Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 23.11.2012 - 16:09  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:24  //  zobrazené: 1891

06/2012 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 15/11/2012

číslo: 06/2012  |  dátum konania: 15.11.2012  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1 Doplniť do programu rokovania do písmena A. Informačné materiály a správy ako bod č. 5 – Informácia o stave rekonštrukcie CMZ a výstavbe Domova dôchodcov s postupom riešenie terajšieho stavu.

Zmeniť poradie prerokovania materiálov nasledovne: 1. bod číslo B 1/6/2012Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – VI. zo dňa 27. septembra 2012 (uznesenie prijaté k bodu „Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa“), 2. bod číslo B 2/6/2012 Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XIX. zo dňa 27. septembra 2012 (uznesenie prijaté k materiálu číslo D 6/5/2012 vo veci zverejnenia zámeru na zámenu pozemkov medzi p. Máriom Klajmanom a Mestom Šaľa) prerokovať ako bod č. 14 a č. 15 v písmene D. Majetkové záležitosti

Za hlasovalo: 11 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 Ing. Jozef Mečiar, Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 9 Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2 Program ako celok

Za hlasovalo: 13 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 8 Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3 Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 13 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 8 Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 4 Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 13 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 8 Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 5 Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 11 Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 Ing. Tibor Baran, Nehlasovalo: 1 Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 8 Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 1/6/2012 - Správy z následnej finančnej kontroly

Poslanecký návrh Mileny Veresovej – doplniť do návrhu na uznesenie písmeno C. ukladá v znení: - predložiť „Plnenie koncepcie Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali“. T: 7. zasadnutie MsZ v roku 2012            Z: Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ

Hlasovanie č. 6 Za hlasovalo: 7 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 2 Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, Zdržalo sa: 4 Ing. Peter Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Nehlasovalo: 1 Ing. Tibor Baran, Počet neprítomných: 7 Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2012 – I. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo 1. správu z následnej finančnej kontroly efektívnosti a hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov pri zabezpečení a vykonávaní činnosti v Mestskej knižnici J. Johanidesa v Šali, 2. správu z kontroly dodržiavania internej smernice „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ pri príprave rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, B. berie na vedomie 1. správu z následnej finančnej kontroly efektívnosti a hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov pri zabezpečení a vykonávaní činnosti v Mestskej knižnici J. Johanidesa v Šali, 2. správu z kontroly dodržiavania internej smernice „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ pri príprave rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, C. ukladá predložiť „Plnenie koncepcie Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali“. T: 7. zasadnutie MsZ v roku 2012            Z: Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ

Hlasovanie č. 7 Za hlasovalo: 13 Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ing. Tibor Baran, Počet neprítomných: 7 Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 2/6/2012 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, B. berie na vedomie správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, C. schvaľuje presun termínov plnenia úloh z nasledovných uznesení: 1. Uznesenie č. 2/2012 – XL. zo dňa 19. apríla 2012 Predložiť ucelenú koncepciu kultúry s analýzou súčasného stavu. T: 1. štvrťrok 2013 2. Uznesenie č. 5/2012 – XXV. zo dňa 27. septembra 2012 Spracovať komplexný materiál v súvislosti s využitím tohto pozemku a predložiť ho na rokovanie mestského zastupiteľstva. T: 7. zasadnutie MsZ v roku 2012   D. ruší 1. časť C. Uznesenia č. 2/2012 – IV. zo dňa 19. apríla 2012 v znení: Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia C. odporúča viazať finančné prostriedky z prípadného predaja budovy Komenského, a to časť prostriedkov na majetkovo-právne vysporiadanie na ulici Komenského a časť prostriedkov na vypracovanie projektu na rekonštrukciu ulíc Komenského a Gorkého. 2. Uznesenie č. 5/2012 – XV. zo dňa 27. septembra 2012 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012, B. schvaľuje úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne: zvýšený príjem nad rámec plánovaných 17 000 EUR dane za psa (cca 2 000 EUR) presunúť do výdajovej časti tabuľka č. 4 Ďalšie dôležité výdavky, riadok č. 31, digitalizácia kina.

Hlasovanie č. 8 Za hlasovalo: 6 Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 4 Ing. Peter Andráši, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

Zdržalo sa: 5 Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo A 3/6/2012 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2012

Uznesenie č. 6/2012 – II. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2012, B. berie na vedomie správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2012.

