Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.09.2021 - 08:36  //  aktualizácia: 24.09.2021 - 08:37  //  zobrazené: 53

05/2021 zasadnutie komisie školstva

číslo: 05/2021  |  dátum konania: 08.09.2021

Dátum konania: 08.09. 2021

Miesto konania: zasadačka na 1. poschodí MsÚ v Šali

Začiatok konania: 16:00 hod

Koniec konania: 16:30hod.

 

 

Prítomní :

Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Mgr. Jarmila Husáriková, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Ing. Helena Psotová,  Miloš Rehák, Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová .

Neprítomní:

PaedDr. Vladimír Takáč.

Za MsŠR – Ing. Michal Malárik, Mgr. Monika Hamarová, Mgr. Ľubica Hippová, Ing. Marián Krištof, Mgr. Radka Putzová, Miloš Rehák, Irena Vargová.

Neprítomní: Jana Feketeová, Viera Kováčová, Mgr. Beáta Sklenárová, Mgr. Zita Zaťková.

 

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie, privítanie
 2. Informácie o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl v školskom roku 2021/2022
 3. Informácie o rekonštrukčných prácach realizovaných počas letných prázdnin v školách a školských zariadeniach v meste Šaľa
 4. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
 5. Návrh VZN o určení školských obvodov pre jednotlivé ZŠ v meste Šaľa, určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení spádovej MŠ
 6. Aktuálne informácie
 7. Diskusia
 8. Záver

 

K bodu 1

Ing. Michal Malárik, predseda MsŠR splnomocnil p. Krištofa vedením spoločného zasadnutia KŠ a MsŠR. Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva privítal všetkých prítomných členov komisie školstva aj mestskej školskej rady a skonštatoval, že KŠ aj MsŠR je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

 

 

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová  - vedúca Spoločného školského úradu v Šali informovala členov o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl  na šk. r. 2021/2022 nasledovne:

 • v školskom roku 2021/2022 bude mestské navštevovať 2119 žiakov, čo je nárast o 29 žiakov v porovnaní so školským rokom 2020/2021,
 • z celkového počtu 2119 žiakov je 136 integrovaných a zatiaľ 2 žiaci sú zo sociálne znevýhodneného prostredia ( ďalej SZP )42 žiakov študuje v zahraničí,
 • v mestských bude v tomto školskom roku vyučovať 176 PZ (učiteľov),
 • ZUŠ bude vyučovať 38 PZ a v CVČ bude pracovať 8 PZ,
 • v školskom roku 2021/2022 sa v mestských otvorilo 113 tried – nárast o 3 triedy, zo 113 tried je 1 špeciálna so 7 žiakmi v ZŠ s MŠ J. Murgaša , 5 tried so zameraním na matematiku, informatiku a prírodovedné predmety a bude ich navštevovať 121 žiakov v ZŠ s MŠ J. Murgaša a 9 tried, ktoré bude navštevovať 97 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v ZŠ J. C. Hronského ,
 • v ZŠ bude pracovať 28 oddelení ŠKD, ktoré bude navštevovať 741 detí,
 • ZUŠ bude navštevovať 710 žiakov a v CVČ bude pracovať 78 krúžkov/tried , ktoré bude navštevovať 1330 detí,
 • bude pracovať 50 nepedagogických zamestnancov, v ZUŠ 4 a v CVČ 4 nepedagogickí zamestnanci,
 • bude pracovať 23 asistentov, 2 špeciálni pedagógovia a 1 školský psychológ a 27 vychovávateliek v ŠKD,
 • ŠJ v ZŠ a MŠ bude pracovať 55 zamestnancov,
 • bude  v školskom roku 2021/2022 pracovať 77 PZ, 24 NPZ, 4 asistenti, 1 psychológ a 1 logopéd,
 • je v tomto školskom roku otvorených 35 tried, ktoré bude navštevovať 738 detí, z toho je 235 predškolákov a 29 detí má odloženú povinnú školskú dochádzku ,
 • zo 738 detí má trvalé bydlisko v Šali 363 detí, vo Veči 200 detí a z okolitých miest a obcí bude MŠ v Šali navštevovať 175 detí,
 • zo 738 detí v MŠ je 27 nezaočkovaných ( povinné detské očkovanie).

