Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 13.11.2018 - 10:09  //  aktualizácia: 26.11.2018 - 10:09  //  zobrazené: 930

06/2018 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 06/2018  |  dátum konania: 05.11.2018

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(06/2018)

 

Dátum: 5. 11. 2018

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Ladislav Jaroš, Ing. Marián Krištof, Jana Majdlenová, Vojtech Halász, Peter Szalay, Ing. Patrik Ščasný, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Ing. Michael Angelov – ospravedlnený, Miroslav Gera – ospravedlnený

Prizvaný: JUDr. Ľudovít Marinčák

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa – nové kritéria
 4. Výstavba skateboardového ihriska
 5. Rôzne
 6. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda Ing. Ivan Kováč privítal členov komisie mládeže a športu a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 7 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Ing. Ivan Kováč privítal na komisii predsedu Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa, JUDr. Ľudovíta Marinčáka. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 24. 10. 2018.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Ing. Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesenia zo zasadnutia komisie zo dňa 4. 9. 2018. Skonštatoval, že uznesenie bolo splnené.

 

K bodu 3. Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa – nové kritéria

Na komisiu mládeže a športu dňa 5. 11. 2018 bol prizvaný predseda Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa, JUDr. Ľudovít Marinčák, ktorý oboznámil členov s novými kritériami na Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2017 a v budúcnosti i ďalších ročníkov. JUDr. Ľudovít Marinčák uviedol, že dochádza k degradácii návrhov a tým aj k degradácii ocenení. Dodal, že vraj boli ocenení aj tí, ktorí nemali byť ocenení a skonštatoval, že predstavitelia OATJK vždy vychádzali z podkladov, ktoré dodali jednotlivé kluby. Uviedol, že pred 4 rokmi bolo
podaných na ocenenia 55 návrhov, minulý rok to bolo vyše 90 návrhov. Podujatie je finančne náročné, jeho časť je finančne krytý Nitrianskym samosprávnym krajom, časť mestom Šaľa a časť vďaka rôznym sponzorom, avšak ktorých počet v posledných rokoch klesá. Na základe uvedeného sa predstavitelia OATJK rozhodli spracovať prísnejšie jednotlivé kritéria na oceňovania.

1. kategória – Kolektívy dospelí a juniori

 1. Kluby a oddiely súťažiace v celoštátnych súťažiach:
 • umiestnenie na 1., 2. a 3 mieste
 • umiestnenie na 1. mieste pri medzinárodných dieľčích podujatiach
 • umiestnenie na 1. mieste v celoštátnych rámcových súťažiach (napr. zväzové kolo v karate, plutvovom plávaní, voltíži a pod.)
 1. Kluby a oddiely súťažiace v krajských a okresných súťažiach
 • umiestnenie na 1., výnimočne na 2. mieste
 1. kategória – Kolektívy mládeže
 1. Kluby a oddiely súťažiace v celoštátnych súťažiach:
 • umiestnenie na 1., 2. a 3 mieste
 • umiestnenie na 1. mieste pri medzinárodných dieľčích podujatiach
 • umiestnenie na 1. mieste v celoštátnych rámcových súťažiach (napr. zväzové kolo v karate, plutvovom plávaní, voltíži a pod.)
 1. Kluby a oddiely súťažiace v krajských a okresných súťažiach
 • umiestnenie na 1., výnimočne na 2. mieste
 1. Družstvá základných škôl súťažiace v rámci AŠŠ
 • umiestnenie na 1. mieste v rámci okresu, kraja
 1. kategória – Jednotlivci - dospelí a juniori
 1. umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste na majstrovstvách sveta alebo Európy
 2. majster Slovenska, vice-majster Slovenska, majster kraja
 3. návrh jednotlivca z kolektívov – výrazne najlepší (napr. opora družstva, vzor pre mládež atď.) Návrh len jedného člena z klubu alebo oddielu.
 4. víťaz medzinárodných alebo celoslovenských rámcových podujatí (napr. zväzové kolo v karate, voltíži a pod.) Návrh len jedného člena z klubu alebo oddielu.

Poznámka: Dvojica sa hodnotí ako jednotlivec.

 1. kategória – Jednotlivci – mládež
 1. umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste na majstrovstvách sveta alebo Európy
 2. majster Slovenska, vice-majster Slovenska, majster kraja
 3. návrh jednotlivca z kolektívov – výrazne najlepší (napr. opora družstva, vzor pre mládež atď.) Návrh len jedného člena z klubu alebo oddielu.
 4. víťaz medzinárodných alebo celoslovenských rámcových podujatí (napr. zväzové kolo v karate, voltíži a pod.) Návrh len jedného člena z klubu alebo oddielu.

Poznámka: Dvojica sa hodnotí ako jednotlivec.

 1. kategória – Tréneri

Maximálne 2 návrhy z klubu alebo oddielu za výrazný úspech v činnosti klubu alebo oddielu. Druhý návrh ako tréner mládeže.

 1. kategória – Zaslúžilí funkcionári

Maximálne 2 návrhy z klubu alebo oddielu za výrazný prínos v činnosti klubu alebo oddielu. Zamerať sa na jubilantov.