Hlasovanie č. 9 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 6 Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 4/6/2012 - Informatívna súhrnná správa o výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2011/2012 a stave v školskom roku 2012/2013

Uznesenie č. 6/2012 – III. Mestské zastupiteľstvo A. prerokovalo informatívnu súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2011/2012 a stave v školskom roku 2012/2013, B. berie na vedomie informatívnu súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2011/2012 a stave v školskom roku 2012/2013. Hlasovanie č. 10 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 4 Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo B 3/6/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011

Uznesenie č. 6/2012 – IV. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011,   B. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011, v predloženom a upravenom znení.    Hlasovanie č. 11 Za hlasovalo: 18 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 RSDr. Peter Gomboš, Počet neprítomných: 2 Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo B 4/6/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – zmeniť sumu v § 11 bod (1) písmeno e) na 3 EUR

Hlasovanie č. 12 Za hlasovalo: 18 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 Ing. Ivan Kováč, Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 2 Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša – zmeniť v § 10 bod (3) - ... mesto poskytne na základe žiadosti zníženie dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 50 % za rok.

Hlasovanie č. 13 Za hlasovalo: 16 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 2 Mgr. Alena Demková, Ing. Ivan Kováč, Nehlasovalo: 1 Ing. Marián Antal, Počet neprítomných: 2 Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – doplniť do § 13 bod (4) písmeno c) v znení: - do výšky 100 % poplatku pre občanov mesta, ktorí v danom kalendárnom roku vykonávali dobrovoľnícku činnosť (v zmysle § 7 zákona č. 406/2011 Z.z.) v prospech mesta, na základe zmluvy v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z., toto odpustenie bude vykonávané podľa osobitného všeobecne záväzného nariadenia.

Hlasovanie č. 14 Za hlasovalo: 5 Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Proti hlasovalo: 6 Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Zdržalo sa: 7 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský, Nehlasovalo: 1 MUDr. Jozef Grell, Počet neprítomných: 2 Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara nebol prijatý.

Uznesenie č. 6/2012 – V. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa, B. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v predloženom a upravenom znení.

Hlasovanie č. 15 Za hlasovalo: 19 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 2 Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo C 1/6/2012 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 09. 2012

Uznesenie č. 6/2012 – VI. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 09. 2012, B. berie na vedomie vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 09. 2012. Hlasovanie č. 16 Za hlasovalo: 18 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ing. Jozef Husárik, Počet neprítomných: 2 Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo C 2/6/2012 - Priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2013

Uznesenie č. 6/2012 – VII. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana) Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo východiská a priority rozpočtu mesta na rok 2013, B. berie na vedomie, že rozpočet mesta na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 bude predložený na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva v decembri 2012.

Hlasovanie č. 17 Za hlasovalo: 20 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 1 Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo D 1/6/2012 - Informácia o plnení podmienok bodu a) a b) Uznesenia č. 12/2011 – XXI. z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 8. decembra 2011

Uznesenie č. 6/2012 – VIII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo informáciu o plnení podmienok bodu a) a b) Uznesenia č. 12/2011 – XXI. z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 8. decembra 2011,

B. berie na vedomie informáciu o plnení podmienok bodu a) a b) Uznesenia č. 12/2011 – XXI. z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 8. decembra 2011, C. schvaľuje podmienky nájmu: a) v roku 2013 prenajímateľ prispeje na kosenie a údržbu trávnikov vo výške 10 000,- Eur, b) prenajímateľ súhlasí s tým, aby nájomné za prenájom umelého trávnika, podľa cenníka schváleného Uznesením č. 12/2011 – XXI. z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 8. decembra 2011, bolo príjmom Futbalového klubu, ktorý bude predkladať prenajímateľovi prehľad príjmov ku kontrole 1x mesačne, podľa podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve, c) prenajímateľ prehodnotí plnenie podmienok podľa bodu a) a b) k 30. 09. 2013.

Hlasovanie č. 18 Za hlasovalo: 18 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 Mgr. Július Morávek, Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 2/6/2012 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ul. Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 6/2012 – IX. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ul. Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, B. schvaľuje 1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ul. Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“, podľa predloženého návrhu 2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v predložených súťažných podkladoch 3. členov súťažnej komisie: Ing. Erika Velázquezová, poslanec Ladislav Košičár, poslanec Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ 4. predložiť informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prvom zasadnutí MsZ v roku 2013.