 

K bodu 3

Rekonštrukčné práce

 

ZŠ s MŠ Bernolákova 

 • opravená zastaralá kanalizácia na chlapčenských toaletách,

 

ZŠ J. Hollého

 • výmena radiátorov
 • inštalácia videovrátnika do ŠKD

 

ZŠ J.C. Hronského

 • prerábka WC – financovanie havarijného stavu,
 • rekonštrukcia kuchynky, chemickej učebne, a počítačovej učebne na triedy,

ZŠ s MŠ J. Murgaša

 • čiastočná rekonštrukcia 2 sociálnych zariadení pre zamestnancov,
 • položenie novej dlažby (ŠJ),

 

ZŠ Ľ. Štúra

 • kamerový systém na chodbách,

 

ZŠ s MŠ P. Pázmánya

 • vybudovalo sa moderné multifunkčné športové ihrisko spolu s ochrannou sieťou,
 • na školskom dvore bola uložená zámková dlažba, umiestnené nové lavičky aj niekoľko smetných košov,
 • realizovala sa výmena vstupnej bočnej brány,
 • oprava odkvapového systému,

 

Centrum voľného času Šaľa

 • uskutočnila sa iba údržba vonkajšieho areálu centra
 • v priebehu septembra vymaľovanie niektorých priestorov v hlavnej budove CVČ a upravenie vstupu – miesta prvého kontaktu,

 

Základná umelecká škola

 • renovácia dverí do učební (opaľovanie, maľovanie) na prízemí v budove na Hlavnej ul.,
 • vonkajší náter modelovne a oprava strechy na modelovni, 

 

MŠ Družstevná

 • výmena jedných vchodových dverí a oprava druhých vchodových dverí,

 

MŠ Hollého

 • vytvorila sa jedáleň s výdajňou pre  elokované triedy,

 

MŠ P. J. Šafárika

 • rekonštrukcia  elektroinštalácie a následná maľovka interiéru,
 • komplexné riešenie Alarmového systému,
 • vonkajší kamerový systém pre ochranu herných prvkov na školskom dvore,
 • revitalizácia drevín rastúcich na školskom dvore,
 • vybudovanie zásteny na zadnom úseku plota školského dvora,
 • výmena podlahovej krytiny vo všetkých štyroch triedach,

 

Vo všetkých zariadeniach sa uskutočnili bežné údržbárske a rekonštrukčné práce, opravy,  maľovanie priestorov, údržba areálu, výmena nábytku a dovybavenie tried pomôckami.

 

 

K bodu 4

Vedúca SŠÚ informovala prítomných o návrhu VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa. Dôvody pre návrh nového znenia VZN sú nasledovné:

 • dňa 1.8. 2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách a zákon č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • základné školy a školské zariadenia sú zaradené do 3. finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9. 2021. Príspevok na režijné náklady na jeden deň pre dieťa v MŠ a na jeden obed pre žiaka v ZŠ sa zvýšil z 0,10 eur na sumu 0,15 eur a pre dospelého stravníka – zamestnanca sú určené sumou 0,30 eur.

 

Hlasovanie členov KŠ:               za: 10                             proti: 0                         zdržali sa: 0

Hlasovanie členov MsŠR:          za:   7                             proti: 0                         zdržali sa: 0

 

Uznesenie č.1/5/2021:

Komisia  školstva pri MsZ a Mestská školská komisia pri MsZ v Šali odporúča tento Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa predložiť a schváliť na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 23.09. 2021.

 

K bodu 5

Vedúca SŠÚ informovala prítomných o návrhu VZN o určení školských obvodov pre jednotlivé ZŠ v meste Šaľa, určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení spádovej MŠ.

Dôvodom zmeny všeobecne platného nariadenia je zadefinovanie spádovej materskej školy v §59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v súvislosti so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania a na základe § 8a zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spádová materská škola  sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Ďalej bol do VZN zaradený §4 Výchova a vzdelávanie detí a žiakov s nadaním z dôvodu, že v meste Šaľa sa nachádza základná škola, v ktorej sa vzdelávajú aj žiaci so všeobecným intelektovým nadaním a škola s triedami so zameraním na matematiku, informatiku a prírodovedné predmety a tiež základná škola, ktorá podporuje športové talenty v hádzanej a v športovej streľbe.

