy môžu byť predkladané aj po ukončení výzvy do konca roka.  

K bodu 4: Rôzne

  1. Karol Hrubják predstavil na komisii relatívne nový a mnohým ešte neznámy šport pod názvom discgolf.  Discgolf je populárna individuálna hra s lietajúcim tanierom (diskom), ktorá ponúka ľuďom aktívne stráviť voľný čas v prírode. Hra má podobné pravidlá ako klasický golf s tým rozdielom, že hráči nemajú palice a neodpaľujú loptičky, ale hádžu disk, ktorý je potrebné správne namieriť a hodiť do špeciálneho koša. Cieľom je hry je dokončiť ihrisko na čo najmenší počet bodov. Disk hádže hráč z vopred určeného miesta a po prvom hode pokračuje z miesta, kam disk dopadol. Takto hádže disk dovtedy, kým netrafí do špeciálneho koša. Karol Hrubják informoval, že je to hra bez vekového obmedzenia, môžu ho hrať nielen deti a mládež, ale i dospelí a starší hráči. Dodal, že nezáleží na pohlaví ani na fyzickej zdatnosti a je ideálna pre rodiny s deťmi ako aktívne stráviť spoločný čas. Pripomenul, že v porovnaní s klasickým golfom discgolf je menej fyzicky, finančne a technicky náročný a dá sa implementovať do ľubovoľného prostredia. Jeho rozmer je
    100 x 200 m a aj jeho údržba je menej náročná, jeho povrch si nevyžaduje nízku trávu, ako to je pri klasickom golfe, ale stačí bežná (verejná) zeleň. Karol Hrubják povedal, že discgolfové ihriská každý rok pribúdajú a myslí si, že je ihrisko možné zrealizovať v každom meste. Na otázku, koľko takéto ihrisko stojí, pán Hrubják odpovedal, že cena sa pohybuje okolo 12 000 eur a táto suma zahŕňa návrh ihriska, výber vhodnej lokality, 5-ročná záruka na vybavenie ihriska a 2-ročná záruka voči vandalizmu. Na Slovensku je momentálne vybudovaných približne 20 discgolfových ihrísk, v Českej republike je ich okolo 100. Na otázku, kde tento šport vznikol, Karol Hrubják objasnil, že discgolf pochádza z USA a začal sa hrať v 70. rokoch 20. storočia a od tej doby si získal veľké množstvo priaznivcov po celom svete.
  2. Jozef Holota si zaspomínal na svoje detstvo a v tejto súvislosti sa vyjadril, že dnešným deťom chýba ulica a svoju myšlienku rozvinul, že dnešné deti sa hrávajú oveľa menej na ulici, ako to bývalo v minulosti. Dodal, že v súčasnosti sú málo vídané rodinné prechádzky alebo výlety. Uviedol, že v nie tak dávnej minulosti sme mohli vidieť ihriská plné šantiacich sa detí, jedna skupina detí hrala futbal alebo hokej, dievčatá volejbal, chlapci prestrelky alebo schovávačky. Vysvetlil, že dnešné deti sa málo venujú podobným aktivitám a miesto nich deti už v mladom veku majú mobily a žijú životom na sociálnych sieťach, prípadne trávia veľa času hraním rôznych počítačových hier. Miesto hrania sa na mobiloch deti cez prestávky zvykli v škole čas tráviť oveľa zábavnejším spôsobom. Hrali sa spoločné hry, ktoré im pomáhali rozvíjať pozornosť a myslenie. Deti mali v minulosti omnoho viac pohybu a s tým spojené aj zážitky a skúsenosti do sveta dospelosti. Je nespochybniteľné, že voľná, neštruktúrovaná hra detí a mladých ľudí výrazne prispieva k ich dobrej telesnej zdatnosti a k pozitívnemu mysleniu.   Dodal, že v minulosti sa deti súčasne venovali viacerým športom, dnešné deti sa väčšinou venujú iba jednému. V súčasnosti vidíme najmä organizované formy športových aktivít a tréningov, rodičia musia svoje deti na tréning priviesť a odviezť a často diktujú svojim deťom, čo majú robiť. A práve voľná hra prináša veľa výhod, podporuje samostatnosť, budovanie vzťahov, vnútornú motiváciu a aktívne učenie objavovaním. Jozef Holota zdôraznil, že práve ulica bola najprirodzenejšia športová príprava pre deti.

K bodu 5: Záver

Predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a uviedol, že ďalšie stretnutie komisie športu sa uskutoční 18. 11. 2019.

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            21. 10. 2019