Hlasovanie č. 19 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2 RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Počet neprítomných: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 3/6/2012 - Vyhodnotenie cenových ponúk na priamy odpredaj majetku mesta v k.ú. Šaľa, Švermova ul., časť parc. č. 4143/1

Uznesenie č. 6/2012 – X. Mestské zastupiteľstvo v Šali berie na vedomie, že neboli doručené žiadne cenové ponuky na priamy odpredaj majetku mesta v k. ú. Šaľa, Švermova ul., časť parc. č. 4143/1.

Hlasovanie č. 20 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 4 Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Počet neprítomných: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 4/6/2012 - Vyhodnotenie cenových ponúk na priamy prenájom majetku mesta v k.ú. Šaľa, Štúrova ul., časť parc. č. 2091/22

Uznesenie č. 6/2012 – XI. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. berie na vedomie, že bola doručená jedna cenová ponuka na priamy prenájom majetku mesta v k. ú. Šaľa, Štúrova ul., časť parc. č. 2091/22, od uchádzača Arpád Kuki – PRINC, Vydrany 132, PSČ 930 16, IČO: 41 396 693, B. prerokovalo podanú cenovú ponuku na priamy prenájom majetku mesta, časť CKN parc. č. 2091/22 o výmere cca 18 m2 na Štúrovej ul. v Šali, C. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 4 VZN č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov, bol zámer priameho prenájmu majetku mesta zverejnený dňa 15. 10. 2012, D. schvaľuje priamy prenájom pozemku, časť CKN parc. č. 2091/22 v k. ú. Šaľa, o výmere cca 18 m2 s príslušenstvom, vedený na LV č. 1, v cene 108,90 Eur/m2/rok, pre: Arpád Kuki – PRINC, Vydrany 132, PSČ 930 16, IČO: 41 396 693, od 01. 01. 2013 na dobu 5 rokov, t. j. do 31. 12. 2017.

Hlasovanie č. 21 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2 RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Počet neprítomných: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 5/6/2012 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, bytom  Vinohradnícka 149/1, Šaľa

Uznesenie č. 6/2012 – XII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Petra Andrášiho) Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. schvaľuje zverejniť zámer prevodu pozemkov v k. ú. Šaľa, vedených v KN reg. E na LV č. 7266 na Vinohradníckej ul. v Šali, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d1) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza pri oplotení stavby vo vlastníctve žiadateľov, v zmysle geometrického plánu č. 02 – 07/2012, overeného Správou katastra pod č. 327/2012, parc. reg. EKN č. 1418/102 orná pôda o výmere 16 m2, parc. č. 1418/103 orná pôda o výmere 40 m2, parc. č. 1418/104 orná pôda o výmere 40 m2, parc. č. 1418/105 orná pôda o výmere 40 m2, časť parc. č. 1418/106 orná pôda o výmere 9 m2 a časť parc. č. 1418/107 orná pôda o výmere 71 m2, spolu o výmere 216 m2 (ako novovytvorená parc. reg. CKN č. 2833/72), v cene 59,77 Eur/m2, t. j. v cene 12 910,32 Eur, pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú rod. Kováčovú, obaja bytom Šaľa, Vinohradnícka 149/1, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 22 Za hlasovalo: 14 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 3 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar, Zdržalo sa: 1 Ing. Marián Antal, Nehlasovalo: 1 Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 6/6/2012 - Peter Pónya a Mária Pónyová, Letná 569/1, Šaľa; Alžbeta Miháliková a Michal Mihálik, 8. mája 908/15, Šaľa; Terézia Krajčíková, Letná 569/1, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parc. č. 860/6

Uznesenie č. 6/2012 – XIII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parc. č. 860/6, B. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 5 písm. c) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, C. schvaľuje zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, vedeného v reg. CKN, na LV č. 1, parc. č. 860/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v k. ú. Šaľa, v zmysle geometrického plánu č. 23/2012, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 381/2012, v cene 82,984 Eur/m2, v celkovej cene 1 493,71 Eur, pre: 1. Peter Pónya a Mária Pónyová r. Kovácsová, trvale bytom Letná 569/1, Šaľa, podiel 2/5 v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v cene 597,48 Eur, 2. Alžbeta Miháliková r. Fábryová a Michal Mihálik, trvale bytom 8. mája 908/15, Šaľa, podiel 1/5 v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v cene 298,75 Eur, 3. Terézia Krajčíková r. Pónyová, trvale bytom Letná 569/1, Šaľa, podiel 2/5 v celosti, v cene 597,48 Eur.