Z dôvodu, že základná škola v meste, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, je v zmysle §4aa ods.3, písm. a) zákona 597/2003 Z. z. povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy a späť do miesta trvalého bydliska vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej HD, bola do školského obvodu ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM zaradená obec Trnovec nad Váhom pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v maďarskom jazyku.

 

Hlasovanie členov KŠ:               za: 10                             proti: 0                         zdržali sa: 0

Hlasovanie členov MsŠR:          za:   7                             proti: 0                         zdržali sa: 0

 

Uznesenie č.2/5/2021:

Komisia  školstva pri MsZ a Mestská školská komisia pri MsZ v Šali odporúča tento Návrh VZN o určení školských obvodov pre jednotlivé ZŠ v meste Šaľa, určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení spádovej MŠ predložiť a schváliť na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 23.09. 2021.

 

 

K bodu 6

 • 13.09.2021 (pondelok) sa uskutoční akcia „Prvácka žiacka knižka“.
 • Spoločnosť Samsung sponzorsky venovala 20 000 eur na dovybavenie MŠ hernými prvkami

10 0000 eur – MŠ P. J. Šafárika a 10 000 eur – MŠ Okružná,

 • MŠ Družstevná dostala 100 eur od p. viceprimátora na zakúpenie kancelárskeho papiera a výkresov pre deti,
 • Riaditelia ZŠ si v priebehu utorka 7.9.2021 a stredy 8.9.2021 v Nitre preberajú samotestovacie sady pre žiakov. 1475 rodičov prejavilo záujem.
 • V auguste 2021 SŠÚ vykonal dve kontroly :

 

 1. Školská jedáleň, MŠ Budovateľská 

Predmet kontroly:

 1. dodržiavanie zásad tvorby jedálneho lístka
 2. dodržiavanie hmotnosti hotových jedál
 3. personálne obsadenie školskej jedálne
 4. prevádzkový poriadok školskej jedálne

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

 1. ZŠ Jána Hollého

Predmet kontroly:

 1. Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do 1. ročníka na plnenie základného vzdelávania
 2. Rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na plnenie základného vzdelávania v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky
 3. Rozhodnutie o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky.

Opatrenie: doplniť v prvej vete „Rozhodnutia“ o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

K bodu 7

p. Husáriková – konštatovala a zároveň vyjadrila veľké poďakovanie všetkým riaditeľom a zamestnancom Š a ŠZ za to, že počas hlavných letných prázdnin i napriek dovolenkovému obdobiu urobili veľký „kus“ práce, vynaložili veľa úsilia a snahy získavať finančné prostriedky na materiálno – technické zabezpečenie, na modernizáciu škôl a školských zariadení a na doplnenie školskými a učebnými pomôckami. Zdôraznila, že v tejto neľahkej a zložitej dobe, v akej sa teraz školy a školské zariadenia nachádzajú a kedy stále majú nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, realizovali veľa rekonštrukčných prác z vlastných zdrojov, či sú to 2% z dane alebo z príjmov ZRPŠ – Rady rodičov alebo z dotácií úspešných projektov.

 

p. Malárik – informoval prítomných členov, že Veľkokapacitné očkovacie centrum pod záštitou NSK v Nitre ukončilo svoju činnosť v prenajatých priestoroch CVČ v Šali (prístavba budovy CVČ) a k 15.09. 2021 by sa mali vysťahovať. Ďalej pripomenul, že priestory prístavby CVČ prenajímali očkovaciemu centru 4 mesiace na vlastné náklady CVČ. Aj ZUŠ, ktorá už začala svoju činnosť, potrebuje pre tanečný odbor priestory práve v budove prístavby CVČ.

 

 

K bodu 8

Na záver Ing. Krištof poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie KŠ a MsŠR.

 

 

                                                                            

 

                                                                                  Ing. Marián Krištof

                                                                                                       predseda KŠ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Michal Malárik

                                                                                                       predseda MsŠR

 

 

     

 

 

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                           Tajomníčka KŠ