Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.09.2018 - 07:45  //  aktualizácia: 28.09.2018 - 07:46  //  zobrazené: 881

06/2018 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 06/2018  |  dátum konania: 18.09.2018

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

Dátum a miesto: 18. septembra 2018 (utorok) o 15,30 h v DK Šaľa

 

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka

 

Neprítomná: Mgr. Alena Demková – neospravedlnená

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení
 3. Vyhodnotenie kultúrneho leta 2018 – zást. MsKS
 4. Tvorivý čin roka 2018 – predseda komisie
 5. Návrhy na ocenenie mestom za rok 2018 – členovia komisie
 6. Príprava printového dokumentu Šaľa 1968 – Mgr. Demín
 7. Rôzne
 8. Návrh na uznesenie
 9. Ukončenie

 

Prizvaný:

 

 • Ing. Botka, vedúci MsKS

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie a vedúceho MsKS Ing. Františka Botku.  Prezentovalo sa deväť prítomných členov komisie, program rokovania im bol doručený v elektronickej forme dňa 12.9.2018.  Prítomní členovia program odsúhlasili a predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

 

 1. Kontrola prijatých uznesení

Predseda komisie Mgr. Július Morávek informoval prítomných o  plnení uznesenia komisie zo dňa 21.6.2018:

 • odporúčacia časť uznesenia, body č. 1., 2. a 3. sa priebežne plnia, komisia kultúry odporučila doplniť ešte jedno meno – stanovisko komisie je uvedené v súhlasnej časti uznesenia , bod č.1,
 • odporúčacia časť uznesenia, bod č. 4  -  plnenie je dlhodobejšieho charakteru.

 

 1. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2018 – zást. MsKS

Vedúci MsKS Ing. František Botka vyhodnotil program Kultúrneho leta 2018. Na nádvorí renesančného kaštieľa sa konali každý piatok koncerty s návštevnosťou cca 1000 divákov. Na dobrovoľnom vstupnom bolo vyzbieraných 911,01 EUR.  Peniaze budú venované TK JUMPING, ktorý reprezentuje mesto Šaľa doma i v zahraničí. Počas celého leta sa konalo v piatky a soboty premietanie na amfiteátri s vysokou návštevnosťou. Mimoriadne bol do premietania zaradený film Kapitán Dabač, ktorý zaznamenal účasť cca 50 divákov. Kultúrny  program bol žánrovo volený tak, aby uspokojil všetky vekové kategórie obyvateľstva.

Stručne prezentoval kultúrne podujatia,  ktoré MsKS pripravilo na mesiac september i podujatia, na ktorých MsKS participuje.

 

 1. Tvorivý čin roka 2018 – predseda komisie

O príprave podujatia informoval predseda komisie Mgr. Július Morávek.   Uzávierka podania návrhov bude dňa  25.10.2018. Termín konania odovzdávania ocenení laureátom je uvedený v odporúčacej časti uznesenia bod č. 4 a ostatné na čom sa komisia dohodla je uvedené v ukladacej časti uznesenia, body č. 1.,2. a 3.

 

 1. Návrhy na ocenenie mestom za rok 2018 – členovia komisie

Predseda komisie Mgr. Július Morávek informoval prítomných, že v zmysle platného VZN sa podávajú návrhy na ocenenie do konca septembra 2018 na sekretariát primátora.

 

 1. Príprava printového dokumentu Šaľa 1968 – Mgr. Demín

Pripravil dokument „Šaľa – 21. august 1968“, ktorý obsahuje 10 strán textu a fotodokumentácie. Jeho zámerom je, aby sa informácie zachovali pre budúce generácie. Dokument by mal byť uvedený na slávnostnom MsZ. Vyslovil vďaku všetkým, ktorí mu poskytli informácie a materiál.

 

 1. Rôzne

Mgr. Július Morávek:

 • informoval prítomných o výstave k vzniku ČSR, ktorá je inštalovaná v renesančnom kaštieli v Šali, členovia  komisie dospeli k názoru, ktorý je uvedený v odporúčacej časti uznesenia, bod č. 1. ,
 • informoval o možnosti umiestniť výtvarné diela výtvarníkov Terra Wag v novo zrekonštruovaných priestoroch MsÚ, členovia komisie dospeli k názoru uvedenému v ukladacej časti uznesenia, bod č. 4.

Mgr. Miroslav Demín:

 • pripomenul 100. výročie skončenia 1. svetovej vojny, dňa 11.11.1918 o 11 hod. a 11. min. vošlo do platnosti prímerie, ktoré bolo podpísané vo Francúzsku, navrhol usporiadať spomienkovú slávnosť pri pamätníku – členovia komisie dospeli k názoru, ktorý je uvedený v odporúčacej časti uznesenia, bod č. 2.

 

 

 1. Návrh na uznesenie

Prítomní členovia komisie návrh na uznesenie schválili. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie Mgr. Július Morávek na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.

 

 

Šaľa, 18.9.2018

 

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková                                    Mgr. Július Morávek

tajomníčka komisie                                         predseda komisie

 

 

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E

zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 18.9.2018

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu

 

berie na vedomie

 1. informáciu o plnení uznesení za mesiac jún 2018
 2. informáciu o vyhodnotení KL 2018
 3. informáciu o predkladaní návrhov na ocenenie mestom za rok 2018
 4. informáciu o príprave dokumentu ,,Šaľa - 21. august 1968“
 5. informáciu o výstave k vzniku ČSR v budove kaštieľa

 

 

súhlasí

 1. s doplnením mien na pamätnej tabuli v miestnom cintoríne o meno Ladislava Kováča, hádzanárskeho funkcionára

 

 

odporúča

 1. prostredníctvom Spoločného školského úradu informovať školy v meste o výstave v kaštieli k storočnici vzniku republiky a odporúčať návštevy so žiakmi na tejto výstave
 2. organizovať v súčinnosti s vedením mesta pietnu spomienku pri pomníku obetiam svetových vojen dňa 11.11.2018 o 11 hod. Komisia odporúča MsÚ a MsKS zabezpečiť propagáciu a zabezpečenie podujatia
 3. zverejniť informatívny článok na webovej stránke mesta o Dni vojnových veteránov podľa dohody členov komisie
 4. vyhlásenie laureátov TČR 2018 uskutočniť v dome kultúry 27.11.2018
 5. výtvarné dielo Halleyho kométa zachovať v Šali, nie vo Veči, lokalitu v Šali určiť v súčinnosti s autorom, mestským úradom a komisiou kultúry a CR pri MsZ

 

ukladá

 1. zverejniť informáciu o predkladaní návrhov na laureátov TČR 2018 na webovej stránke mesta – M. Demín
 2. pripraviť scenár podujatia do konca októbra 2018 – M. Demín, Morávek
 3. rokovať s vedením mesta a s vedúcim MsKS o organizačnom zabezpečení podujatia v termíne do konca októbra 2018 – Demín, Morávek
 4. pripraviť kolekciu diel výtvarníkov skupiny Terra Wag na prezentáciu v priestoroch MsÚ do 15.10.2018 – M. Lišková

 

Šaľa, 18.9.2018

Július Morávek

predseda komisie