Hlasovanie č. 23 Za hlasovalo: 19 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 7/6/2012 - GALVAN s.r.o., Hlavná 33/36, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 24 Za hlasovalo: 19 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Materiál číslo D 8/6/2012 - BigBarrel, spol. s r.o., Štúrova 70, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča

Uznesenie č. 6/2012 – XIV. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o odkúpenie pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča, B. schvaľuje zverejniť zámer prevodu pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča, vedeného v CKN na LV č. 1, parc. č. 3080/210 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 249 m2 (výmeru upresní geometrický plán) v k. ú. Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta spočívajúci v tom, že na pozemku sú vybudované základy stavby vo vlastníctve žiadateľa, v cene 43,152 Eur/m2, v celkovej cene 53 896,84 Eur, pre spoločnosť BigBarrel, spol. s r.o., so sídlom Štúrova ul. 70, Šaľa, IČO: 36 272 035, spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, vložka č. 17154/T, zastúpená konateľom Viktorom Voglom, so zriadením predkupného práva na pozemok, parc. č. 3080/210 do kolaudácie stavby v prospech mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 25 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 2 Ing. Július Bujdák, Mgr. Július Morávek, Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 9/6/2012 - Prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa – úprava doby nájmu zmluvných vzťahov na dobu neurčitú z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2012 – XV. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosti o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta, B. konštatuje, že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení údržby na vlastné náklady už vybudovaných spevnených plôch nájomcami, b) zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 31. 10. 2012, C. schvaľuje prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta pre nájomcov podľa prílohy k tomuto uzneseniu, na dobu neurčitú, uzatvorením nových nájomných vzťahov.

Hlasovanie č. 26 Za hlasovalo: 16 Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 3 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Milena Veresová, Počet neprítomných: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 10/6/2012 - Centrum S.A., s. r. o., Námestie Sv. Trojice 855, 927 00 Šaľa, IČO: 35 958 847 – žiadosť o prenájom pozemku v spoluvlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 27 Za hlasovalo: 18 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ing. Tibor Baran, Počet neprítomných: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,   Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Materiál číslo D 11/6/2012 -Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 30 (garsónky) na 3. NP, v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod č. 15, v k. ú. Šaľa – II.“

Uznesenie č. 6/2012 – XVI. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 30 (garsónky) na 3. NP, v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod č. 15, v k. ú. Šaľa – II.“, B. schvaľuje na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa vedených v KN C na LV č. 4051, a to: a) bytu č. 30 (garsónka) na 3. NP (2. poschodie), v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod č. 15, podlahová plocha bytu 19,98 m2, v podiele 1/1, b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp. č. 378, vo veľkosti 50/10000-in, c) spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 524/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 633 m2 vo veľkosti 50/10000-in, do výlučného vlastníctva spoločnosti FORS TRADE s.r.o., so sídlom Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, IČO: 31 421 849, zastúpenej konateľom Robertom Balogom, za cenu 15 500 Eur.

Hlasovanie č. 28 Za hlasovalo: 16 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 Ing. Július Bujdák, Nehlasovalo: 1 Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 12/6/2012 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej v Šali – VII.“

Uznesenie č. 6/2012 – XVII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – VII.“, B. berie na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – VII.“, že ponuku nepredložil žiadny záujemca, C. odporúča spracovať komplexný materiál v súvislosti s využitím tohto areálu a predložiť ho na rokovanie mestského zastupiteľstva. T: 7. zasadnutie MsZ v roku 2012

Hlasovanie č. 29 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Mgr. Július Morávek, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 13/6/2012 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného majetku – areálov bývalej centrálnej kotolne „CK 32“ a bývalého skladu akcie „Z“

Uznesenie č. 6/2012 – XVIII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného majetku – areálov bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“, B. schvaľuje 1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali“, podľa predloženého návrhu, 2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch, 3. členov súťažnej komisie: MUDr. Jozef Grell, poslanec Ing. Jozef Mečiar, poslanec Ing. Július Bujdák, člen komisie ekonomickej Mgr. Jozef Varsányi, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ 4. predložiť informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na 1. zasadnutie MsZ v r. 2013.