 1. kategória – Osobitné ocenenia
 1. Tréneri a funkcionári pôsobiaci desiatky rokov v športe a dosiahli výrazné úspechy. Ocenenia pri životných jubileách: 60, 65, 70, 75 , 80.... rokov.
 2. Jubilea klubov alebo oddielov: 30, 40, 50, 60.... rokov úspešného účinkovania.
 1. Záverečné ustanovenie
 1. O všetkých návrhoch rozhoduje v prípade členov OATJK Šaľa Výkonný výbor OATJK (poznámka: návrhy členov OATJK zaslané na Mestský úrad Šaľa nebudú akceptované).
 2. O návrhoch nečlenov OATJK bude v súlade s uvedenými kritériami rozhodovať komisia mládeže a športu pri MsZ Šaľa. Sporné prípady budú riešené rokovaním medzi OATJK a komisiou mládeže a športu.

Oceneným v kategóriách od 1. do 6. sa odovzdávajú poháre, v kategórii 7 ocenení dostávajú plakety.

Peter Szalay sa zaujímal, že ako sa bude postupovať v prípade, ak nominant na ocenenie nie je zo Šale, ale hrá za šaliansky klub alebo oddiel. JUDr. Ľudovít Marinčák odpovedal, že v tomto prípade sa nominácia berie ako návrh. Peter Szalay ďalej uviedol, že ako sa bude postupovať v prípade, keď Šaľan nehrá v šalianskom klube, ale reprezentuje iný klub mimo okresu Šaľa. JUDr. Ľudovít Marinčák vysvetlil, že rozhodnutie o nominantovi bude v kompetencii komisie mládeže a športu pri MsZ Šaľa.

Uznesenie 1/6/2018: Komisia mládeže a športu prerokovala navrhnuté nové kritéria na Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa a odporúča sa riadiť hore uvedenými kritériami.

K bodu 4: Výstavba skateboardového ihriska

Ing. Martina Čižmáriková informovala o výstavbe plochy pre voľnočasové aktivity, ktorá je známa ako skateboardové ihrisko. V súčasnosti je vybudovaná betónová plocha v rozmeroch 28 m x 11 metrov a neskôr pribudne aj niekoľko prvkov pre fanúšikov tohto športu, dve lavičky a smetný kôš. Nachádza sa medzi Šaľou a mestskou časťou Veča, v areáli Futbalového ihriska Slovan Duslo Šaľa a je  umiestnená medzi dvoma futbalovými ihriskami. Dodala, že v budúcnosti sa plánuje plochu rozšíriť, nakoľko je k dispozícii areál s veľkosťou približne
1 200 m². Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj mladí študenti, Richard Eliáš, Philip Petison a Márk Száz, ktorí sa venujú skateboardu a vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, že nikto s nimi nekonzultoval výber navrhnutých prvkov na skateboardové ihrisko a podľa ich názoru tieto prvky sú už zastaralé a používali sa pred 20. rokmi. Ing. Marián Krištof odporučil chlapcom, aby prišli na najbližšie mestské zastupiteľstvo a prekonzultovali výber budúcich skateboardových prvkov s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú a majú na starosti výstavbu skateboardového ihriska.

Uznesenie 2/6/2018: Komisia mládeže a športu odporučila trom hore uvedeným nadšencov skateboardu, aby sa zúčastnili na najbližšom mestskom zastupiteľstve a prerokovali výber navrhnutých prvkov na skateboardové ihrisko.

K bodu 5: Rôzne

 1. Ing. Martina Čižmáriková informovala členov komisie, že vedenie mesta Šaľa dostalo ďakovný list od Petra Privaru, prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky, v ktorom vysoko oceňuje spoluprácu s mestom Šaľou pri organizácii 62. ročníka najvýznamnejšieho cyklistického podujatia na Slovensku – Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska pre profesionálnych cyklistov a pretekov pre verejnosť - Energia na kolesách, ktoré sa uskutočnili 16. 9. 2018 v Šali. Ocenil ústretovosť mesta, výbornú atmosféru v uliciach Šale, veľkú účasť verejnosti na pretekoch, bezproblémový priebeh a výbornú organizáciu podujatia.

Uznesenie 3/6/2018: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie.

 1. Ing. Martina Čižmáriková informovala členov komisie, že dňa 5. 11. 2018 bola v areáli Základnej školy Jozefa Murgaša slávnostne otvorená bežecká dráha s doskočiskom na skok do piesku. Antukový povrch bol vymenený za kvalitný moderný tartan.  Projekt, ktorý realizovalo Mesto Šaľa, bol podporený aj spoločnosťou Duslo, a. s., sumou
  60 000 EUR. Bežecká dráha bude sprístupnená aj verejnosti, bude mať prevádzkový poriadok. Ing. Marián Krištof navrhol postaviť malú tribúnu v blízkosti bežeckej dráhy, nakoľko sa v areáli školy určite budú organizovať rôzne atletické preteky a tribúna pre divákov by bolo určite vhodné a príjemné prostredie.

Uznesenie 4/6/2018: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie.

 1. Peter Szalay navrhol komisii, že by sa mala zaoberať kultúrou divákov na športových podujatiach a všeobecne zaviesť osvetu. Nakoľko má svoje skúsenosti z návštev športových podujatí, vyjadril veľkú nespokojnosť so správaním divákov a neporiadkom, ktorý nechávajú po sebe po ich odchode zo športových podujatí.
 2. Uznesenie 5/6/2018: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie.

K bodu 6: Záver

Predseda komisie Ing. Ivan Kováč poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Ing. Ivan Kováč

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            12. 11. 2018