Hlasovanie č. 30 Za hlasovalo: 16 Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 MUDr. Jozef Grell, Nehlasovalo: 1 Ing. Peter Andráši, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Bod číslo B 1/6/2012 - Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – VI. zo dňa 27. septembra 2012 (uznesenie prijaté k bodu „Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa“)

Hlasovanie o Uznesení č. 5/2012 – VI., ktoré bolo prijaté na 5. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 09. 2012 v znení: Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo predložený návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa, B. schvaľuje predložený návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa, spočívajúci v úprave a doplnení znenia § 11 bod 6 nasledovne: Mestské zastupiteľstvo ďalej: a) schvaľuje interné predpisy súvisiace s uplatnením zákonných kompetencií mestského zastupiteľstva najmä v oblastiach: - prípravy, realizácie a kontroly dodržiavania plnenia rozpočtu mesta, - verejného obstarávania tovarov, služieb a prác, - vytvárania účinných mechanizmov kontroly, b) schvaľuje plán verejného obstarávania na všetky obstarávania, ktorých predpokladaná výška presahuje 10 tis. EUR na tovar a služby a 20 tis. EUR na stavebné práce, c) schvaľuje výsledky verejných obstarávaní zadaných mestom Šaľa, ktoré boli vyhlásené podľa písmena b), d) schvaľuje pred podpisom zmluvné kontrakty na dodanie tovarov, služieb a prác, ktorých hodnota presahuje 10 tis. EUR na tovara služby a 20 tis. EUR na stavebné práce.

Hlasovanie č. 31 Za hlasovalo: 1 Ing. Ivan Kováč, Proti hlasovalo: 1 MUDr. Igor Bečár, Zdržalo sa: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský, Nehlasovalo: 1 Milena Veresová, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

MsZ   n e p o t v r d i l o   uznesenie č. 5/2012 – VI. zo dňa 27. 09. 2012 a uznesenie  stráca platnosť.

Bod číslo B 2/6/2012 - Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XIX. zo dňa 27. septembra 2012 (uznesenie prijaté k materiálu číslo D 6/5/2012 vo veci zvejenenia zámeru na zámenu pozemkov medzi p. Máriom Klajmanom a Mestom Šaľa)

Hlasovanie o Uznesení č. 5/2012 – XIX., ktoré bolo prijaté na 5. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 09. 2012 v znení: Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parc. KN C č. 1884/4 na Švermovej ul. v Šali, za časť parc. KN E č. 1764/1 a časť parc. KN E č. 478/2, B. schvaľuje zverejniť zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, nasledovne: 1. vo vlastníctve p. Mária Klajmana: - pozemok vedený v KN C na LV č. 6148, parc. č. 1884/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 292 m², 

2. vo vlastníctve Mesta Šaľa: - pozemok vedený v KN E na LV č. 7266, časť parc. č. 1764/1, vo výmere cca 232 m2 (výmeru upresní GP), - pozemok vedený v KN E na LV č. 7266, časť z parc. č. 478/2, vo výmere cca 60 m2 (výmeru upresní GP); výmera pozemkov spolu 292 m².  Hodnota zamieňaných pozemkov pri rovnakej výmere a lokalite je 1:1, t. j. 5 815,472 eur.

Hlasovanie č. 32 Za hlasovalo: 6 Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 5 Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Mgr. Július Morávek, , Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský, Nehlasovalo: 7 MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef VarsányiMilena Veresová, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

MsZ   n e p o t v r d i l o   uznesenie č. 5/2012 – XIX. zo dňa 27. 09. 2012 a uznesenie  stráca platnosť.

Materiál číslo E 1/6/2012 - Návrh na zrušenie časti Uznesenia č. 9/2011 – XXXII. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. septembra 2011, voľba členov a predsedu Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa, návrh na zmenu termínu slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva pri príležitosti Dňa samosprávy

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka v znení: 1. poslancov voliť en bloc, aklamačne 2. neposlancov voliť individuálne

Hlasovanie č. 33 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 2 Ing. Július Bujdák, Ing. Erika Velázquezová, Nehlasovalo: 1 Ladislav Košičár, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Mestské zastupiteľstvo volí členov Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa (v súlade s ust. § 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa): poslanci MsZ: Ing. Július Bujdák             Ing. Helena Psotová                         Ing. Erika Velázquezová

Hlasovanie č. 34 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ladislav Košičár, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

zástupcovia verejnosti: Mgr. František Adam

Hlasovanie č. 35 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ladislav Košičár, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Ing. Ladislav Gáll

Hlasovanie č. 36 Za hlasovalo: 8 Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 1 Ing. Peter Andráši, Zdržalo sa: 6 Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Marek Vrbovský,

Nehlasovalo: 3 MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

PhDr. Veronika Nováková

Hlasovanie č. 37 Za hlasovalo: 15 Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 2 Ing. Peter Andráši,Ing. Tibor Baran, Nehlasovalo: 1 Ladislav Košičár, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Ing. Slavomíra Tóthová

Hlasovanie č. 38 Za hlasovalo: 13 Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 2 Ing. Tibor Baran, Ing. Jozef Mečiar, Nehlasovalo: 3 Ing. Štefan Bartošovič, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

predsedu Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa: Ing. Helenu Psotovú

Hlasovanie č. 39 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1 Ladislav Košičár, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Uznesenie č. 6/2012 – XIX. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh na zrušenie časti Uznesenia č. 9/2011 – XXXII. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. septembra 2011, voľbu členov a predsedu Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa, návrh na zmenu termínu slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva pri príležitosti Dňa samosprávy, B. ruší časť C. Uznesenia č. 9/2011 – XXXII. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. 09. 2011, C. volí (1) členov Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa (v súlade s ust. § 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa): poslanci MsZ: Ing. Július Bujdák             Ing. Helena Psotová             Ing. Erika Velázquezová zástupcovia verejnosti: Mgr. František Adam                           Ing. Ladislav Gáll                           PhDr. Veronika Nováková                           Ing. Slavomíra Tóthová (2) predsedu Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa: Ing. Helenu Psotovú D. súhlasí so zmenou termínu konania slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva pri príležitosti Dňa samosprávy zo dňa 13. 12. 2012 na deň 20. 12. 2012.

Hlasovanie č. 40 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ladislav Košičár, Počet neprítomných: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo F 1/6/2012 - Kúpna zmluva – Digitalizácia kina DK Šaľa

Uznesenie č. 6/2012 – XX. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo kúpnu zmluvu uzatvorenú na dodávku a montáž technológie digitálneho kina, B. berie na vedomie a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Digitalizácia kina DK Šaľa“, b) kúpnu zmluvu na dodávku a montáž technológie digitálneho kina so zhotoviteľom dcinex Česká republika, s.r.o., Pražská 1335/63, 102 00 Praha, Česká republika, IČO: 24 727 245.

Hlasovanie č. 41 Za hlasovalo: 9 Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 Ing. Peter Andráši, Nehlasovalo: 7 Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Počet neprítomných: 4 Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Hlasovanie č. 42 Za hlasovalo: 6 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 5 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Nehlasovalo: 6 Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Počet neprítomných: 4 Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo F 2/6/2012 - Kúpna zmluva – Nákup osobného motorového vozidla

Uznesenie č. 6/2012 – XXI. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo kúpnu zmluvu uzatvorenú na nákup osobného motorového vozidla, B. berie na vedomie a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s názvom „Nákup osobného motorového vozidla“ pre potreby Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na terénnu formu sociálnej služby (donáška stravy a terénna opatrovateľská služba), b) kúpnu zmluvu na nákup osobného motorového vozidla s predávajúcim Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, 924 01  Galanta, IČO: 36 239 763.

Hlasovanie č. 43 Za hlasovalo: 14 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 3 Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová, Počet neprítomných: 4 Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo F 3/6/2012 - Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 6/2012 – XXII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa, B. vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 221/12-5, doručenému dňa 25. 10. 2012, proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 44 Za hlasovalo: 12 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan KováčMgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 Ladislav Košičár, Nehlasovalo: 4 Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, , Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 4 Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo H 1/6/2012 - Koncepcia ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva vo vlastníctve mesta Šaľa

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 45 Za hlasovalo: 16 Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ing. Peter Andráši, Počet neprítomných: 4 Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Prílohy